Vydáno: 20. 7. 2011

 

Zákon č. 250/2011 Sb.

změna atomového zákona


Schválený 20. 7. 2011 Účinný od 14. 9. 2011 do 31. 12. 9999

 
 
 

Využívání jaderné energie.; Jaderné materiály. Radioaktivní látky.; Bezpečnost jaderných zařízení.; Poplatky (obecně).;

250/2011 Sb. ZÁKON ze dne 20. července 2011, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní: „(5) Osoba, která žádá Úřad o povolení činnosti podle § 9 odst. 1, při níž mají vznikat radioaktivní odpady, se zaeviduje u Správy jako budoucí původce radioaktivních odpadů; uvede údaje nutné k její jednoznačné identifikaci, jde-li o právnickou osobu, též údaje k identifikaci členů statutárního orgánu, a dále údaje o činnosti, která má být povolena, a o předpokládaném druhu a množství radioaktivních odpadů, které mají vznikat. Údaje z evidence jsou uchovávány po dobu 5 let po ukončení placení odvodů podle § 27.“. 2. V § 26 odst. 1 se slovo „jednotlivé“ nahrazuje slovem „příslušné“. 3. V § 26 odst. 3 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní: „m) poskytování příspěvků obcím podle § 27.“. 4. V § 27 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při správě odvodů podle daňového řádu.“. Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje. 5. V § 27 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: „(4) Odvody podle odstavců 2 a 3 se platí a) zálohově měsíčně ze základu odvodu, kterým je u původců provozujících jaderné elektrárny roční výroba elektrické energie měřená na svorkách generátoru a u původců provozujících výzkumné jaderné reaktory s odvodem tepla vyšším než 0,1 megawatthodiny roční výroba tepelné energie; výše zálohy se odvozuje z výroby v daném měsíci a sazby odvodu stanovené nařízením vlády, b) jednorázově původci neuvedenými v písmeni a) (dále jen „původci malého množství radioaktivních odpadů“), a to ve výši stanovené nařízením vlády podle podmínek pro přijetí radioaktivních odpadů k uložení nebo skladování (§ 31); výše odvodu se každoročně zvyšuje, nejvýše však o 7 % oproti roku bezprostředně předcházejícímu; původci malého množství radioaktivních odpadů platí odvod při převzetí radioaktivních odpadů Správou s tím, že odvod za radioaktivní odpad nesplňující podmínky k uložení nebo skladování stanoví Správa přiměřeně. (5) Přiznání k odvodu podle odstavce 4 písm. a) se podává Správě na jejím tiskopisu do 31. ledna následujícího roku.“. Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8. 6. V § 27 odstavec 7 zní: „(7) Výši a způsob odvádění prostředků na jaderný účet, zejména základ odvodu, sazbu odvodu, odvodové období, splatnost odvodu, podání přiznání odvodu a zálohy na odvod a způsob jejich správy, včetně způsobu evidence dle plátců, pravidla, podle kterých bude umožněno původcům malého množství radioaktivních odpadů splatit odvod úhradou nákladů na jejich uložení ve prospěch jaderného účtu prostřednictvím Správy, stanoví vláda nařízením.“. 7. V § 27 se doplňují odstavce 9 až 11, které včetně poznámky pod čarou č. 41 znějí: „(9) Příspěvek z jaderného účtu náleží obci, na jejímž katastrálním území je a) stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech41), b) stanoveno chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech3), nebo c) povoleno provozování úložiště radioaktivních odpadů. (10) Obci, které náleží v kalendářním roce příspěvek podle odstavce 9 písm. a) nebo c), příspěvek podle odstavce 9 písm. b) nenáleží. Příspěvek se poskytuje z moci úřední po marném uplynutí lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu odstavce 9. (11) Příspěvek z jaderného účtu činí nejvýše 4 000 000 Kč ročně. Vláda stanoví nařízením pravidla pro poskytování příspěvku a výši příspěvku podle odstavce 9 písm. b) a c), jakož i způsob výpočtu příspěvku podle odstavce 9 písm. a), a to s přihlédnutím k velikosti průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech. 41) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.“. Čl. II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.