Vydáno: 14. 6. 2012

 

Zákon č. 225/2012 Sb.

změna zákona o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Schválený 14. 6. 2012 Účinný od 1. 7. 2012 do 31. 12. 9999

 
 
 

Poplatky správní.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE; BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;

225/2012 Sb. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Čl. I V zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., § 20 včetně poznámky pod čarou č. 30 zní: „§ 20 (1) O udělení, pozastavení, změně, zrušení nebo prodloužení akreditace fyzické nebo právnické osoby k provádění zkoušky z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „akreditace“) rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Akreditace vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb. Akreditace se uděluje na dobu 3 let. Tato doba bude na žádost držitele akreditace nebo oprávnění prodloužena o 10 let, jestliže držitel akreditace nebo oprávnění prokazatelně zkoušky z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle tohoto zákona v uvedené době soustavně prováděl. Držitel akreditace nebo oprávnění podá žádost o prodloužení nejméně 60 dní před uplynutím platnosti akreditace nebo oprávnění. (2) Součástí žádosti o udělení nebo změnu akreditace je písemná dokumentace o způsobu a provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti. (3) Jsou-li splněny podmínky pro udělení akreditace, je na udělení akreditace právní nárok. (4) Zkoušky z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle tohoto zákona může provádět i fyzická nebo právnická osoba usazená v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, pokud akreditace nebo jiné oprávnění z tohoto státu k provádění obdobných zkoušek zaručuje úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení. O oprávnění těchto osob rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí podle odstavce 1. (5) Ministerstvo práce a sociálních věcí může kontrolovat30) dodržování podmínek, na základě kterých byly akreditace podle odstavce 1 nebo oprávnění podle odstavce 4 uděleny. (6) Udělení, změna nebo prodloužení akreditace a prodloužení oprávnění podle odstavce 1 a udělení oprávnění podle odstavce 4 podléhá správnímu poplatku. Žadatel přiloží ke své žádosti o udělení, změnu nebo prodloužení akreditace a prodloužení oprávnění nebo o udělení oprávnění doklad o zaplacení tohoto správního poplatku. (7) Náklady spojené s provedením zkoušky z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti a s vydáním dokladu podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo § 11 odst. 2 písm. f) stanovené držitelem akreditace uhradí uchazeč o vykonání zkoušky držiteli akreditace nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním zkoušky. 30) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“. Čl. II Přechodné ustanovení Řízení o udělení akreditace, změnu akreditace, prodloužení akreditace, prodloužení oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti a udělení oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o správních poplatcích Čl. III V položce 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 206/2009 Sb. a zákona č. 53/2012 Sb., se doplňují písmena n) až p), která znějí:
„n) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění k provádění 
  zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti       Kč 5 000
  podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
  zdraví při práci 
 o) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek z odborné 
  způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona         Kč 4 000
  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 p) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo oprávnění 
  k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné       Kč 4 000“.
  způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
  a ochrany zdraví při práci 
ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl. IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2012. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.