Vydáno: 23. 4. 2014

 

Zákon č. 87/2014 Sb.

změna zákona o ochraně ovzduší


Schválený 23. 4. 2014 Účinný od 1. 6. 2014 do 31. 12. 9999

 
 
 

PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.; ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.; Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.; Poplatky ostatní.; Exhalace. Emise. Imise.;

87/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se mění takto: 1. V § 11 odst. 5 větě třetí se slova „u stacionárního zdroje, jehož“ nahrazují slovy „u stacionárního zdroje nebo pozemní komunikace, jejichž“. 2. V § 12 odst. 1 se slova „§ 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností“. 3. V § 12 odst. 3 se slova „§ 11 odst. 1 písm. b) nebo § 11 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b) nebo § 11 odst. 3“. 4. V § 12 odst. 8 se za slova „stacionárního zdroje“ vkládají slova „a pozemní komunikace“. 5. V § 15 odst. 8 se slova „méně než 5 000 Kč“ nahrazují slovy „méně než 50 000 Kč“. 6. V § 17 odst. 3 písm. c) se slova „každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence“ nahrazují slovy „každoročně do 31. března ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok“. 7. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Do povinného snížení se nezapočítávají státní hmotné rezervy uváděné při jejich obměně do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.“. 8. V § 37 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů podle věty první mohou mezi sebou vyměňovat části emisních stropů, pokud přitom nedojde k navýšení součtu emisních stropů těchto spalovacích stacionárních zdrojů oproti stavu před výměnou, k vyřazení těchto spalovacích stacionárních zdrojů z přechodného národního plánu anebo nedojde k navýšení emisního stropu spalovacího stacionárního zdroje v aglomeraci.“. 9. V § 39 odst. 1 se slova „využitelného vyrobeného“ zrušují a za slovo „tepla“ se vkládají slova „dodávaného k využití ze stacionárního zdroje“. 10. V § 41 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů podle věty první mohou mezi sebou vyměňovat části emisních stropů, pokud přitom nedojde k navýšení součtu emisních stropů těchto spalovacích stacionárních zdrojů oproti stavu před výměnou, ke snížení jejich celkového jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW anebo nedojde k navýšení emisního stropu spalovacího stacionárního zdroje v aglomeraci.“. 11. V příloze č. 4 části B se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní: „2. Kontinuální měření emisí podle bodu 1.1. se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, jejichž celkový jmenovitý tepelný příkon nedosahuje 100 MW, a které slouží jako záložní zdroje energie, a jejichž provozní hodiny, stanovené postupem podle prováděcího právního předpisu, v daném kalendářním roce nepřekročí 300 hodin.“. Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 3 až 6. 12. V příloze č. 10 části I bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
2. Požadavky na spalovací stacionární zdroj na kapalná nebo plynná paliva

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Palivo      Druh spalovacího zdroje           Mezní hodnoty emisí1)             
                                  NOx         CO                           
                                      mg.m-3            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapalné              kotle               130         100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plynné              kotle               120         100
           ---------------------------------------------------------------------------------------
             pístové spalovací motory         500         650
           ---------------------------------------------------------------------------------------
               plynové turbíny            350         100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,1 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 3 % 
  v případě kotlů, 5 % v případě pístových spalovacích motorů a 15 % v případě plynových turbín.".
Čl. II Přechodné ustanovení Údaje souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za rok 2013 je provozovatel stacionárního zdroje povinen ohlásit do 30. června 2014. Čl. III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. v z. Jermanová v. r. Zeman v. r. Sobotka v. r.