Vydáno: 7. 10. 2009

 

Zákon č. 378/2009 Sb.

změna školského zákona


Schválený 7. 10. 2009 Účinný od 30. 10. 2009 do 31. 12. 9999

 
 
 

SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.; FINANCOVÁNÍ.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Školy mateřské. Předškolní výchova. Předškolní zařízení.; Školy základní.; Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.; Konzervatoře.; Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Speciální (pomocné) školy.; Hospodářské zabezpečení studujících a učňů. Stipendia.; Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).; Učební poměr. Učni.; Školy církevní.; Mimoškolní výchova. Kurzy. Lidové školy umění. Jazykové školy.; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; Nostrifikace.; Právo na ochranu zdraví.; Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Osoby právnické.; Osoby fyzické.; Organizace jako subjekty práv.; Fondy.; Účetnictví.; Azyl. Uprchlíci. Právní postavení utečenců.; Právní postavení cizinců.; Rovnoprávnost národů, národností, ras.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Pokuty. Blokové pokuty.; Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.; Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.; Rozvoj informačních systémů.; Právo na vzdělání.; Obce jako subjekty práv a povinností.;

378/2009 Sb. ZÁKON ze dne 7. října 2009, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 185 odst. 8 věta druhá zní: „Žáci, kteří měli řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou před 1. zářím 2010, konají maturitní zkoušku podle právních předpisů účinných do 31. srpna 2009.“. 2. V § 185 odstavec 9 zní: „(9) Zkoušku ze zkušebního předmětu podle § 78 odst. 1 písm. c) až e) koná žák poprvé v kalendářním roce 2012, a to žák, který má řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2011/2012, a žák, který měl řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2010/2011, pokud bude poprvé konat společnou část maturitní zkoušky v kalendářním roce 2012.“. 3. V § 185 se doplňuje odstavec 26, který zní: „(26) Žák, který má řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2010/2011, může konat místo zkoušky z cizího jazyka podle § 78 odst. 1 písm. b) zkoušku z matematiky podle § 78 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.“. Čl. II Přechodné ustanovení Ustanovení § 77 až 83 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se pro konání maturitní zkoušky poprvé použijí ve školním roce 2010/2011. Tím není dotčeno ustanovení § 185 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Fischer v. r.