Vydáno: 21. 7. 2011

 

Zákon č. 255/2011 Sb.

změna z. o ochraně utajovaných informací a z. o správních popl.


Schválený 21. 7. 2011 Účinný od 1. 1. 2012 do 31. 12. 9999

 
 
 

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.; Ohrožení utajované skutečnosti. Ohrožení státního tajemství.; Národní bezpečnostní úřad. Bezpečnostní prověrky.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE; Rozvoj informačních systémů.; Operativní technika. Zpravodajské prostředky.; Osoby právnické.; Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.; Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Poplatky správní.;

255/2011 Sb. ZÁKON ze dne 21. července 2011, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. I Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odst. 2 písm. f) se slova „nebo existence“ zrušují. 2. V § 3 odst. 4 písm. e) se slova „či existence“ nahrazují slovy „Organizace Severoatlantické smlouvy,“ a slovo „jejího“ se nahrazuje slovem „jejich“. 3. V § 3 odst. 5 písmeno e) zní: „e) narušení bezpečnostních operací nebo činnosti zpravodajských služeb.“. 4. V § 6 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Jde-li o fyzickou osobu, vůči níž není odpovědná osoba podle věty první, splnění podmínek podle odstavce 2 ověřuje a oznámení fyzické osobě vydává odpovědná osoba nebo jí určená osoba toho, kdo umožní fyzické osobě přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené.“. 5. V § 6 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „V ostatních případech splnění podmínek podle odstavce 2 ověřuje a oznámení fyzické osobě vydává Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) na základě odůvodněné písemné žádosti.“. 6. V § 7 odst. 1 se slovo „občanem“ nahrazuje slovem „příslušníkem“. 7. V § 8 a 82 se slova „pokud se na ni nehledí“ nahrazují slovy „anebo se na ni hledí“. 8. V § 9 odst. 2 se slova „každé 3 roky“ nahrazují slovy „každých 5 let“. 9. V § 9 odst. 3 písmeno c) zní: „c) vznikem služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém má být fyzické osobě umožněn přístup k utajovaným informacím, pokud bylo oznámení vydáno odpovědnou osobou nebo jí určenou osobou toho, kdo umožnil fyzické osobě přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, nebo Úřadem podle § 6 odst. 3,“. 10. V § 9 odst. 3 písmeno e) zní: „e) ohlášením jeho odcizení nebo ztráty,“. 11. V § 9 odst. 3 na konci písmene f), § 14 odst. 3 na konci písmene h), § 18 odst. 3 na konci písmene h), § 48 odst. 4 na konci písmene c), § 56 odst. 1 na konci písmene h), § 74 odst. 1 na konci písmene b), § 84 odst. 3 na konci písmene b), § 85 odst. 3 na konci písmene e), § 153 odst. 1 na konci písmene cc) a v § 154 odst. 1 na konci písmene d) se slovo „nebo“ zrušuje. 12. V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí: „h) vrácením oznámení tomu, kdo jej vydal, a není-li jej, tak Úřadu, i) patnáctým dnem od doručení osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, nebo j) změnou některého z údajů v něm obsažených.“. 13. V § 9 odst. 4 se slova „b), c), d) nebo f)“ nahrazují slovy „b) až d), f), h) nebo i)“. 14. V § 9 odstavec 5 zní: „(5) Pokud držitel oznámení do 15 dnů ode dne zániku jeho platnosti podle odstavce 3 písm. e), f) nebo j) požádá písemně toho, kdo oznámení vydal, o vydání oznámení nového, přístup fyzické osoby k utajované informaci není zánikem platnosti původního oznámení dotčen; ten, kdo oznámení vydal, vydá do 5 dnů od doručení žádosti oznámení nové, které nahrazuje původní.“. 15. V § 9 odst. 6 se za slova „odstavce 3 písm. a)“ vkládají slova „nebo g)“, číslo „5“ se nahrazuje číslem „15“ a slova „nebo c)“ se nahrazují slovy „ , c) nebo i)“. 16. V § 10 odst. 2 písmeno a) zní: „a) písemně sdělovat tomu, kdo vydal oznámení, 1. změnu týkající se podmínek uvedených v § 6 odst. 2 písm. a) a c),2. odcizení, ztrátu nebo poškození oznámení,3. den doručení osvědčení fyzické osoby nebo dokladu,4. skutečnosti uvedené v § 9 odst. 3 písm. c), f) a j), a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy tato změna nebo skutečnost nastala, nebo se o ní fyzická osoba dozvěděla,“. 17. V § 10 odst. 2 písm. b) se za slova „Rejstříku trestů11)“ vkládají slova „ , v případě cizince i obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců v posledních 5 letech,“. 18. V § 11 odst. 3 se za slova „vlády“ vkládají slova „ , poučení ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace provede ministr vnitra a poučení ředitele Vojenského zpravodajství provede ministr obrany“. 19. V § 11 odst. 4 se za slova „(§ 56 odst. 1)“ vkládají slova „nebo skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajované informaci,“. 20. V § 12 odst. 1 písm. a) se slova „občanem členského“ nahrazují slovy „příslušníkem členského“. 21. V § 13 odst. 3 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje. 22. V § 14 odst. 2 na konci písmene a) se slovo „nebo“ zrušuje. 23. V § 14 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní: „c) skutečnost, že jsou majetkové poměry zjevně nepřiměřené řádně přiznaným příjmům fyzické osoby.“. 24. V § 14 odst. 3 písmeno i) zní: „i) opakované neposkytnutí nezbytné součinnosti při bezpečnostním řízení zahájeném podle § 101 odst. 1, nebo“. 25. V § 14 odst. 3 se doplňuje písmeno j), které zní: „j) podmíněné zastavení trestního stíhání pro úmyslný trestný čin nebo podmíněné odložení podání návrhu na potrestání pro úmyslný trestný čin, u nichž stanovená zkušební doba dosud neuplynula, anebo schválení narovnání pro úmyslný trestný čin.“. 26. V § 14 odst. 7 se slova „podle odstavce 3“ a slova „ , pokud zjištěné skutečnosti vyvolávají pochybnosti o schopnosti fyzické osoby utajovat informace“ zrušují. 27. § 15 zní: „§ 15 Podnikateli, který nezbytně k výkonu své činnosti potřebuje přístup k utajované informaci a) stupně utajení Vyhrazené, lze umožnit přístup, pokud 1. doloží písemným prohlášením svou schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací (dále jen „prohlášení podnikatele“), nebo2. je držitelem platného osvědčení podnikatele (§ 54), b) stupně utajení Důvěrné a vyšší, lze umožnit přístup, pokud je držitelem platného osvědčení podnikatele (§ 54) příslušného stupně utajení, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 58 až 62).“. 28. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní: „§ 15a Prohlášení podnikatele (1) Podnikatel je oprávněn učinit prohlášení podnikatele, pokud a) má pro ochranu utajované informace stupně utajení Vyhrazené vytvořeny podmínky odpovídající formě přístupu k této informaci (§ 20) a příslušnému druhu zajištění její ochrany (§ 5), b) odpovědná osoba je držitelem oznámení, osvědčení fyzické osoby nebo dokladu. (2) Splnění podmínek pro přístup k utajované informaci podle § 15 písm. a) bodu 1 prokazuje podnikatel poskytovateli utajované informace stupně utajení Vyhrazené (dále jen „poskytovatel vyhrazené informace“) předáním prohlášení podnikatele před prvním přístupem k této informaci; ten je oprávněn od podnikatele požadovat předložení bezpečnostní dokumentace podnikatele. Poskytovatel vyhrazené informace zašle kopii prohlášení podnikatele neprodleně Úřadu. (3) Podnikatel, u něhož utajovaná informace stupně utajení Vyhrazené bude pouze vznikat, zašle prohlášení podnikatele neprodleně poté, co ho učiní, Úřadu. (4) Podnikatel, který ukončuje přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost tomu, komu podle odstavce 2 nebo 3 předal nebo zaslal prohlášení podnikatele; to neplatí, došlo-li k zániku prohlášení podnikatele podle odstavce 5 písm. a). (5) Platnost prohlášení podnikatele zaniká a) uplynutím 5 let ode dne, kdy bylo učiněno, b) dnem doručení písemného oznámení podnikatele podle odstavce 4 poskytovateli vyhrazené informace nebo Úřadu, c) dnem doručení osvědčení podnikatele, d) zrušením nebo zánikem podnikatele, e) přestal-li podnikatel splňovat některou z podmínek uvedených v odstavci 1, nebo f) změnou některého z údajů uvedených v prohlášení podnikatele. (6) Podnikatel neprodleně písemně oznámí zánik platnosti prohlášení podnikatele podle odstavce 5 písm. c) až f) tomu, komu podle odstavce 2 nebo 3 předal nebo zaslal prohlášení podnikatele. (7) Náležitosti prohlášení podnikatele stanoví prováděcí právní předpis.“. 29. V § 16 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou. 30. V § 16 odst. 1 písmeno d) zní: „d) pokud odpovědná osoba je držitelem platného osvědčení fyzické osoby nejméně pro takový stupeň utajení, pro který žádá podnikatel o vydání osvědčení podnikatele,“. 31. V § 16 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 48 zní: „e) který při podání žádosti o vydání osvědčení podnikatele uhradil správní poplatek podle jiného právního předpisu48). 48) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“. 32. V § 16 odst. 2 se za slova „v odstavci 1“ vkládají slova „písm. a) až d)“. 33. V § 17 odst. 1 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje. Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c). 34. V § 18 odstavec 2 zní: „(2) Bezpečnostním rizikem je a) činnost statutárního orgánu nebo jeho člena, člena kontrolního orgánu nebo prokuristy proti zájmům České republiky, b) činnost statutárního orgánu nebo jeho člena, člena kontrolního orgánu nebo prokuristy, spočívající v potlačování základních práv a svobod, anebo podpora takové činnosti, c) skutečnost, že je podnikatel akciovou společností s formou akcií na majitele s jinou podobou, než jsou akcie zaknihované, d) skutečnost, že je společníkem, který má rozhodující vliv na volbu nebo jmenování statutárního nebo kontrolního orgánu podnikatele, akciová společnost s formou akcií na majitele s jinou podobou, než jsou akcie zaknihované.“. 35. V § 18 odst. 3 se písmena d) a e) zrušují. Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena d) až g). 36. V § 18 odst. 3 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: „f) úmyslné porušení právních předpisů společníkem podnikatele, členem družstva nebo jinou osobou, která má rozhodující vliv na volbu nebo jmenování statutárního nebo kontrolního orgánu podnikatele nebo družstva, nebo jeho činnost proti zájmům České republiky,“. Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h). 37. V § 18 odst. 3 písmeno h) zní: „h) vztah osoby, která má na základě pracovněprávního, členského nebo jiného smluvního vztahu vliv na jednání podnikatele, k fyzickým osobám nebo právnickým osobám nebo k cizí moci, které vyvíjely nebo vyvíjejí činnost proti zájmům České republiky, nebo“. 38. V § 18 odst. 3 se doplňuje písmeno i), které zní: „i) opakované neposkytnutí potřebné součinnosti při řízení zahájeném podle § 101 odst. 1.“. 39. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní: „(4) Rozhodujícím vlivem podle odstavce 2 písm. d) a odstavce 3 písm. f) je možnost prosadit fakticky nebo na základě práva jmenování, odvolání nebo volbu osoby, která je statutárním orgánem, nebo většiny osob, které jsou jeho členy anebo členy kontrolního orgánu podnikatele nebo družstva. Vlivem podle odstavce 3 písm. h) je možnost ovlivnit jednání podnikatele prostřednictvím pravidel, jimiž se tento podnikatel řídí.“. 40. V § 19 se slova „výskytu utajované informace“ nahrazují slovy „přístupu k utajované informaci“. 41. V § 21 odst. 5 se za slova „prováděcím právním předpisem“ vkládají slova „a způsobem tam stanoveným“. 42. V § 22 odst. 1 se slovo „se“ zrušuje a za slovo „vyznačí“ se vkládá slovo „původce“. 43. V § 24 odst. 2 se za slova „ve kterém se“ vkládá slovo „zpravidla“. 44. V § 24 odstavec 5 zní: „(5) Utajovaná informace se zpracovává a) v zabezpečené oblasti příslušné kategorie nebo vyšší, b) v objektu příslušné kategorie nebo vyšší, pokud je zajištěno, že k utajované informaci nemá přístup neoprávněná osoba, c) v odůvodněných případech s písemným souhlasem odpovědné osoby nebo bezpečnostního ředitele v objektu jiné kategorie, než je stupeň utajení zpracovávané utajované informace, pokud je zajištěno, že k utajované informaci nemá přístup neoprávněná osoba, nebo d) v odůvodněných případech s písemným souhlasem odpovědné osoby nebo bezpečnostního ředitele mimo objekt, pokud je zajištěno, že k utajované informaci nemá přístup neoprávněná osoba.“. 45. V § 24 odst. 6 se za slova „zabezpečené oblasti“ vkládají slova „příslušné kategorie nebo vyšší“. 46. V § 25 odst. 1 se za slovo „ukládá“ vkládají slova „ , a objekty se podle nejvyššího stupně utajení utajované informace, která se v nich zpracovává“. 47. V § 25 se doplňuje odstavec 4, který zní: „(4) V odůvodněných případech s písemným souhlasem odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby lze na dobu nezbytně nutnou změnit třídu I na třídu II, pokud je zajištěno, že k utajované informaci nemá přístup neoprávněná osoba.“. 48. V § 26 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; o provedení této kontroly může odpovědná osoba požádat rovněž u zabezpečené oblasti kategorie Tajné nebo Přísně tajné“. 49. V § 28 odst. 1 písm. b) se slova „kombinace opatření podle § 30 odst. 1 písm. b), c) a f)“ nahrazují slovy „poplachové hlášení technických prostředků“. 50. V § 28 odst. 1 písm. c) se slova „kombinace opatření podle § 30 odst. 1 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „poplachové hlášení technických prostředků“. 51. V § 28 odst. 2 se za slovo „Vyhrazené“ vkládají slova „ , a u objektu bez zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti“. 52. V § 28 odst. 3 se slova „kombinace opatření podle § 30 odst. 1 písm. b), c), d) a f)“ nahrazují slovy „poplachové hlášení technických prostředků“. 53. V § 28 odst. 4 a v § 30 odst. 3 se slova „ozbrojených sborů“ nahrazují slovy „ozbrojených bezpečnostních sborů“. 54. V § 30 odst. 2 se za slovo „osobou“ vkládají slova „nebo jí pověřenou osobou“. 55. V § 30 odst. 3 se za slova „ohrožení státu20)“ vkládají slova „ , v případě zpravodajských operací zpravodajských služeb“. 56. V § 31 odst. 3 se za slova „odstavce 2“ vkládají slova „a opatření fyzické bezpečnosti objektu bez zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti schvaluje a“ a za slovo „osoba“ se vkládají slova „nebo jí pověřená osoba“. 57. V § 32 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí: „(4) Projekt fyzické bezpečnosti objektu kategorie Přísně tajné, Tajné a Důvěrné bez zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti obsahuje a) určení objektu včetně jeho hranic, b) způsob použití opatření fyzické bezpečnosti, c) provozní řád objektu a d) plán zabezpečení objektu v krizových situacích. (5) Projekt fyzické bezpečnosti objektu kategorie Vyhrazené bez zabezpečené oblasti obsahuje určení objektu včetně jeho hranic. (6) Na projekt fyzické bezpečnosti se v případech podle § 30 odst. 3 použijí ustanovení odstavců 1 až 5 přiměřeně; rozsah projektu schvaluje a stanoví odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba.“. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7. 58. V § 33 písm. b) se za slova „pravidelně projednávány“ vkládají slova „ , na kategorii objektu“. 59. V § 33 písm. d) se za slova „a zabezpečení“ vkládá slovo „objektů,“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , anebo na kategorii objektu“. 60. V § 34 na konci textu odstavce 2, § 38 odst. 2 na konci textu písmene a), § 42 odst. 1 na konci textu písmene a), § 149 odst. 1 na konci textu písmene g) a v § 153 odst. 1 na konci textu písmene s) se doplňují slova „nebo jí pověřenou osobou“. 61. V § 34 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „(3) Informační systém podnikatele, který má přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené, může být schválen do provozu jen v době platnosti prohlášení podnikatele; zánikem platnosti prohlášení podnikatele zaniká též schválení informačního systému do provozu.“. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 62. V § 34 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo 3“. 63. V § 34 odst. 5, § 59 odst. 5 a v § 60 odst. 4 se za slovo „osoba“ vkládají slova „nebo jí pověřená osoba“. 64. V § 35 odstavec 4 zní: „(4) Komunikační systém musí být písemně schválen do provozu odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou.“. 65. V § 35 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: „(5) Komunikační systém podnikatele, který má přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené, může být schválen do provozu jen v době platnosti prohlášení podnikatele; zánikem platnosti prohlášení podnikatele zaniká též schválení komunikačního systému do provozu.“. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 66. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně nadpisu zní: „§ 35a Manipulace s taktickou informací (1) Taktickou informací se pro účely tohoto zákona rozumí utajovaná informace s krátkou dobou trvání důvodu utajení. Taktická informace se zpracovává v informačním nebo komunikačním systému a při přenosu se chrání kryptografickou ochranou. (2) Ochrana taktické informace do stupně utajení Tajné může být zabezpečena též souborem opatření stanovených na základě vyhodnocení rizik. Podmínky odlišné manipulace s taktickou informací upravuje bezpečnostní standard.“. 67. V části druhé nadpis hlavy VII zní: „Ochrana utajovaných informací při zpracování v elektronické podobě v zařízení, které není součástí informačního nebo komunikačního systému“. 68. § 36 zní: „§ 36 (1) Při zpracování utajované informace v elektronické podobě v zařízení, které není součástí informačního nebo komunikačního systému, zejména v psacím stroji s pamětí a v zařízení umožňujícím kopírování, záznam nebo zobrazení utajované informace anebo její převod do jiného datového formátu, musí být zajištěna ochrana této utajované informace. (2) Orgán státu, právnická osoba a podnikající fyzická osoba jsou povinni pro jimi provozované zařízení uvedené v odstavci 1 vydat bezpečnostní provozní směrnici; pouze v souladu s ní lze zpracovávat utajovanou informaci. (3) V bezpečnostní provozní směrnici podle odstavce 2 se uvedou pro zařízení podle odstavce 1 a) způsob jeho bezpečného provozování, b) provozní směrnice pro jeho uživatele. (4) Podmínky bezpečného provozování zařízení uvedeného v odstavci 1 v závislosti na stupni utajení v něm zpracovávaných utajovaných informací stanoví prováděcí právní předpis.“. 69. V § 37 odst. 1 se slovo „klíčový“ zrušuje, za slovo „materiál“ se vkládají slova „k zajištění jeho funkce“ a slova „kryptografická písemnost“ se nahrazují slovy „kryptografický dokument“. 70. V § 37 odstavec 2 zní: „(2) Kryptografické prostředky používané pro kryptografickou ochranu utajovaných informací musí být certifikovány Úřadem [§ 46 odst. 1 písm. c)].“. 71. V § 37 se odstavce 3, 4, 8 a 9 zrušují. Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3 až 5. 72. V § 37 odst. 3 větě první se slova „klíčových materiálů“ nahrazují slovy „materiálu k zajištění funkce kryptografického prostředku“, za slova „evidenci kryptografického materiálu“ se vkládají slova „nebo k výrobě a testování kryptografických prostředků“ a ve větě druhé se za slova „odpovědnou osobou“ vkládají slova „nebo bezpečnostním ředitelem“. 73. V § 37 odst. 4 se slovo „klíčového“ zrušuje, za slovo „materiálu“ se vkládají slova „k zajištění funkce kryptografického prostředku“ a za slova „odpovědnou osobou“ se vkládají slova „nebo bezpečnostním ředitelem“. 74. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní: „§ 37a Kontrolovaná kryptografická položka (1) Kontrolovanou kryptografickou položkou se rozumí neutajované zařízení nebo jeho součást, zařazené do seznamu podle odstavce 3, sloužící k ochraně informací při jejich zpracování nebo přenosu a využívající kryptografických metod. (2) Kontrolovanou kryptografickou položku lze použít pouze v souladu s bezpečnostním standardem. (3) Zařízení uvedené v odstavci 1 nebo jeho součást na základě písemné žádosti jeho výrobce, dovozce, distributora nebo uživatele Úřad schválí a zařadí do jím vedeného seznamu kontrolovaných kryptografických položek v případě, že je to v souladu se záměry České republiky v oblasti zajišťování ochrany utajovaných informací.“. 75. V § 38 odst. 1 písmeno c) zní: „c) výroba kryptografického prostředku nebo materiálu k zajištění jeho funkce.“. 76. V § 39 odstavec 1 zní: „(1) Zvláštní odborná způsobilost pracovníka kryptografické ochrany (dále jen „zvláštní odborná způsobilost“) zahrnuje znalost předpisů z oblasti kryptografické ochrany utajovaných informací, schopnost jejich aplikace a další schopnosti podle § 38 odst. 1. Tyto znalosti a schopnosti ověřuje Úřad zkouškou zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „odborná zkouška“). Odborná zkouška probíhá před zkušební komisí; to není podmínkou pro její část prováděnou podle odstavce 3 písm. b). Členy zkušební komise jmenuje odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba Úřadu nebo orgánu státu podle odstavce 3 písm. a). Tomu, kdo složil odbornou zkoušku, vydá Úřad nebo orgán státu podle odstavce 3 písm. a) osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti a vede o tom evidenci. Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti se vydává nejdéle na 5 let.“. 77. V § 39 se odstavce 2 až 4 a odstavec 6 zrušují. Dosavadní odstavce 5 a 7 se označují jako odstavce 2 a 3. 78. V § 39 odst. 2 větě první se slova „ , který podané přihlášky eviduje podle data doručení“ zrušují. 79. V § 39 odstavec 3 zní: „(3) Úřad může uzavřít s orgánem státu smlouvu o zajištění činnosti podle § 52, jejímž předmětem je provedení a) odborné zkoušky a vydání osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, nebo b) části odborné zkoušky, týkající se § 38 odst. 1 písm. b) nebo c) a příslušné návaznosti na § 38 odst. 1 písm. a). Smlouvu podle písmene b) může Úřad uzavřít též s podnikatelem.“. 80. V nadpisu § 41 se na konci doplňují slova „a kontrolovanou kryptografickou položkou“. 81. V § 41 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: „(3) Ochranu kryptografického prostředku a materiálu k zajištění jeho funkce do stupně utajení Důvěrné, bez nutnosti jejich ukládání, lze zajistit způsobem, při kterém je tento kryptografický prostředek a materiál trvale pod dohledem jejich oprávněného uživatele. (4) Kontrolovanou kryptografickou položku lze evidovat, provozovat, ukládat, přepravovat, vyvážet, kontrolovat a distribuovat způsobem, který zajistí její ochranu a splní požadavky bezpečnostního standardu.“. 82. V § 42 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4. 83. V § 42 odst. 3 a 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“. 84. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který zní: „§ 43a (1) Distribuci a evidenci kryptografického materiálu České republiky, kryptografického materiálu Evropské unie a kryptografického materiálu distribuovaného na základě mezinárodní smlouvy, s výjimkou kryptografického materiálu pro vojenské účely, zajišťuje Úřad. Distribuci a evidenci kryptografického materiálu Organizace Severoatlantické smlouvy a kryptografického materiálu pro vojenské účely zajišťuje Ministerstvo obrany. (2) Podmínky evidence, manipulace a kontroly kryptografického materiálu v České republice, zahrnující zejména možnost zřízení účtů pro kryptografický materiál v orgánech státu nebo u podnikatele, vedení evidencí, kontrolní funkce, povinnosti držitelů kryptografického materiálu vůči Úřadu nebo Ministerstvu obrany a zajištění kurýrní služby pro kryptografický materiál Evropské unie upraví bezpečnostní standard.“. 85. V § 44 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena b) až j). 86. V § 44 písmena b) a c) znějí: „b) organizaci, obsah a způsob provádění odborné zkoušky, c) náležitosti osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti,“. 87. V § 44 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí: „k) způsob vedení evidencí uvedených v § 37 odst. 5, l) kategorie kryptografických pracovišť, typy činností na kryptografickém pracovišti a minimální požadavky na jejich zabezpečení, m) podmínky ochrany kryptografického prostředku a materiálu k zajištění jeho funkce podle § 41 odst. 3.“. 88. V nadpisu § 45 a v § 137 písm. l) se slovo „elektromagnetické“ zrušuje. 89. V § 45 se odstavce 1 a 4 zrušují. Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2 a dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 3 až 6. 90. V § 45 odst. 1 se za slova „utajovaných informací“ vkládají slova „stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné“. 91. V § 45 odst. 1 až 3 a v § 53 písm. i) se slovo „elektromagnetickým“ zrušuje. 92. V § 45 odst. 3 se za slova „kryptografického prostředku“ vkládají slova „ , při schvalování projektu bezpečnosti komunikačního systému“, za slova „na základě“ se vkládá slovo „odůvodněné“ a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „v souvislosti s ochranou utajovaných informací“. 93. V § 45 odst. 4 a 5 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 3“. 94. V § 45 odst. 5 větě třetí se za slova „kryptografického prostředku“ vkládají slova „ , nebo při schválení projektu bezpečnosti komunikačního systému“ a slovo „protokoly“ se nahrazuje slovem „zprávy“. 95. V § 45 odst. 6 se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“. 96. V § 46 odst. 1 písm. d) se slova „odst. 6“ nahrazují slovy „odst. 4“. 97. V § 46 odst. 6 se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „identifikaci informačního systému a“. 98. V § 46 odst. 8 písmeno a) zní: „a) identifikaci kryptografického pracoviště,“. 99. V § 46 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní: „c) kategorii kryptografického pracoviště.“. 100. V § 47 odst. 3 a v § 52 odst. 4 písm. f) se slova „ve Věstníku“ nahrazují slovy „na internetových stránkách“. 101. V § 48 odst. 4 písmeno b) zní: „b) v případě informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi stupně utajení Dů věrné nebo vyššího zánikem platnosti osvědčení podnikatele,“. 102. V § 48 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní: „e) oznámením orgánu státu nebo podnikatele, který je držitelem certifikátu, o zrušení informačního systému.“. 103. V § 49 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: „(9) Úřad může stanovit při certifikaci kryptografického prostředku jeho způsobilost k ochraně taktické informace.“. Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10. 104. V § 52 odst. 1 se slova „§ 39 odst. 7, § 45 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 39 odst. 3, § 45 odst. 4“. 105. V § 54 odst. 3 písm. b) se slovo „označení“ nahrazuje slovem „uvedení“. 106. V § 55 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 107. V § 56 odst. 1 písm. g) se za slovo „změnou“ vkládají slova „některého z“. 108. V § 56 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až n), která znějí: „j) vrácením jeho držitelem tomu, kdo jej vydal, k) dnem doručení nového osvědčení fyzické osoby, l) dnem doručení nového osvědčení podnikatele pro stejnou formu přístupu podnikatele k utajované informaci, m) dnem doručení rozhodnutí o nevydání osvědčení fyzické osoby pro stejný stupeň utajení, nebo n) dnem doručení rozhodnutí o nevydání osvědčení podnikatele pro stejnou formu přístupu podnikatele k utajované informaci.“. 109. V § 56 odst. 2 se slova „odstavce 1 písm. a), b) a d)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a), b), d), j) nebo n)“. 110. V § 56 odst. 3 se slova „odstavce 1 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a), b), j) nebo m)“. 111. V § 56 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle odstavce 1 písm. j) a m) Úřad písemně vyrozumí její odpovědnou osobu o zániku platnosti osvědčení fyzické osoby; Úřad postupuje stejně i v případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle odstavce 1 písm. k), pokud jde o osvědčení fyzické osoby vydané pro nižší stupeň utajení.“. 112. V § 56 odstavec 4 zní: „(4) Pokud držitel osvědčení fyzické osoby nebo podnikatele do 15 dnů ode dne zániku jeho platnosti podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g) požádá písemně Úřad o vydání osvědčení nového, přístup fyzické osoby nebo podnikatele k utajované informaci není zánikem platnosti původního osvědčení dotčen; Úřad vydá do 5 dnů od doručení žádosti osvědčení nové, které nahrazuje původní.“. 113. V § 57 se vkládá nový odstavec 1, který zní: „(1) Má-li mít fyzická osoba nebo podnikatel přístup k utajované informaci cizí moci, musí splňovat podmínky podle § 11 nebo § 15 písm. b), a požaduje-li tak cizí moc, být též držitelem osvědčení pro cizí moc.“. Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako odstavce 2 až 9. 114. V § 57 odstavec 2 zní: „(2) Je-li to v souladu s bezpečnostními a ekonomickými zájmy České republiky a se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodní smlouvy a neprobíhá-li s danou osobou řízení podle § 101 odst. 1, Úřad na základě písemné odůvodněné žádosti držitele platného osvědčení fyzické osoby nebo platného osvědčení podnikatele vydává a) osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, nebo b) osvědčení podnikatele pro cizí moc.“. 115. V § 57 odst. 3 až 6 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavce 2“. 116. V § 57 odstavce 7 až 9 znějí: „(7) Platnost osvědčení uvedeného v odstavci 2 zaniká a) zánikem platnosti osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele, nejde-li o zánik podle § 56 odst. 1 písm. e) nebo f), nebo b) z důvodů stanovených v § 56 odst. 1 písm. a), e), f), j), m) nebo n). (8) Držitel osvědčení podle odstavce 2 je povinen odevzdat je do 15 dnů Úřadu, zanikla-li a) platnost osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele podle § 56 odst. 1 písm. b), d) nebo g) až n), nebo b) jeho platnost z důvodů stanovených v § 56 odst. 1 písm. f). (9) Na základě odůvodněné písemné žádosti právnické osoby, která není podnikatelem, Úřad vydá, je-li to požadavek jejího zahraničního partnera nebo cizí moci, časově omezené potvrzení o rozsahu ochrany utajovaných informací, zajištěné podle § 5 u právnické osoby. Před vydáním potvrzení Úřad v nezbytné míře ověří splnění podmínek tohoto zákona.“. 117. V § 58 odst. 3 se za slova „je poskytována zvláštní“ vkládají slova „nebo krátkodobá“. 118. V § 58 odst. 4 se za slova „občanském soudním řízení“ vkládají slova „ , ve správním řízení“. 119. V § 60 odst. 1 se slovo „mezinárodním“ a slovo „mezinárodní“ zrušují a za slovo „konfliktu“ a slovo „akci“ se vkládají slova „v zahraničí“. 120. V § 60 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo nemá přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené“. 121. V § 62 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Žádost lze podat i prostřednictvím úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací; lhůty podle odstavce 4 běží v takovém případě ode dne, kdy žádost dojde Úřadu.“. 122. V § 62 odst. 2 písmeno a) zní: „a) jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele bezpečnostního oprávnění,“. 123. V § 62 odst. 2 písm. b) se slova „a adresu trvalého pobytu“ zrušují. 124. V § 62 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: „f) u podnikatele, který je držitelem bezpečnostního oprávnění odpovídajícího formě přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a), uvedení formy přístupu, o jejíž uznání je žádáno,“. Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h). 125. V § 62 odst. 2 písm. h) se za slovo „oprávnění“ vkládají slova „nebo odpovědného pracovníka úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací,“. 126. V § 62 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; tyto doklady se nevyžadují, je-li žádost podána prostřednictvím úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací, pokud tento na žádosti nebo v potvrzení, které se k žádosti připojí, potvrdí, že žadatel je držitelem příslušného bezpečnostního oprávnění“. 127. V § 63 odst. 3 písm. h) se za slovem „přísedících“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „ , ministr vnitra u ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace a ministr obrany u ředitele Vojenského zpravodajství“. 128. V § 65 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 129. V § 66 odst. 1 písm. b) se slova „5 dnů“ nahrazují slovy „15 dnů“ a slova „b) a f) až i)“ se nahrazují slovy „b), f) až i), k) nebo m)“. 130. V § 66 odst. 1 písmeno d) zní: „d) neprodleně písemně oznamovat Úřadu změny údajů, které byly uvedeny v její žádosti fyzické osoby; omezení rozsahu hlášení změn, jakož i způsob a formu jejich doložení, stanoví prováděcí právní předpis,“. 131. § 67 včetně nadpisu zní: „§ 67 Povinnosti odpovědné osoby (1) Odpovědná osoba je povinna zajistit a) poučení fyzické osoby, b) jednou ročně provedení proškolení fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci, z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací a vést o těchto proškoleních přehledy, c) ověřování splnění podmínek pro přístup fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, d) schválení informačního systému do provozu a písemné oznámení této skutečnosti Úřadu, e) pověření fyzické osoby k výkonu kryptografické ochrany, f) neprodlené písemné oznámení Úřadu o tom, že před vydáním osvědčení fyzické osoby nebo rozhodnutí podle § 121 odst. 2 pominuly skutečnosti, kterými byla žádost fyzické osoby odůvodněna, g) neprodlené písemné oznámení Úřadu o skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné; tato povinnost se nevztahuje na odpovědnou osobu zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra v případech příslušníků policie podle § 141 odst. 1, h) kontrolu dodržování dalších povinností stanovených tímto zákonem. (2) K výkonu povinností stanovených odpovědné osobě v § 21 odst. 5, § 23 odst. 1 písm. b), § 59 odst. 1, § 60 odst. 5, § 63 odst. 1 a 4, § 70 odst. 5 a v § 77 odst. 2 nelze pověřit jinou osobu.“. 132. V § 68 písmeno a) zní: „a) odevzdat Úřadu do 15 dnů osvědčení podnikatele, jehož platnost zanikla podle § 56 odst. 1 písm. b), f), g), l) nebo n),“. 133. V § 68 písm. b) se za slovo „neprodleně“ vkládá slovo „písemně“. 134. V § 68 písmena c) a d) znějí: „c) neprodleně písemně oznamovat Úřadu změny údajů uvedených podle § 97 písm. a) a b) a § 98 písm. c) v dotazníku podnikatele a v jeho bezpečnostní dokumentaci; omezení rozsahu hlášení změn, jakož i způsob a formu jejich doložení, stanoví prováděcí právní předpis, d) písemně oznamovat Úřadu každoročně ke dni, který se svým označením shoduje se dnem vydání osvědčení podnikatele, změny údajů uvedených v žádosti podnikatele podle § 96; omezení rozsahu hlášení změn a formu jejich doložení stanoví prováděcí právní předpis,“. 135. Za § 68 se vkládá nový § 68a, který včetně nadpisu zní: „§ 68a Povinnosti podnikatele, který učinil prohlášení podnikatele Podnikatel, který učinil prohlášení podnikatele, je povinen a) vést bezpečnostní dokumentaci podnikatele v rozsahu § 98 písm. c) a d) a na vyžádání poskytovatele vyhrazené informace mu ji poskytnout, b) zabezpečit ochranu utajovaných informací při zániku přístupu k utajované informaci, c) zaslat prohlášení podnikatele Úřadu podle § 15a odst. 3, d) oznámit podle § 15a odst. 4 písemně Úřadu nebo poskytovateli vyhrazené informace ukončení přístupu k ní nebo podle § 15a odst. 6 zánik platnosti prohlášení podnikatele, e) postupovat obdobně podle § 56 odst. 2 při zániku platnosti prohlášení podnikatele z důvodů uvedených v § 15a odst. 5, f) učinit a neprodleně předat poskytovateli vyhrazené informace, nebo v případě § 15a odst. 3 Úřadu, nové prohlášení podnikatele, pokud i po zániku platnosti původního prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 5 písm. a) nebo f) i nadále nezbytně potřebuje přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené.“. 136. V § 69 odst. 1 písmeno m) zní: „m) provést kontrolu utajovaných informací vedených v registru utajovaných informací k 31. prosinci kalendářního roku a zprávu o jejím výsledku zaslat Úřadu do 15. února následujícího kalendářního roku spolu s uvedením počtu utajovaných informací a jejich stupňů utajení; zpravodajské služby zasílají zprávu o utajovaných informacích poskytnutých ústředním registrem a registrem vedeným Ministerstvem zahraničních věcí podle § 78 odst. 1,“. 137. V § 69 odst. 1 písm. n) a v § 133 odst. 1 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“. 138. V § 69 odst. 1 se za písmeno p) vkládají nová písmena q) a r), která včetně poznámek pod čarou č. 49 až 51 znějí: „q) jako poskytovatel vyhrazené informace neprodleně zaslat Úřadu kopii prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 2, r) jako zadavatel neprodleně písemně oznámit Úřadu 1. skutečnost, že bude zadávat veřejnou zakázku mimo režim zákona o veřejných zakázkách49) nebo že bude uzavírat smlouvu, která by jinak byla koncesní smlouvou, mimo režim koncesního zákona50) z důvodu ochrany utajovaných informací, nebo2. stanovení kvalifikačního předpokladu osvědčení podnikatele pro účast v zadávacím nebo koncesním řízení51), a předložit dokumenty, opravňující k postupu podle bodu 1 nebo 2; tyto povinnosti se nevztahují na zpravodajské služby. 49) § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 50) § 3 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 51) § 21 až 85 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 4 až 15 zákona č. 139/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. Dosavadní písmeno q) se označuje jako písmeno s). 139. V § 71 odstavec 3 zní: „(3) Bezpečnostní ředitel schvaluje přehled míst nebo funkcí podle § 69 odst. 1 písm. b), u nichž je vyžadován přístup k utajované informaci, a plní další povinnosti stanovené mu písemně odpovědnou osobou v rozsahu tohoto zákona, včetně povinností jí stanovených, nejde-li o případy uvedené v § 67 odst. 2; odpovědnost odpovědné osoby za ochranu utajovaných informací není jmenováním bezpečnostního ředitele dotčena. Povinnost schválit přehled míst nebo funkcí podle § 69 odst. 1 písm. b) bezpečnostním ředitelem se nevztahuje na zpravodajské služby.“. 140. V § 71 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „U podnikatele musí fyzická osoba ve funkci bezpečnostního ředitele být držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajované informaci nejméně takového stupně utajení, pro který má podnikatel vydané osvědčení.“. 141. V § 72 odst. 3 se slova „31. října“ nahrazují slovy „31. července“. 142. V § 73 písm. b) se za slova „písemné žádosti“ vkládají slova „orgánu státu,“. 143. V § 74 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní: „d) je-li utajovaná informace poskytována mezi zpravodajskou službou a obdobnou službou cizí moci v rámci spolupráce uskutečňované podle zvláštního právního předpisu19).“. 144. § 75 zní: „§ 75 (1) Žádost podle § 73 obsahuje a) označení cizí moci nebo zahraničního partnera, kterým má být utajovaná informace poskytnuta, b) důvody, pro které se o povolení nebo o souhlas žádá; to neplatí, má-li být utajovaná informace poskytnuta cizí moci orgánem státu. (2) Přílohou žádosti právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o povolení nebo souhlas podle § 73 je a) smlouva, podle které má být utajovaná informace poskytnuta cizí moci nebo zahraničnímu partnerovi, obsahující konkretizaci utajované informace a podmínky její ochrany, nebo b) jde-li zároveň o případ podle § 75a, návrh smlouvy, podle které má být utajovaná informace poskytnuta další cizí moci (§ 77 odst. 6) nebo zahraničnímu partnerovi, obsahující bezpečnostní instrukci; to platí obdobně i pro orgán státu.“. 145. Za § 75 se vkládá nový § 75a, který zní: „§ 75a (1) Smlouva, při jejímž plnění je nutný přístup k utajované informaci cizí moci, obsahuje bezpečnostní instrukci upravující podmínky ochrany této informace a utajované informace, která při plnění smlouvy popřípadě vznikne. (2) Bezpečnostní instrukce musí být před uzavřením smlouvy schválena a) Úřadem, pokud si to vyhradí, nebo pokud nedojde k dohodě podle písmene b) anebo nenáleží-li utajovaná informace do věcné působnosti jiného ústředního správního úřadu, b) jiným ústředním správním úřadem, do jehož působnosti utajovaná informace náleží, a náleží-li do působnosti více ústředních správních úřadů, jedním z nich na základě dohody mezi nimi. Ústřední správní úřad, který bezpečnostní instrukci schválil, provádí kontrolu jejího dodržování, a to podle zákona upravujícího státní kontrolu45). (3) Na smlouvu podle odstavce 1 uzavíranou mezi cizí mocí nebo zahraničním partnerem a zpravodajskou službou se ustanovení odstavce 2 nevztahuje. (4) Obsah a strukturu bezpečnostní instrukce stanoví prováděcí právní předpis.“. 146. V § 76 odst. 1 větě druhé se za slova „o povolení“ vkládají slova „orgán státu,“, slovo „ní“ se nahrazuje slovem „nich“ a slovo „jejího“ se nahrazuje slovem „jejich“. 147. V § 76 odst. 4 se za slova „doručení žádosti“ vkládají slova „orgánu státu,“. 148. V § 77 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „nebo zahraničnímu partnerovi“. 149. Nadpis § 79 zní: „Registry, pomocné registry a kontrolní body“. 150. V § 79 odstavec 1 zní: „(1) V registrech nebo pomocných registrech utajovaných informací se eviduje v jednacích protokolech a ukládá nebo odesílá utajovaná informace stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné poskytovaná v mezinárodním styku. V kontrolních bodech registru se tato utajovaná informace zaznamenává v pomocných jednacích protokolech a předává zpracovateli.“. 151. V § 79 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: „(4) Orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba mohou z důvodu zvýšení operativnosti využívání svého registru zřídit, jako jeho vnitřní složky, pomocné registry nebo kontrolní body.“. Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8. 152. V § 79 odst. 8 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí: „b) organizaci a činnost registru, pomocného registru a kontrolního bodu, c) náležitosti zprávy o kontrole utajovaných informací vedených v registru podle § 69 odst. 1 písm. m),“. Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena d) až f). 153. V § 81 odst. 2 se slovo „občanem“ nahrazuje slovem „příslušníkem“ a slova „2 letech“ se nahrazují slovy „10 letech“. 154. V § 84 odstavec 2 zní: „(2) Negativní okolností je a) činnost fyzické osoby proti zájmu České republiky, nebo b) skutečnost, že jsou majetkové poměry zjevně nepřiměřené řádně přiznaným příjmům fyzické osoby.“. 155. V § 84 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až f), která znějí: „d) styky s osobou, která vyvíjí nebo vyvíjela činnost proti zájmu České republiky, e) opakované neposkytnutí nezbytné součinnosti při bezpečnostním řízení podle § 101 odst. 1, nebo f) podmíněné zastavení trestního stíhání pro úmyslný trestný čin nebo podmíněné odložení podání návrhu na potrestání pro úmyslný trestný čin, u nichž stanovená zkušební doba dosud neuplynula, anebo schválení narovnání pro úmyslný trestný čin.“. 156. V § 85 odst. 3 písm. f) se slova „ohlášením změny“ nahrazují slovy „změnou některého z“. 157. V § 85 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí: „g) vrácením dokladu jeho držitelem tomu, kdo ho vydal, nebo h) dnem doručení osvědčení fyzické osoby nebo nového dokladu.“. 158. V § 85 odstavec 4 zní: „(4) Pokud držitel dokladu do 15 dnů ode dne zániku jeho platnosti podle odstavce 3 písm. d), e) nebo f) požádá písemně Úřad o vydání dokladu nového, výkon citlivé činnosti není zánikem platnosti původního dokladu dotčen; Úřad vydá do 5 dnů od doručení žádosti doklad nový, který nahrazuje původní.“. 159. V § 86 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo osvědčení fyzické osoby“. 160. V § 86 písm. b) se slova „jsou držiteli dokladu“ nahrazují slovy „vykonávají citlivou činnost“ a na konci písmene se slovo „a“ zrušuje. 161. V § 86 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: „c) zajistit neprodlené písemné oznámení Úřadu o tom, že před vydáním dokladu nebo rozhodnutí podle § 121 odst. 2 pominuly skutečnosti, kterými byla žádost o doklad odůvodněna,“. Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d). 162. V § 86 písmeno d) zní: „d) oznámit písemně Úřadu jinou skutečnost, než uvedenou v písmenu c), která může mít vliv na vydání dokladu anebo na rozhodnutí o zrušení jeho platnosti nebo platnosti osvědčení fyzické osoby (§ 101), a“. 163. V § 86 se doplňuje písmeno e), které zní: „e) zajistit neprodlené písemné oznámení Úřadu o tom, že byl zahájen výkon citlivé činnosti, anebo že byl ukončen z důvodu skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu držitele dokladu nebo osvědčení.“. 164. V § 87 odst. 1 písm. a) se slova „5 dnů“ nahrazují slovy „15 dnů“ a slova „písm. b), e) nebo f)“ se nahrazují slovy „písm. b), e), f) nebo h)“. 165. V § 87 odst. 1 písmeno c) zní: „c) neprodleně písemně oznámit Úřadu změny údajů uvedených v její žádosti o doklad; omezení rozsahu hlášení změn, jakož i způsob a formu jejich doložení, stanoví prováděcí právní předpis.“. 166. V § 87 odst. 1 se písmeno d) zrušuje. 167. V § 87 se odstavec 3 zrušuje. 168. V § 89 se doplňuje odstavec 8, který zní: „(8) Úkony směřující vůči Úřadu je možno učinit, je-li to slučitelné s požadavkem tohoto zákona, též dodáním do datové schránky Úřadu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; tohoto poskytovatele je třeba zároveň uvést nebo připojit certifikát k podání.“. 169. V § 93 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo mezinárodní organizace, jejímž je Česká republika členem“. 170. V § 94 odst. 1 se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem“ a za slovo „utajení“ se vkládají slova „a označení místa nebo funkce podle § 69 odst. 1 písm. b)“. 171. V § 94 odst. 2 písmeno b) zní: „b) písemnosti dosvědčující správnost údajů uvedených v dotazníku v rozsahu a formě stanovených prováděcím právním předpisem,“. 172. V § 94 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí: „f) je-li cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů11) státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobývala nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců; tento doklad musí zahrnovat příslušné období podle § 14 odst. 4 a nesmí být starší než 3 měsíce, g) prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2 daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za účelem provedení bezpečnostního řízení.“. 173. V § 94 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“, číslo „10“ se nahrazuje číslem „7“ a číslo „13“ se nahrazuje číslem „10“. 174. V § 94 odst. 5 a § 99 odst. 5 se slova „ , které tyto písemnosti obsahují“ zrušují. 175. V § 94 odst. 7 a § 121 odst. 4 se za slova „Evropské unie“ vkládají slova „nebo mezinárodní organizace, jejímž je Česká republika členem“. 176. V § 94 se doplňuje odstavec 8, který zní: „(8) Důvod pro nutnost přístupu fyzické osoby k utajované informaci, uvedený v žádosti, musí trvat po celou dobu řízení podle § 93 odst. 1 písm. a), b) nebo d).“. 177. V § 95 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nepřetržitě déle než 90 dnů“. 178. V § 95 odst. 1 písmeno e) zní: „e) údaje o dokladu totožnosti, pokud jde o cizince,“. 179. V § 95 odst. 1 se písmena i) a j) zrušují. Dosavadní písmena k) až aa) se označují jako písmena i) až y). 180. V § 95 odst. 1 se na začátek písmene i) vkládá slovo „nepřetržitý“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „90“. 181. V § 95 odst. 1 se na konci textu písmene m) doplňují slova „ , s výjimkou kontaktů vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností po roce 1990“. 182. V § 95 odst. 1 písmeno n) zní: „n) osobní kontakty s cizími státními příslušníky nebo se státními občany České republiky žijícími v nečlenských státech Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy, s výjimkou kontaktů vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností po roce 1990, pokud se lze oprávněně domnívat, že jde o kontakty významné,“. 183. V § 95 odst. 1 písm. q) se slovo „q)“ nahrazuje slovem „o)“. 184. V § 95 odst. 1 písmeno r) zní: „r) nejvyšší ukončené vzdělání,“. 185. V § 95 odst. 1 se písmena u) a v) zrušují. Dosavadní písmena w) až y) se označují jako písmena u) až w). 186. V § 95 odst. 1 se písmeno v) zrušuje. Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno v). 187. V § 95 odst. 1 písmeno v) včetně poznámky pod čarou č. 52 zní: „v) údaje uvedené v písmenech a) až d) a f) u manžela (manželky) nebo partnera (partnerky)52) a osob starších 18 let žijících s fyzickou osobou v domácnosti36). 52) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 188. V § 95 odstavec 3 zní: „(3) Pobyt podle odstavce 1 písm. d) a i) a § 94 odst. 2 písm. f) se pokládá za nepřetržitý i v případě jeho krátkodobého přerušení.“. 189. V § 96 odst. 1 se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem“. 190. V § 96 odst. 2 písmeno c) zní: „c) písemnosti nutné k ověření splnění podmínek podle § 16 v rozsahu a formě stanovených prováděcím právním předpisem,“. 191. V § 96 odst. 2 se doplňuje písmeno d), které zní: „d) prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2 daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za účelem provedení bezpečnostního řízení.“. 192. V § 96 odst. 4 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c). 193. V § 96 odst. 4 se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“ a číslo „13“ se nahrazuje číslem „11“. 194. V § 96 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „V dotazníku podnikatele se údaje vyplní v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.“ a věta poslední se zrušuje. 195. V § 97 se na začátek písmene a) vkládá slovo „platné“ a na konci textu se doplňují slova „ , vždy však uvedení rodného čísla, bylo-li přiděleno, a data, místa, okresu a státu narození, a to i když se do takového rejstříku nebo evidence nezapisují“. 196. V § 97 písm. b) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , rodné číslo, bylo-li přiděleno, a datum, místo, okres a stát narození“. 197. V § 97 písmeno c) zní: „c) názvy bank, čísla platných bankovních účtů a údaje o účtech vedených u spořitelních a úvěrních družstev,“. 198. V § 97 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , včetně uvedení jejich adresy“. 199. V § 97 se písmeno e) zrušuje. Dosavadní písmena f) až r) se označují jako písmena e) až q). 200. V § 97 písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 37, 38 a 53 zní: „e) údaje k provedeným řádným účetním závěrkám37), vede-li podnikatel účetnictví, nebo údaje k daňovým přiznáním, vede-li podnikatel daňovou evidenci podle jiného právního předpisu38), a údaje k řádným účetním závěrkám ověřeným auditorem, stanoví-li tak jiný právní předpis53), a to za posledních 5 let, 37) § 18 a § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 38) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 53) § 20 zákona č. 563/1991 Sb.“. 201. V § 97 se písmeno g) zrušuje. Dosavadní písmena h) až q) se označují jako písmena g) až p). 202. V § 97 se písmeno h) zrušuje. Dosavadní písmena i) až p) se označují jako písmena h) až o). 203. V § 97 písmena h) a i) znějí: „h) zahraniční obchodní partneři, s výjimkou obchodních partnerů z členských států Evropské unie, s celkovým finančním objemem uskutečněných obchodů nad 2 000 000 Kč v posledních 5 letech, i) čeští obchodní partneři a obchodní partneři z členských států Evropské unie s uvedením celkového ročního plnění uskutečněných obchodů přesahujícího 20 % ročního obratu v posledních 5 letech,“. 204. V § 97 se písmeno j) zrušuje. Dosavadní písmena k) až o) se označují jako písmena j) až n). 205. V § 97 písm. m) se za slovo „zrušení“ vkládá slovo „podnikatele“ a slovo „a“ se nahrazuje čárkou. 206. V § 97 se na konci písmene n) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno o), které zní: „o) údaje odpovědné osoby podnikatele, jimiž jsou jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a zastávaná funkce u podnikatele.“. 207. V § 98 úvodní části ustanovení se za slova „musí být“ vkládají slova „u podnikatele uložena,“. 208. V § 98 se písmeno d) zrušuje. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d). 209. V § 98 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , u oznámení datum jeho vydání a u dokladu jeho číslo a datum vydání“. 210. V § 99 odst. 1 se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem“. 211. V § 99 se na konci odstavce 1 doplňují slova „nebo jí pověřenou osobou“. 212. V § 99 odst. 2 písmeno c) zní: „c) písemnosti dosvědčující správnost údajů uvedených v dotazníku v rozsahu a formě stanovených prováděcím právním předpisem,“. 213. V § 99 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: „d) prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2 daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za účelem provedení bezpečnostního řízení,“. Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g). 214. V § 99 odst. 2 písm. f) se slovo „občanem“ nahrazuje slovem „příslušníkem“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „10“. 215. V § 99 odst. 4 se slova „3 měsíce“ nahrazují slovy „5 měsíců“. 216. V § 99 se doplňuje odstavec 8, který zní: „(8) Důvod pro výkon citlivé činnosti uvedený v žádosti o doklad musí trvat po celou dobu řízení podle § 93 odst. 1 písm. a) nebo d).“. 217. § 100 včetně nadpisu zní: „§ 100 Dotazník Dotazník podle § 99 odst. 2 písm. a) obsahuje údaje stanovené v § 95 odst. 1 písm. a) až u) a v § 95 odst. 2.“. 218. V § 101 se doplňuje odstavec 3, který zní: „(3) Řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu nelze přerušit podle § 112 a ani zastavit podle § 113, s výjimkou zastavení řízení podle § 113 odst. 1 písm. i) nebo j).“. 219. V § 103 odst. 1 se za slova „podle § 94, 96 a 99“ vkládají slova „a sdělení doplňujících údajů k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu“ a za slova „ve lhůtě do 14 dnů“ se vkládají slova „a v žádosti podané podle § 96 ve lhůtě do 30 dnů“. 220. V § 103 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; omezení rozsahu hlášení změn, jakož i způsob a formu jejich doložení, stanoví prováděcí právní předpis“. 221. V § 104 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: „(4) Od svědka lze též požadovat, aby ke skutečnostem, které mu Úřad uvede, podal písemné vyjádření. Podpis svědka musí být na každé straně listiny obsahující jeho vyjádření. V dalším se obdobně použijí odstavce 1, 5 a 6.“. Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7. 222. V § 105 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta „Na žádost účastníka řízení úřední osoba vydá kopii protokolu.“. 223. V § 107 odst. 1 se slova „pravdivosti údajů poskytnutých účastníkem řízení v žádosti fyzické osoby a ke zjištění výskytu bezpečnostního rizika“ nahrazují slovy „podmínek pro vydání tohoto osvědčení“. 224. § 108 včetně nadpisu zní: „§ 108 Úkony v řízení o vydání osvědčení podnikatele (1) V řízení o vydání osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Důvěrné si Úřad ke zjištění ekonomické stability, bezpečnostní spolehlivosti, k ověření vlastnických vztahů podnikatele a k ověření jeho schopnosti zabezpečit ochranu utajovaných informací vyžádá potřebnou informaci od příslušného orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, pokud s ní nakládají. (2) V řízení o vydání osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Tajné Úřad provede úkony podle od stavce 1 a další úkony k ověření obchodních vztahů podnikatele. (3) V řízení o vydání osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Přísně tajné Úřad provede úkony podle odstavce 2 a další úkony k ověření významných kapitálových a finančních vztahů podnikatele. (4) Za účelem ověření podmínek pro vydání osvědčení podnikatele jsou úřední osoby oprávněny vstupovat do objektů, zařízení, provozů nebo jiných prostor a na pozemky podnikatele a vyžadovat předložení potřebných dokladů podnikatelem. (5) Nemůže-li Úřad ověřit vztahy uvedené v odstavcích 1 až 3 nebo jiné skutečnosti ke zjištění možného bezpečnostního rizika u podnikatele nebo jeho schopnosti zabezpečit ochranu utajovaných informací, může o jejich ověření požádat příslušnou zpravodajskou službu nebo policii. (6) Zpravodajské služby a policie jsou povinny žádosti Úřadu podle odstavce 5 vyhovět a podat mu zprávu o výsledcích požadovaných šetření. (7) Pokud informace, získané úkony podle odstavce 1 nebo 2 v řízení o vydání osvědčení podnikatele pro příslušný stupeň utajení, nepostačují ke zjištění úplného stavu věci, je Úřad oprávněn zjistit jej úkony stanovenými v odstavci 2 nebo 3 pro řízení, týkající se vyššího stupně utajení. V těchto případech si Úřad vyžádá písemný souhlas účastníka řízení a zároveň jej poučí o právních následcích, které nastanou, jestliže Úřad písemný souhlas neobdrží [§ 113 odst. 1 písm. e)]. (8) Je-li prováděno řízení na základě žádosti podle § 96 odst. 4, ustanovení odstavců 1 až 7 platí obdobně.“. 225. V § 112 odst. 1 písm. a) se slova „před jiným orgánem státu“ zrušují a za slovo „probíhá“ se vkládá slovo „jiné“. 226. V § 112 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , nebo jestliže byl předvolán k pohovoru“. 227. V § 112 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 54 zní: „(2) Řízení se přerušuje dnem předání rozhodnutí o přerušení řízení držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence, dnem osobního převzetí takového rozhodnutí účastníkem řízení, doručuje-li Úřad, nebo dodáním do datové schránky účastníka řízení54). 54) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.“. Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 228. V § 112 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Úřad pokračuje v řízení, jakmile pominuly překážky, pro které bylo řízení přerušeno, případně jakmile uplynula lhůta uvedená v odstavci 1 písm. e).“. 229. V § 113 odst. 1 písm. e) se slova „§ 108 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 108 odst. 7“. 230. V § 113 odst. 1 písm. i) se za slovo „mrtvého“ vkládají slova „ , byl zrušen“. 231. V § 113 odst. 1 písmeno j) zní: „j) v řízení podle § 101 odpadl jeho důvod či předmět.“. 232. V § 113 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „(3) Úřad může bezpečnostní řízení o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu zastavit na základě oznámení odpovědné osoby podle § 67 odst. 1 písm. g) nebo § 86 písm. c).“. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 233. V § 115 odst. 2 se slovo „ozbrojených“ nahrazuje slovem „bezpečnostních“. 234. V § 117 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“, číslo „9“ se nahrazuje číslem „6“ a číslo „12“ se nahrazuje číslem „9“. 235. V § 117 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c). 236. V § 117 odst. 2 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“ a číslo „12“ se nahrazuje číslem „10“. 237. V § 117 odst. 3 se slova „3 měsíců“ nahrazují slovy „75 dnů“. 238. V § 117 odst. 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „6“. 239. V § 117 odst. 5 se slova „§ 108 odst. 2 až 4“ nahrazují slovy „§ 108 odst. 5“, číslo „6“ se nahrazuje číslem „4“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „6“. 240. V § 117 se doplňuje odstavec 8, který zní: „(8) Udělí-li fyzická osoba souhlas s ověřením informací podle § 107 odst. 5 nebo § 109 odst. 2, anebo udělí-li podnikatel souhlas podle § 108 odst. 7, vztahují se na dané řízení lhůty stanovené pro stupeň utajení, k jehož úkonům byl souhlas udělen.“. 241. V § 118 odst. 3 se za slovo „přiměřeně“ vkládají slova „ , nejvýše však dvakrát,“. 242. V § 118 odst. 4 se za slova „nesmí být“ vkládá slovo „jednorázově“. 243. V § 120 odstavec 1 zní: „(1) Rozhodnutí a jiné písemnosti doručuje Úřad sám, dodáním do datové schránky účastníka řízení54) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence, kterému z poštovní smlouvy17) vyplývá povinnost doručit písemnost způsobem odpovídajícím požadavkům tohoto zákona. Doručování do zahraničí se provádí prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. U příslušníků nebo zaměstnanců ozbrojených sil a bezpečnostních sborů se doručování do zahraničí může provádět prostřednictvím příslušného bezpečnostního ředitele. Všechny písemnosti se doručují do vlastních rukou. Má-li účastník řízení zástupce, doručují se písemnosti pouze zástupci; v případě osobních úkonů se písemnosti doručují také účastníku řízení. Doručování zastoupenému nemá účinky pro běh lhůt. V případě zastavení řízení podle § 113 odst. 1 písm. i) se rozhodnutí nedoručuje.“. 244. V § 120 se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí: „(9) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, se může doručovat veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce Úřadu a na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění podle odstavce 10. (10) Úřad zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky se zveřejňuje i na internetových stránkách Úřadu.“. 245. V § 122 odst. 1 větě druhé se slova „Nabytí právní moci“ nahrazují slovem „Vykonatelnost“. 246. V § 124 odst. 2 se číslo „20“ nahrazuje číslem „15“. 247. V § 124 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , a to i po skončení pracovněprávního vztahu“. 248. V § 130 odst. 2 se slova „pro stupeň utajení Přísně tajné“ zrušují. 249. V § 135 písm. c), g) a h) se slovo „seznam“ nahrazuje slovy „rozsah a formu“. 250. V § 135 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „ , rozsah údajů dotazníku podnikatele v případě žádosti podle § 96 odst. 5“. 251. V § 135 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která znějí: „i) rozsah písemného zdůvodnění podle § 94 odst. 1, § 96 odst. 1 a § 99 odst. 1, j) omezení rozsahu hlášení změn údajů, jakož i způsob a formu jejich doložení, podle § 66 odst. 1 písm. d), § 68 písm. c) a d), § 87 odst. 1 písm. c) a § 103 odst. 2, k) vzor zproštění mlčenlivosti podle § 94 odst. 2 písm. g), § 96 odst. 2 písm. d) a § 99 odst. 2 písm. d).“. 252. V § 137 písm. g) se za slova „ke kurýrní přepravě utajovaných informací“ vkládají slova „stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné“ a za slova „odpovědné osoby“ se vkládají slova „nebo bezpečnostního ředitele“. 253. V § 137 písm. h) a § 138 odst. 1 písm. i) se slovo „elektromagnetického“ zrušuje. 254. V § 137 se na konci textu písmene i) doplňují slova „a schvaluje projekt bezpečnosti komunikačního systému“. 255. V § 137 písmeno q) zní: „q) vydává Věstník Úřadu, který zveřejňuje na svých internetových stránkách.“. 256. V § 138 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , vést seznam kontrolovaných kryptografických položek a vést dokumentaci pro provádění činností podle § 45“. 257. V § 138 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , pořizovat si z nich výpisy a kopie“. 258. V § 138 odst. 1 se na konci písmene j) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí: „l) vyjadřovat se k oznámení podle § 69 odst. 1 písm. r) ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení a poskytovat přehled těchto oznámení a vyjádření k nim Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a m) pro rozhodování Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství podle § 140 odst. 1, na základě jejich písemné žádosti, provádět úkony podle § 107 odst. 1.“. 259. V § 138 odstavec 2 zní: „(2) Úřad poskytuje zpravodajským službám a Ministerstvu vnitra jedenkrát měsíčně seznam a) vydaných osvědčení fyzických osob, osvědčení podnikatelů a dokladů, b) osob, u kterých rozhodl o nevydání veřejné listiny uvedené v písmenu a), nebo kterým byla platnost této listiny zrušena, c) podnikatelů, k nimž obdržel podle § 15a odst. 2 nebo 3 prohlášení podnikatele.“. 260. V § 140 odst. 4 písm. g) a § 141 odst. 4 písm. f) se za slova „předávají v“ vkládají slova „listinné podobě, popřípadě“. 261. V § 140 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: „(5) Orgán veřejné správy, který je správcem informačního systému, v němž jsou zpracovávány příslušné osobní údaje, je povinen poskytnout zpravodajským službám součinnost potřebnou k provedení opatření podle odstavce 4 písm. i).“. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 262. V § 141 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: „(7) Orgán veřejné správy, který je správcem informačního systému, v němž jsou zpracovávány příslušné osobní údaje, je povinen poskytnout Ministerstvu vnitra součinnost potřebnou k provedení opatření podle odstavce 3 písm. b).“. Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. 263. V § 143 odst. 1 se slovo „podnikatelé“ nahrazuje slovy „právnické osoby, podnikající fyzické osoby“. 264. V § 148 odst. 1 písmeno a) zní: „a) jako účastník bezpečnostního řízení neoznámí změnu údaje uvedeného v žádosti fyzické osoby podle § 103 odst. 2 nebo údaje uvedeného v žádosti o doklad podle § 103 odst. 2,“. 265. V § 148 odst. 1 písm. h) a § 153 odst. 1 písm. y) se slova „nebo 2“ zrušují. 266. V § 149 odst. 1 písmeno i) zní: „i) zpracovává utajovanou informaci v rozporu s bezpečnostní provozní směrnicí vydanou podle § 36 odst. 2,“. 267. V § 149 odst. 1 se na konci textu písmene k) doplňují slova „nebo 3“. 268. V § 150 odst. 1 písm. c) se slovo „příloze“ zrušuje a slova „§ 94 odst. 2 písm. a), c) a d)“ se nahrazují slovy „§ 66 odst. 1 písm. d)“. 269. V § 152 odst. 1 písm. c) se slova „uvedeného v dokladu podle § 87 odst. 1 písm. c) nebo údaje“ zrušují a slova „vydání dokladu podle § 87 odst. 1 písm. d)“ se nahrazují slovy „doklad podle § 87 odst. 1 písm. c)“. 270. V § 153 odst. 1 písmeno b) zní: „b) v rozporu s § 36 odst. 2 nevydá bezpečnostní provozní směrnici,“. 271. V § 153 odst. 1 písm. aa) se slova „odst. 7 písm. d)“ nahrazují slovy „odst. 8 písm. f)“. 272. V § 153 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovy „nebo osvědčení fyzické osoby, nebo“ a doplňuje se písmeno ee), které zní: „ee) neoznámí jako zadavatel veřejné zakázky nebo veřejný zadavatel v koncesním řízení Úřadu skutečnost podle § 69 odst. 1 písm. r).“. 273. V § 153 odst. 2 písm. c) se slova „nebo dd)“ nahrazují slovy „ , dd) nebo ee)“. 274. V § 154 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí: „f) nezašle neprodleně Úřadu kopii prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 2 nebo prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 3, nebo g) neoznámí písemně Úřadu nebo poskytovateli vyhrazené informace zánik prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 6.“. 275. V § 154 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: „c) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo g).“. 276. V § 155 odst. 1 písmeno a) zní: „a) neodevzdá podle § 68 písm. a) osvědčení podnikatele, jehož platnost zanikla,“. 277. V § 155 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a v § 98 písm. c)“. 278. V § 155 odst. 1 písm. d) se slovo „příloze“ a slova „podle § 96 odst. 2 písm. a) a b)“ zrušují. 279. Za § 155 se vkládá nový § 155a, který zní: „§ 155a (1) Podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že a) umožní výkon citlivé činnosti fyzické osobě, která není držitelem platného dokladu nebo osvědčení fyzické osoby, b) si zajistí přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, aniž splňuje podmínky podle § 15 písm. a), nebo na základě prohlášení podnikatele, k němuž nebyly splněny podmínky podle § 15a odst. 1, nebo c) si zajistí přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné nebo vyšší, aniž splňuje podmínky podle § 15 písm. b). (2) Za správní delikt se uloží pokuta do a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo c).“. 280. § 158 včetně nadpisu zní: „§ 158 Zmocňovací ustanovení Úřad vydá vyhlášku k provedení § 7 odst. 3, § 9 odst. 8, § 15a odst. 7, § 23 odst. 2, § 33, § 34 odst. 6, § 35 odst. 6, § 36 odst. 4, § 44, 53 a 64, § 75a odst. 4, § 79 odst. 8, § 85 odst. 5 a § 135.“. 281. § 159 zní: „§ 159 Správní řád se vztahuje pouze na řízení podle části druhé hlavy IX, není-li stanoveno jinak, na řízení podle § 116 a na řízení podle části osmé.“. Čl. II Přechodná ustanovení 1. Na řízení o vydání osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahují lhůty pro ukončení řízení podle dosavadních právních předpisů, nejde-li o případ podle bodu 2; v ostatním se řízení dokončí podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Řízení o vydání osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené a řízení o zrušení platnosti osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 3. Platnost oznámení vydaného Úřadem podle dosavadního právního předpisu zaniká prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 4. Řízení o uložení pokuty za správní delikt nebo přestupek, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 5. Osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Vyhrazené, vydané podle dosavadních právních předpisů, se považuje po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za prohlášení podnikatele podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. III Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších zákonů. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o správních poplatcích Čl. IV Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., se mění takto: 1. V příloze v části I položce 3 se za písmeno e) doplňuje písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 2d zní:
„f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě,
že u něho utajovaná informace2d)
– nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup
zaměstnanci podnikatele
nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a
to v souvislosti
s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na
základě smlouvy                Kč   5 000
– vzniká, nebo je mu poskytnuta        Kč   10 000
2d) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V příloze v části I položce 3 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se doplňuje bod 5, který zní: „5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu2d).“.
ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl. V Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.