Vydáno: 7. 6. 2012

 

Vyhláška č. 203/2012 Sb.

změna vyhlášky o vzoru a náležitostech karty sociálních systémů


Schválený 7. 6. 2012 Účinný od 15. 6. 2012 do 31. 12. 9999

 
 
 

FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; Rozvoj informačních systémů.;

203/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. června 2012, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 4b odst. 7 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.: Čl. I Vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, se mění takto: 1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: „(2) Namísto plastové karty je karta podle odstavce 1 písm. b) po dobu do 31. prosince 2012 vydávána jako papírová karta, která je zatavena do průhledné laminační fólie.“. 2. V § 2 odst. 2 se slova „19,1 mm x 19,1 mm“ nahrazují slovy „23 mm x 17,8 mm“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Karta podle § 1 odst. 2 je na přední straně opatřena též otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby.“. 3. V § 2 odst. 4, § 4 a v § 5 se slova „podle § 1 písm. a)“ nahrazují slovy „podle § 1 odst. 1 písm. a)“. 4. V § 4 se slova „podle § 1 písm. b)“ nahrazují slovy „podle § 1 odst. 1 písm. b)“. 5. V § 5 se slova „podle § 1 písm. b)“ nahrazují slovy „podle § 1 odst. 1 písm. b) a odst. 2“. 6. Přílohy č. 1 a 2 znějí: „Příloha č. 1 k vyhlášce č. 424/2011 Sb. Vzor karty sociálních systémů 1. karta s elektronickým nosičem dat bez funkce průkazu osoby se zdravotním postižením
       
      
2. karta s elektronickým nosičem dat s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením a) karta s elektronickým nosičem dat s funkcí průkazu TP
       
      
b) karta s elektronickým nosičem dat s funkcí průkazu ZTP
       
      
c) karta s elektronickým nosičem dat s funkcí průkazu ZTP/P
       
      
3. karta bez elektronického nosiče dat pouze s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením a) karta bez elektronického nosiče dat pouze s funkcí průkazu TP
       
      
b) karta bez elektronického nosiče dat pouze s funkcí průkazu ZTP
       
      
c) karta bez elektronického nosiče dat pouze s funkcí průkazu ZTP/P
       
      
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 424/2011 Sb. Vzor potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů 1. potvrzení bez funkce průkazu osoby se zdravotním postižením
       
      
2. potvrzení s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením a) potvrzení s funkcí průkazu TP
       
      
b) potvrzení s funkcí průkazu ZTP
       
      
c) potvrzení s funkcí průkazu ZTP/P
       
      
Čl. II Přechodné ustanovení Papírové karty s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením, vydané od 1. ledna 2012 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za papírové karty podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 424/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Čl. III Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Dr. Ing. Drábek v. r.