Martina Navrátilová

  • Článek
Tento příspěvek se zabývá prostředky obrany proti nezákonnému postupu správce daně, příp. proti nevhodnému chování úřední osoby správce daně od zahájení do ukončení daňové kontroly. Autorka se věnuje zejména vymezení pojmů nečinnosti správce daně a zásahu, resp. nezákonného zásahu správce daně v souvislosti s daňovou kontrolou a prostředky obrany proti nezákonnému postupu správce daně, které poskytuje aktuální právní úprava kontrolovanému daňovému subjektu. V daném rozboru zmíněných institutů se promítá relativně nová judikatura Nejvyššího správního soudu ČR a novela soudního řádu správního provedená zákonem č. 303/2011 Sb. účinná od 1. 1. 2012. Na základě toho se příspěvek zabývá i tím, za jakých podmínek může být i činnost správce daně v průběhu daňové kontroly posouzena jako žalovatelná nezákonná nečinnost a kdy naopak na nečinnost správce daně lze pohlížet jako na žalovatelný nezákonný zásah. Příspěvek poskytuje návod, jak a v jakých případech se má kontrolovaný daňový subjekt bránit proti nečinnosti správce daně v daňové kontrole, jak následně podat žalobu proti nečinnosti ke správnímu soudu, jak upozornit správce daně na nevhodné chování úřední osoby nebo na její postup a jak požadovat zjednání nápravy a v případě neúspěchu jak následně podat žalobu na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu. Nechybí ani nástin další soudní ochrany v podobě kasační stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí o nečinnostní či zásahové žalobě, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud, nebo v podobě ústavní stížnosti či stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.
Vydáno: 21. 06. 2012