Hospodářský rok

Společnost s r. o. má hospodářský rok od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022. Po auditu účetní závěrky a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob v říjnu 2022 s. r. o. obdržela „mimořádnou fakturu za dodávku zemního plynu“ za zúčtovací období 26. 1. 2022 - 22. 3. 2022 podle odběrných míst na částky 138 000 Kč a 88 000 Kč. Datum vystavení mimořádné faktury a datum uskutečnění zdanitelného plnění je totožný - 21. 2. 2023. Za jakých podmínek lze tyto náklady zaúčtovat do daňově uznatelných nákladů aktuálního hospodářského roku?
Vydáno: 28. 02. 2023
Účtujeme v hospodářském roce a máme povinný audit. Hospodářský rok 1. 6. - 31. 5. První období hospodářského roku bylo od 1. 1. 2020 - 31. 5. 2021. Na účtu záloh eviduji zálohy na energie od 11/20-11/21. V červnu 2022, tedy po skončeném hospodářském roce, nám přišlo vyúčtování energií. Musím udělat dohad na spotřebu energií nebo může všechno zůstat na účtu 314 a vyúčtovat až v dalším hospodářském roce?
Vydáno: 23. 06. 2022
Společnost s.r.o. má hospodářský rok od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021. Inventuru zásob provedla až 30. 1. 2022. Bylo zjištěno manko i přebytek. Jak v tomto případě postupovat při účtování? Do kterého období se zaúčtuje vzniklé manko a přebytek a jakým způsobem? Dne 30. 1. 2022 se udělala příjemka (přebytek) MD 112/D 648 a výdejka (manko) MD 549/D 112. Je to správný postup? A jak postupovat co se týká odvodu DPH ze vzniklého manka? Do kterého období DPH to spadá? Většinu materiálu jsme pořídili od plátců z EU, kteří mají VAT, tudíž se jednalo o reverse charge. Je nutné odvádět DPH i v tomto případě?
Vydáno: 18. 02. 2022
  • Článek
Poplatníci daně z příjmů právnických osob (dále jen „poplatník“ nebo „daňový subjekt“) mají každoročně povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob („daňové přiznání“), a to i v případě, že vykáží nulový základ daně nebo ztrátu. V následujícím textu uvádíme aktuální informace ohledně přiznání k dani z příjmu právnických osob („DPPO“) za zdaňovací období roku 2019 včetně podstatných změn, ke kterým došlo oproti předchozímu zdaňovacímu období. Závěr příspěvku se věnuje praktickému příkladu vyplnění formuláře daňového přiznání, ve kterém budou podrobně rozebrány jeho jednotlivé části.
Vydáno: 11. 02. 2020
Naše společnost od 1. 7. 2020 bude přecházet na hospodářský rok a z tohoto důvodu bychom si chtěli prodloužit účetní období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. Podle informací, které jsem našla, je tuto změnu potřeba oznámit FÚ nejpozději do 3 měsíců před plánovanou změnou nebo do 3 měsíců před koncem běžného účetního období, podle toho co nastane dřív. Platí tento výklad stále nebo je tam nějaká změna, dle informace od auditora by nám to stačilo tuto změnu ohlásit do 31. 3. 2020, prý dle stávajícího výkladu.
Vydáno: 28. 11. 2019
  • Článek
Máme povinnost podat daňové přiznání za období od 1. 1. do 31. 8. 2018. Od 1. 9. 2018 společnost přechází na hospodářský rok. Byla tedy zvolena varianta kratšího přechodného období. Je možné, aby i toto podání DAP bylo odloženo o 3 měsíce s daňovým poradcem? Ustanovení § 136 odst. 1 a 2 daňového řádu , který hovoří o odkladu, zde poukazuje pouze na zdaňovací období v délce nejméně 12 měsíců.
Vydáno: 28. 03. 2019
Tuzemská společnost s ručením omezeným, plátce DPH, účtující v hospodářském roce od 1. 4. 2018 - 31. 3. 2019, vypracovala projekt přeměny společnosti (odštěpení), přičemž rozhodný den stanovila na 1. 4. 2018. Nyní dle informací bude zapsána do obchodního rejstříku ke dni 1. 2. 2019. Stávající společnost bude nadále účtovat v hospodářském roce od 1. 4. 2018 - 31. 3. 2019. Může si nově vzniklá společnost odštěpením po svém zapsání ihned zvolit také hospodářský rok od 1. 4. 2018 - 31. 3. 2019 ? Vzhledem k tomu, že v rámci projektu byly odštěpeny nemovité věci, jak tomu bude s přiznáním k dani z nemovitých věcí - která společnost bude platit z těchto odštěpených nemovitostí daň (zápis nové společnosti bude až 1. 2. 2019 a termín pro podání přiznání na rok 2019 je 31. 1. 2019)?
Vydáno: 07. 01. 2019
Máme povinnost podat daňové přiznání za období od 1. 1. - 31. 8. 2018. Od 1. 9. 2018 společnost přechází na hospodářský rok. Byla tedy zvolena varianta kratšího přechodného období. Je možné, aby i toto podání DAP bylo odloženo o 3 měsíce s daňovým poradcem? Ustanovení § 136 odst. 1 a 2 daňového řádu, který hovoří o odkladu, zde poukazuje pouze na zdaňovací období v délce nejméně 12 měsíců.
Vydáno: 03. 12. 2018
  • Článek
V následujícím příspěvku se zaměříme na daňové řešení přechodu poplatníka daně z příjmů fyzických osob na účtování v hospodářském roce. Budeme se zabývat vymezením subjektů, které mohou uplatnit hospodářský rok, závěry Koordinačních výborů zabývajících se touto problematikou a zásadami uplatnění hospodářského roku u poplatníků daně z příjmů fyzických osob
Vydáno: 19. 11. 2018
Společnost s r. o. má zdaňovací období hospodářský rok do 31. 10. 2018. Používá krátící koeficient u DPH, tzn. že k 31. 12. 2018 dojde k vyrovnání a to zaúčtuji na +- 548. Používá se nějaká dohadná položka k 31. 10. 2018? Jak by se zaúčtovala do 31. 10. 2018 a poté následující zdaňovací období? Podle mého výpočtu by mělo dojít k 31. 12. 2018 k nadměrnému odpočtu.
Vydáno: 27. 10. 2018
  • Článek
Dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ “), je účetním obdobím nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců a toto účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. V následujícím článku si ukážeme rozdílné řešení daňového odpisování v případě, že poplatník daně z příjmů fyzických osob a poplatník daně z příjmů právnických osob uplatní hospodářský rok.
Vydáno: 26. 09. 2018
Společnost s ručením omezeným přechází na hospodářský rok. Zdaňovacím obdobím pro přechod je od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018. Společnost bude mít daňovou povinnost 1 200 000 Kč. Jak se budou počítat zálohy na daň z příjmů za toto období a kdy budou zálohy splatné? Pokud společnost bude mít v následujícím hospodářském roce od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 zisk 800 000 Kč v jaké výši a k jakému dni bude muset hradit zálohy?
Vydáno: 03. 04. 2018
Společnost s ručením omezeným má hospodářský rok od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018. Je poplatníkem silniční daně, která činí 3 000 Kč. Jaký bude postup účtování této daně? Bude se používat dohadný účet 389?
Vydáno: 03. 04. 2018
Společnost účtující v hospodářském roce, kde přechodné období je od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018, pořídila vozidlo na úvěr, které využívá na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu. Od roku 2018 došlo v tomto případě ke změně uplatňování výdajů za pohonné hmoty a mohou se používat skutečné výdaje podle dokladů. Pokud ale účtujeme ve výše uvedeném hospodářském roce, tato změna se nás netýká? Účetní legislativa a daň z příjmů právnických osob se pro celý hospodářský rok váže k prvnímu dni hospodářského roku? V případě, že budeme muset použít náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty, můžeme si nárokovat DPH z dokladů o nákupu pohonných hmot?
Vydáno: 23. 01. 2018
Právnická osoba, s. r. o., plátce DPH, vede účetnictví. Uvažujeme o přechodu z kalendářního na hospodářský rok. Můžete mi prosím napsat jaké to má výhody a nevýhody? Na co si máme dát pozor? 
Vydáno: 27. 12. 2017
Společnost s ručením omezeným přechází na hospodářský rok. Přechodné období bude od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018. V prosinci 2017 pořídila dlouhodobý majetek, který bude odepisovat. V účetním softwaru mám nastaveno, že daňové odpisy se budou počítat od roku 2018 v poloviční výši. Je to tak správně? Účetní odpisy budou počítány od 12/2017?
Vydáno: 11. 12. 2017
Příspěvková organizace, zřizovatelem je město: Problémem je vysoký stav na fondu odměn, který vznikl v minulých letech z hospodářského výsledku. Řešíme, jak jej snížit. Lze převést do rezervního nebo jiného fondu a pak vrátit zřizovateli anebo rovnou zřizovatel může přikázat vrácení určité části z fondu odměn ? Jak jinak snížit fond odměn, pokud pominu použití na platy ( k tomu máme dotaci). 
Vydáno: 23. 11. 2017
  • Článek
Až na přechodné výjimky trvá účetní období vždy 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, přičemž se zpravidla shoduje s kalendářním rokem. Pokud má ale účetní jednotka zájem, může její „roční“ účetní období začínat prvním dnem jiného kalendářního měsíce, než je leden, pak jej označujeme za hospodářský rok. Tato volba má i daňové dopady, zatímco u poplatníků daně z příjmů právnických osob je hospodářský rok zároveň zdaňovacím obdobím pro účely této daně, tak u fyzických osob i pak zůstává zdaňovacím obdobím klasicky kalendářní rok.
Vydáno: 30. 10. 2017
Firma - fyzická osoba vedoucí podvojné účetnictví se rozhodla k přechoduz kalendářního roku na hospodářský rok. Začátek hospodářského roku bude vždy 1.9. - 31.8. Od 1.1.2016 do 31.8.2017 jsme zvolili jako přechodné účetní období a do 30.9.2016 to oznámili správci daně. Ten nyní, po roce od oznámení po nás chce podat daňové přiznání k 31. 12. 2016. My jsme se řídili ustanovéním zákona o účetnictví (§ 3) a zvolili přechodné období delší než 12 měsíců, ale správce daně operuje právě § 7 odst. 12 ZDP. Nijak jasně mi z toho nevyplývá tato povinnost. "Dílčí základ daně se zahrne do daňového přiznání za kalendářní rok, ve kterém končí hospodářský rok nebo účtování přechodu z kalendářního roku na hospodářský rok a naopak". 
Vydáno: 18. 10. 2017
Společnost s r. o. má v úmyslu přejít od 1. 11. 2018 na hospodářský rok. Vím, že tuto změnu musí ohlásit finančnímu úřadu 3 měsíce předem. Otázkou je, zda může podat přiznání k dani z příjmů za přechodné období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018 nebo musí podat přiznání dvě, a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018? Pokud by bylo možné podat přiznání k dani z příjmů za období 20 měsíců, musí se toto oznámit finančnímu úřadu? A jaký je na to termín?
Vydáno: 05. 07. 2017