Daňové odpisy

Jak účtovat nákup nemovitosti ve stavební firmě, která prozatím nestanovila, jakým způsobem bude s nemovitostí nakládat? Koupě proběhla za účelem rekonstrukce a výstavby bytů k prodeji. Kvůli současné situaci na trhu společnost zamýšlí, že buď nemovitost nechá pouze stát, popřípadě ji pronajme a až třeba za rok, dva uskuteční výstavbu bytů k prodeji. Společnost nebude využívat tuto nemovitost k vlastní potřebě. Je pořízena za účelem zisku, jen zatím neví, jakým směrem se záměr vyvine. 
Vydáno: 27. 09. 2023
Chtěli bychom koupit pozemek do majetku OSVČ - fyzická osoba, účetní evidence. Pozemky se prý neodepisují. To se dává kupní cena celá do výdajů najednou? Mohu koupit pozemek na pronájem, nebo za účelem umístění mobilní kanceláře? Je možné dát do výdajů zálohu na pozemek? 
Vydáno: 21. 09. 2023
Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci podle § 7 má i příjmy z nájmu § 9 (kde uplatňuje skutečné výdaje). Je možné přerušit odpisy v roce 2022 u § 7 a u nájmu § 9 v odpisech pokračovat (uplatněním odpisů bude vykázána u § 9 ztráta)? Případně je možné přerušit odpisy pouze u vybraného majetku?
Vydáno: 17. 04. 2023
Podnikatel FO, neplátce DPH pronajímá 2 spojené garáže dle § 9 a odepisuje v 5. odpisové skupině. Na garáže proběhla nástavba, kde vznikly 2 apartmány. Kolaudací vznikla jedna budova, jako víceúčelová stavba s číslem popisným. Podnikatel zrušil pronájem garáží a provozuje v apartmánech ubytovací služby. Jak prosím převést kartu DHM-garáže+nástavba z § 9 do OM § 7. Do jaké odpisové skupiny zařadit apartmány, nebo-li víceúčelovou stavbu, může zůstat v 5. odpis. skupině a nadále pokračovat v odpisech bez změny nebo se zařadí do 6. odpis. skupiny a odpisy se změní? Zařazení apartmánů bude pod kódem CZ-CC 112111-budovy dvoubytové nebo CZ-CC 1212-budovy ostatní pro krátkodobé ubytování?
Vydáno: 14. 04. 2023
V jaké výši uplatní OSVČ daňové odpisy z majetku, který má v podnikání, a přeruší živnost v daném zdaňovacím období na 3 měsíce (únor–duben)? Má nárok na 100 % odpisů?
Vydáno: 21. 03. 2023
  • Článek
Proč koupené auto, bagr, výrobní linka, stavba… nejsou jednoduše ihned daňovým výdajem? Hlavně kvůli § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZDP “). Stanovuje, že daňově účinné nejsou výdaje na pořízení hmotného majetku, kterými jsou především stavby a movité věci s cenou přes 80 000 Kč. Naštěstí ale ustanovení dodává – s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 ZDP . Kde je na čestném prvním místě pod písmenem a) možnost daňového uplatnění hmotných investic – daňovým výdajem jsou odpisy hmotného majetku. Zatímco účetní odpisy by měly a priori odpovídat době použitelnosti majetku, ty daňové jsou politickým rozhodnutím. A v poslední době byly na podporu skomírající ekonomiky skrze nové investice třikrát dočasně zavedeny mimořádně zkrácené daňové odpisy – letos jsou opět naposledy…
Vydáno: 14. 03. 2023
V souvislosti se změnou výrobního programu bude nutné u některých CNC obráběcích strojů provést konstrukční úpravy, např. výměnu pohonné jednotky, převodového mechanismu, zásobníku výměny nástrojů, apod. za nové s jinými parametry. Lze při výměně těchto podsestav postupovat tak, že o vyřazovanou část se nejprve sníží vstupní a podle stupně odepsanosti i zůstatková cena CNC stroje (bez uplatnění poloviční výše daňového odpisu) a následně se obě ceny zvýší o ocenění nově zařazované komponenty, nebo tento postup platí pouze pro soubory movitých věcí? Pokud bude vyřazovaná část prodána nebo likvidována, je poměrná část zůstatkové ceny daňově uznatelným nákladem?  
Vydáno: 07. 02. 2023
Firma si v roce 2022 nechala zhotovit nový web na míru za 255 000 Kč bez DPH. Jak správně zaúčtovat toto pořízení a jak odepisovat daňově?
Vydáno: 07. 02. 2023
Jak zaúčtovat a daňově posoudit pořízení orientačně-informačního systému u školy (příspěvkové organizace), který se bude skládat z 5 velkých informačních tabulí, s plánem rozložení místností v jednotlivých podlažích, a 25 menších tabulí, které označují jednotlivé místnosti v budově školy? Součástí zakázky bude zhotovení i montáž cedulí na zdi budovy. Celková hodnota zakázky bude cca 100 tis. Kč. Lze osazení budovy informačními tabulemi považovat za jednorázový provozní náklad nebo se jedná o investici? V případě investice – do jaké odpisové skupiny tento informačně-orientační systém zatřídit?
Vydáno: 06. 02. 2023
Mám dotaz týkající se technického zhodnocení na pronajatých prostorách. Lékař si nechal na míru vyrobit nábytek do své ordinace. Jedná se o skřínky, které jsou namontoványOS do dvou ordinací, sterilní místnosti, koupelny a pak dvě kuchyňské linky do dvou malých kuchyněk. Pořizovací cena skřínek do jednotlivých ordinací činí cca 135 tis. Kč, jedna kuchyňská linka je oceněna na 69 tis. Kč a druhý linka na 93 tis. Kč. Náš dotaz zní, do jaké odpisové skupiny zařadit tyto majetky. Zda skřínky a kuchyňskou linku evidovat samostatně či celé zařadit jako technické zhodnocení na pronajatých prostorách? Nejsem si jista, jakým způsobem ovlivní zařazení kuchyňských linek/skříněk fakt, že tento majetek bude našroubován do zdi, nebo to, že se jedná o nábytek vyrobený na míru do daného prostoru („vestavný nábytek“ ?). Skříňky jsou například pouze přízemní, ale jsou samozřejmě přichyceny do zdi. Pokyn D-22 pouze „K příloze č.1“ uvádí, že nedílnou součástí stavebních děl je např. “vestavný nábytek. K §26 pak uvádí, že naopak samostatnými věcmi jsou „nábytek určený k výrobním účelům a provozování služeb“… Z našeho pohledu je kuchyňská linka v kancelářských prostorech, v našem případě v lékařské ordinaci něco, co není nutné pro využití daného prostoru (či stavby), není to nutné pro kolaudaci dané stavby, a tedy není to nutně součást stavby (resp. technické zhodnocení stavby) i když je to se stavbou pevně spojeno a na ní napojeno (rozvody). Je pro nás klíčové, zda celou investici posoudíme jako technické zhodnocení nebo zda jako samostatné majetky ve 2. odpisové skupině a nebo zda vybavení ordinací bude ve 2.odpisové skupině a kuchyňská linka/linky jako technické zhodnocení.  
Vydáno: 02. 01. 2023
Jsme s.r.o. V roce 2014 jsme pořídili FVE a uhradili příspěvek na likvidaci solárních panelů - zálohu nějaké a.s. REMA PV Systém. Částku cca Kč 20.000,- mám stále na účtu 314. Kdy, na základě čeho a jak to mohu dostat do nákladů? (popř. na jaký účet).
Vydáno: 07. 12. 2022
Dodavatel tepelné energie se smluvně dohodne s investorem na vybudování horkovodní přípojky k bytovému domu investora ("vybudování vlastním jménem a na náklady investora"). Přípojku vybuduje dodavatel tepelné energie. Z dohody plyne, že přípojka bude ve vlastnictví dodavatele tepelné energie a investor poskytne na vybudování přípojky příspěvek ve výši odsouhlaseného rozpočtu na vybudování přípojky. Jak proúčtovat tento příspěvek u dodavatele tepelné energie? Domníváme se, že mohou připadat v úvahu 3 varianty: 1. Příspěvek bude snižovat pořizovací cenu přípojky (stavba nezapisovaná v katastru), takže pořizovací cena bude 0. 2. Přípojka se zařadí do majetku a bude se odpisovat, příspěvek se proúčtuje jako ostatní provozní výnos. 3. Přípojka se zařadí do majetku a bude se odpisovat, příspěvek se proúčtuje jako ostatní provozní výnos, ale bude se časově rozlišovat po dobu odpisů přípojky. Z pohledu DPH se domníváme, že se jedná o finanční příspěvek. Nedochází k žádnému zdanitelnému plnění.
Vydáno: 27. 10. 2022
  • Článek
V příspěvku se zaměříme na řešení daňového odpisování v případě nájmu nemovité věci, kterou fyzická osoba získala jednak darováním a jednak zděděním.
Vydáno: 20. 10. 2022
  • Článek
Bez ohledu na ekonomický růst či recesi je získávání nových kvalitních a loajálních zaměstnanců pro zaměstnavatele zpravidla spojeno s velkými obtížemi. Do „boje“ je tedy nutné zapojit všechny možné i nemožné nástroje. Kromě dobrých mzdových podmínek je nutné přicházet i s další škálou nepeněžních benefitů. A právě jedním z takových (zaměstnanci velmi oceňovaných) benefitů je i poskytnutí automobilu zaměstnancům pro služební i soukromé účely. Cílem následujícího příspěvku je poukázat na novinky v této oblasti z nich vyplývající výhody na straně zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Vydáno: 14. 09. 2022
  • Článek
Zákonem č. 609/2020 Sb. byla v zákonu o daních z příjmů opětovně zavedena možnost uplatnění takzvaných mimořádných odpisů, a to pro hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, pokud byl tento hmotný majetek pořízen v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. V článku si rozebereme možnost uplatnění mimořádných odpisů v roce 2022.
Vydáno: 14. 09. 2022
  • Článek
Po nějaké době jsem zaměřil svou pozornost na svou oblíbenou oblast nemovitých věcí v daních. Kromě turbulentní doby covidu a aktuálního významného vlivu inflace na tuto oblast jsem však zaznamenal celkem zajímavé posuny ve výkladech zákona o daních z příjmů k problematice technického zhodnocení provedeného nájemcem na nemovité věci, konkrétně nemovité kulturní památce. A právě seznámení se s těmito výklady ve světle závěrů souvisejících jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců bych vás rád seznámil.
Vydáno: 07. 09. 2022
Nájemce, který má v pronájmu rodinný dům pro své podnikání a sídlo, provádí se souhlasem pronajímatele (vlastníka rodinného domu) technické zhodnocení ve výši 20 mil. Kč, z toho 19,5 mil. Kč jsou stavební zásahy (rekonstrukce) tohoto majetku a 500 tis. Kč je nákup vybavení v podobě nákupu sporáku, digestoře, sedací soupravy, televize jejichž pořizovací cena je různá, některé překračuje hranici 80 tis. Kč, některé ne. Jak toto vybavení domu zařadit do dlouhodobého majetku a následně ho odpisovat nájemcem? Můžu toto vybavení jako soubor sečíst a odpisovat dohromady? Nebo můžu zařadit každý majetek zvlášť a odpisovat ho samostatně? Volně stojící sporák musí být součástí pořizovací ceny stavby nebo můžu odpisovat samostatně - to stejné digestoř, lednice, myčka, chladnička?
Vydáno: 08. 08. 2022
  • Článek
Prodloužení zkušební doby připadá v úvahu jen ze zákona, nelze tak učinit dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dle ustanovení § 35 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, platí, že zkušební doba se prodlužuje „o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené“.
Vydáno: 19. 07. 2022
  • Článek
Nepodnikatel vlastní dvě nemovitosti. Jednu v roce 2010 koupil a druhou v roce 2010 získal v dědictví. Od roku 2013 obě nemovitosti pronajímá a příjmy daní v § 9 ZDP . Od roku 2013 uplatňoval paušální výdaje ve výši 30 %. Nyní v roce 2022 by chtěl uplatňovat skutečné výdaje a obě nemovitosti začít odpisovat. Odpisy stanoví v 1. roce odpisování. Vstupní cena u nemovitosti nabyté úplatně bude pořizovací cena [§ 29 odst. 1 písm. a ZDP ]. Vstupní cena u nemovitosti nabyté bezúplatně bude reprodukční cena stanovená k 1. 1. 2013 k zahájení nájmu [§ 29 odst. 1 písm. e) , d) ZDP ]. Je naše úvaha správná?
Vydáno: 19. 07. 2022
  • Článek
Fyzická osoba může pronajímat nejen zakoupený nemovitý majetek, ale i nemovitý majetek, který získala zděděním nebo darem. Zaměříme se na otázku, jak v tomto případě bude postupováno při daňovém odpisování pronajímané nemovitosti (bytu).
Vydáno: 19. 07. 2022