Vydáno: 5. 11. 1918

 

Nařízení č. 20/1918 Sb.

o zřízení úřadu pro zásobování lidu


Schválený 5. 11. 1918 Účinný od 8. 11. 1918 Novelizovaný

 
 
 

Ostatní ústřední orgány státní správy.;

20/1918 Sb. Nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918 o zřízení úřadu pro zásobování lidu. § 1. Ke správě všech záležitostí, jež přímo nebo nepřímo souvisí se zásobováním obyvatelstva, zřizuje se úřad pro zásobování lidu se sídlem v Praze. Jemu přísluší veškerá působnost, která dosud ať již státními ať samosprávnými úřady nebo organisacemi veřejnými aneb soukromými v tomto ohledu byla vykonávána. § 2. Tento úřad je přímo podřízen předsednictvu Národního výboru. § 3. Předsednictvo Národního výboru jmenuje předsedu a místopředsedy. § 4. Bližší nařízení vydá moc výkonná. § 5. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem svého vyhlášení. Dr. Frant. Soukup v. r. Jiří Stříbrný v. r. Ant. Švehla v. r. Dr. Alois Rašín v. r. Dr. Vavro Šrobár v. r.