Vydáno: 5. 6. 2012

 

Zákon č. 494/2012 Sb.

změna zákona o přestupcích a změna některých dalších zákonů


Schválený 5. 6. 2012 Účinný od 15. 1. 2013 do 31. 12. 9999

 
 
 

SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Maření výkonu úředního rozhodnutí.; EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.; Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).; Právní postavení cizinců.; Cizinecký režim.;

494/2012 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2012, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony Změna: 22/2014 Sb. Změna: 250/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl. I zrušen ČÁST DRUHÁ Změna zákona o obecní policii Čl. II V § 11a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se za větu první vkládá věta „Dožádaný orgán poskytne dále údaj o zákazu pobytu, místu a době jeho trvání.“. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. III Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto: 1. V § 158 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 14, který včetně poznámky pod čarou č. 46 zní: „14. zákazu pobytu46), místu zákazu pobytu a době jeho trvání, 46) § 75 trestního zákoníku. § 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 494/2012 Sb.“. 2. V § 158 odst. 9 se doplňuje písmeno v), které zní: „v) zákaz pobytu46), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání.“. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. IV Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odst. 3 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 25 zní: „j) zákaz pobytu25), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, 25) § 75 trestního zákoníku. § 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 494/2012 Sb.“. Dosavadní písmena j) až t) se označují jako písmena k) až u). 2. V § 3 odst. 3 písm. u) se slova „a) až s)“ nahrazují slovy „a) až t)“. 3. V § 3a odst. 2, v § 4 odst. 2 a v § 5 odst. 2 se slova „písm. o) a p)“ nahrazují slovy „písm. p) a q)“. 4. V § 4 odst. 1 se slova „písm. j) až n)“ nahrazují slovy „písm. k) až o)“. 5. V § 4a se slova „písm. j) až o) a písm. q) a r)“ nahrazují slovy „písm. k) až p) a písm. r) a s)“. 6. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: „(2) Obecní úřad, v jehož správním obvodu má občan trvalý pobyt, zapisuje údaj vedený v informačním systému podle § 3 odst. 3 písm. j).“. Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 7. V § 6 se slova „písm. i), písm. k), l), r)“ nahrazují slovy „písm. i), l), m), s)“. 8. V § 8 odst. 3 se slova „písm. p)“ nahrazují slovy „písm. q)“, slova „písm. o)“ se nahrazují slovy „písm. p)“ a slova „písm. q) a r)“ se nahrazují slovy „písm. r) a s)“. ČÁST PÁTÁ Změna trestního zákoníku Čl. V V § 337 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: „d) porušuje zákaz pobytu uložený podle jiného právního předpisu,“. Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena e) až j). ČÁST ŠESTÁ zrušena Čl. VI zrušen Němcová v. r. Nečas v. r.