Vydáno: 5. 11. 2009

 

Zákon č. 422/2009 Sb.

změna zákona o pedagogických pracovnících


Schválený 5. 11. 2009 Účinný od 1. 1. 2010 do 31. 12. 9999

 
 
 

ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE; SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;

422/2009 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 32 písm. b) se slovo „pěti“ nahrazuje slovem „deseti“. 2. V § 34 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušuje. Čl. II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010. Vlček v. r. Klaus v. r. Fischer v. r.