Vydáno: 23. 4. 2008

 

Zákon č. 180/2008 Sb.

změna zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění vodní zákon


Schválený 23. 4. 2008 Účinný od 28. 5. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, KE KTERÉMU JE TŘEBA POVOLENÍ.;

180/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: V čl. II bodu 2 se za větu první vkládá věta „Oprávnění (§ 8 odst. 2 vodního zákona) z takových povolení se nadále považují za oprávněné a mohou nakládat s vodami a vykonávat další práva a povinnosti v rozsahu těchto povolení i po 1. lednu 2008, pokud podali nejpozději dne 1. ledna 2008 žádost o povolení k nakládání s vodami nahrazující dosavadní povolení, a to až do dne právní moci rozhodnutí o takové žádosti.“. Čl. II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.