Vydáno: 17. 7. 2008

 

Zákon č. 301/2008 Sb.

změna zák. souvisejících s přijetím zák. o elektronických úkonech


Schválený 17. 7. 2008 Účinný od 1. 7. 2009 do 31. 12. 9999

 
 
 

Elektronický podpis.; Elektronická pošta. Elektronické prostředky.; STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;

301/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o správních poplatcích Čl. I Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona 347/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se mění takto: 1. V příloze „Sazebník“ se v části I položce 4 dosavadní text označuje jako písmeno a) a doplňují se nová písmena b), c) a d), která znějí:
„b) Provedení autorizované konverze dokumentů 
  do elektronické podoby za každou i započatou 
  stránku konvertované listiny        Kč    30
c) Provedení autorizované konverze dokumentů 
  do listinné podoby za každou i započatou 
  stránku konvertované listiny        Kč    30
d) Opětovné vydání přístupových údajů k datové 
  schránce                  Kč    200“.
2. V příloze „Sazebník“ se v části XII položce 151 doplňují písmena e), f) a g), která znějí:
„e) Provedení autorizované konverze dokumentů 
  do elektronické podoby za každou i započatou 
  stránku konvertované listiny        Kč    100
f) Provedení autorizované konverze dokumentů 
  do listinné podoby za každou i započatou 
  stránku konvertované listiny        Kč    100
g) Opětovné vydání přístupových údajů k datové 
  schránce                  Kč    600“.
ČÁST DRUHÁ Změna trestního řádu Čl. II V § 62 odst. 1 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb., se za slova „orgán činný v trestním řízení“ vkládají slova „do datové schránky1b). Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji orgán činný v trestním řízení“. Poznámka pod čarou č. 1b zní: „1b) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“. ČÁST TŘETÍ Změna exekučního řádu Čl. III Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 347/2007 Sb., se mění takto: 1. V § 7 odst. 1 se slova „podle § 74 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „podle § 74 odst. 1 písm. c)“. 2. V § 56 se za slova „svého zaměstnance“ vkládají slova „nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky16a)“. Poznámka pod čarou č. 16a zní: „16a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“. 3. V § 74 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: „b) provádět autorizovanou konverzi dokumentů podle zvláštního právního předpisu16a),“. Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). ČÁST ČTVRTÁ Změna soudního řádu správního Čl. IV V § 42 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se za slovo „písemnosti“ vkládají slova „do datové schránky8a), není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji soud“. Poznámka pod čarou č. 8a zní: „8a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“. ČÁST PÁTÁ Změna insolvenčního zákona Čl. V Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto: 1. V § 77 odst. 1 se slova „předá insolvenční soud“ nahrazují slovy „doručuje insolvenční soud do datové schránky insolvenčního správce16a). Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, předá insolvenční soud písemnost“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Na jinou adresu nebo elektronickou adresu lze doručovat jen tehdy, nelze-li doručovat do datové schránky.“. Poznámka pod čarou č. 16a zní: „16a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“. 2. V § 78 odst. 1 se za slova „ostatním fyzickým osobám,“ vkládají slova „a není-li možné doručit písemnost do datové schránky insolvenčního správce16a)“. 3. V § 79 odst. 1 se slovo „předá“ nahrazuje slovy „doručuje do datové schránky jeho předsedy16a). Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, předá písemnost“. 4. V § 79 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Na jinou adresu nebo elektronickou adresu lze doručovat jen tehdy, nelze-li doručovat do datové schránky.“. ČÁST ŠESTÁ Změna notářského řádu Čl. VI Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 349/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto: 1. V § 19 písm. a) se za slovo „zástava“ vkládají slova „ , vydáváním výpisů z evidence Rejstříku trestů, prováděním autorizované konverze dokumentů, prováděním úkonů kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu3a),“. Poznámka pod čarou č. 3a zní: „3a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“. 2. V § 23 se na konci písmene a) doplňují slova „vydáváním výpisů z evidence Rejstříku trestů, prováděním autorizované konverze dokumentů a prováděním úkonů kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu3a),“. 3. V § 72 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní: „l) autorizovanou konverzi dokumentů.“. 4. V § 72 odst. 4 se slova „i) až k)“ nahrazují slovy „i) až l)“. 5. V § 72 odst. 4 se slova „předpisy4a),5)“ nahrazují slovy „předpisy3a), 4a), 5)“. ČÁST SEDMÁ zrušena Čl. VII zrušen ČÁST OSMÁ Změna zákona o ověřování Čl. VIII Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 1 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí: „f) držitel poštovní licence, g) Hospodářská komora České republiky.“. 2. V § 2 se na konci písmene a) doplňuje text „jakož i vzory otisků úředních razítek držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky a podpisové vzory zaměstnanců držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a legalizaci včetně jejich změn,“. 3. V § 2 se na konci písmene b) doplňují slova „a zaměstnanců držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a legalizaci (§ 14a odst. 2)“. 4. V § 4 písm. c) bodu 2 se slova „(dále jen „zaměstnanec“)“ zrušují. 5. V § 5 úvodní ustanovení zní: „Obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky“. 6. V § 6 odst. 2 větě druhé se slova „ani újezdní úřad“ nahrazují slovy „ , újezdní úřad, držitel poštovní licence ani Hospodářská komora České republiky“. 7. V § 8 písm. g) se slova „nebo zaměstnance“ nahrazují slovy „zaměstnance zařazeného do újezdního úřadu, zaměstnance držitele poštovní licence nebo zaměstnance Hospodářské komory České republiky“. 8. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní: „§ 14a (1) Vidimaci a legalizaci provádí u držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky zaměstnanec, který složil zkoušku. (2) Obsahem zkoušky je ústní ověření znalostí právních předpisů týkajících se oblasti vidimace a legalizace, vybraných ustanovení právních předpisů týkajících se správních poplatků a správního řádu a schopnosti jejich aplikace. (3) Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání zkoušky vydaným ministerstvem podle § 14 odst. 3. (4) Neuspěl-li zaměstnanec při zkoušce, může zkoušku dvakrát opakovat. Opakovanou zkoušku je možno vykonat nejdříve za 60 dnů a nejpozději do 90 dnů ode dne konání zkoušky, při níž zaměstnanec neuspěl.“. 9. V § 16 odst. 5 větě druhé se slova „Krajský úřad toto oznámí ministerstvu vnitra“ nahrazují slovy „Krajský úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky toto oznámí ministerstvu“. 10. V § 19 odst. 4 se slovo „úřad“ nahrazuje slovy „krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad nebo újezdní úřad“, za slovem „pro“ se vkládá slovo „jejich“ a slovo „úřadu“ se zrušuje. 11. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní: „§ 19a Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky zasílá ve dvou vyhotoveních ministerstvu změny vzorů otisků úředních razítek a podpisových vzorů svých zaměstnanců provádějících vidimaci a legalizaci do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly. Kopie otisků úředních razítek a podpisových vzorů podle věty první zasílá ministerstvo Ministerstvu zahraničních věcí.“. Čl. IX Přechodné ustanovení Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky zašle do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona ve dvou vyhotoveních Ministerstvu vnitra vzory otisků úředních razítek a podpisové vzory svých zaměstnanců provádějících vidimaci a legalizaci. Kopie otisků úředních razítek a podpisových vzorů podle věty první zašle Ministerstvo vnitra Ministerstvu zahraničních věcí. ČÁST DEVÁTÁ ÚČINNOST Čl. X Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2009. Vlček v. r. Klaus v. r. v z. Čunek v. r.