Sleva na poplatníka

Může studentka, která nastoupila 4. 9. 2023 k dennímu studiu na VŠ, podepsat smlouvu na HPP 40/hod. týdně? Řeříme dvojí odvody ZP, SP. A jak to bude s případnými slevami na studenta a poplatníka a  mohou si rodiče uplatňovat slevu na dítě?
Vydáno: 27. 09. 2023
Zaměstnavatel zaměstnává na DPP svého syna, který studuje vysokou školu. Jedná se o příjem do 10 000 Kč měsíčně a max. 300 hodin za rok. Prohlášení podepsáno. Jak je to s uplatňováním slev na dani u syna a u zaměstnavatele (otce)? Mohou si slevu na dani uplatnit oba? Dotaz týká otázky možnosti uplatnění základní slevy na poplatníka (§ 38a ZDP) u syna a zároveň možnosti uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě (§ 38c ZDP) na daného syna otcem?
Vydáno: 26. 06. 2023
Poplatník byl zaměstnán jen po část roku od ledna do května, poté byl od června do listopadu hlášený na úřadu práce. V prosinci byl osoba bez zdanitelných příjmů. Daňové přiznání si bude podávat sám. Může si uplatnit celou základní slevu na poplatníka? Jako přílohy daňového přiznání doloží potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, potvrzení o evidenci na ÚP a čestné prohlášení, že byl v prosinci bez zdanitelných příjmů? Děkuji
Vydáno: 15. 03. 2023
Může si fyzická osoba nepodnikající, pobírající rodičovský příspěvek a mající příjmy pouze z nájmu uplatnit základní slevu na poplatníka? Je tam nějaký limit? 
Vydáno: 10. 03. 2023
Máme zaměstnance z UK, který k nám nastoupil 1.5.2022, mohu tomuto zaměstnanci při ročním zúčtování uplatnit slevu na poplatníka za celý rok?
Vydáno: 06. 03. 2023
V 7/2022 odešel zaměstnanec do předčasného důchodu. Nyní chce zaměstnavatelem provést výpočet daně za rok 2022 - po odchodu do důchodu žádného dalšího zaměstnavatele neměl, ani žádné jiné příjmy kromě starobního důchodu. Při výpočtu se uplatní sleva na poplatníka za celý rok 2022, tedy částka 30 840 Kč? 
Vydáno: 15. 02. 2023
Může manželka zaměstnaná na zkrácený úvazek uplatnit daňové zvýhodnění na svého manžela - studenta VŠ (25 let, prezenční studium)? Žijí spolu u rodičů manželky, ale trvalé bydliště dle OP má stále u svých rodičů, kteří ho finančně podporují, a on si zároveň přivydělává na dohodu o provedení práce. Hrála by v tomto případě roli výše jeho výdělku na DPP, tj. pokud by v některém měsíci překročila 10.000,- Kč? A pokud by manželka uplatnila toto daňové zvýhodnění, může on vůči dani ze svých příjmů z DPP uplatnit slevu na poplatníka a na studenta? 
Vydáno: 30. 12. 2022
Máme zaměstnance na dohodu o provedení práce od 1.5.2022 do 5.8.2022. Zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka. Od 15.8.2022 má u stejného zaměstnavatele hlavní pracovní poměr. Pokud si v měsíci srpnu vydělá na DPP 10 000,- Kč a na HPP 20 000,- Kč hrubého, jak je to s možností uplatnění slevy na poplatníka? Může si slevu na poplatníka uplatnit jen u jednoho příjmu? Nebo se příjmy sčítají a následně odečte sleva na poplatníka?
Vydáno: 16. 08. 2022
V souvislosti s covidem zemřel podnikatel v roce 2020, kdy se podalo přiznání, ve kterém si uplatnil základní slevu na poplatníka. V roce 2021 se zjistilo, že opožděně obdržel další úhrady z vystavených faktur, a měl by tedy podat daňové přiznání (zplnomocněným zástupcem) i za rok 2021. Je možné v přiznání uplatnit základní slevu na poplatníka, přestože v tomto roce již nežil?
Vydáno: 01. 03. 2022
  • Článek
Základní principy se v přiznání k dani z příjmů fyzických osob příliš nemění, důležité však je všímat si i na první pohled nepatrných změn, které následně vedou k výpočtu jiné daňové povinnosti, než by tomu mohlo být dříve. Zaměříme se tedy především na tyto změnové části, na které si musí dát poplatník oproti minulým zdaňovacím obdobím pozor. Nejvíce rozebíranou změnou, která se dotkla velkého množství poplatníků daně z příjmů fyzických osob, je roky diskutovaná a s účinností od roku 2021 definitivně zrušená tzv. „superhrubá mzda“. Jednalo se o fiktivní příjem poplatníka, kdy k hrubé mzdě se připočetly povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance, přičemž tato fikce navýšení základu daně byla zrušena a nově se vypočítává daň „pouze“ z hrubé mzdy. Pro většinu zaměstnanců to znamená, že měli za rok 2021 nižší zdanění příjmů dle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen ZDP ), tedy příjmů ze zaměstnání. Toto daňové zvýhodnění pro zaměstnance však bylo kompenzováno změnou tzv. solidárního zvýšení daně, které bylo před 1. 1. 2021 aplikováno na všechny poplatníky, jejichž příjmy zahrnované do dílčího základu daně dle § 6 a 7 ZDP v souhrnu překročily 48násobek průměrné mzdy. Z příjmů překračujících tento 48násobek průměrné mzdy tak museli poplatníci odvádět dalších 7 %. Nově je toto ustanovení o solidárním zvýšení změněno, a to tak, že z části základu daně převyšující 48násobek průměrné mzdy musí poplatník odvést daň ve výši 23 %, což by se na první pohled mohlo zdát obdobné. Většina poplatníků si však neuvědomila, že toto 23% zdanění se aplikuje na všechny paragrafy, dle kterých poplatníci svoje příjmy zdaňují, tj. na všechny dílčí základy daně. Největší dopad progresivní sazby daně vnímám především u zdanění příjmů dle § 10 ZDP , kam spadají mj. příjmy z prodeje nemovitých věcí, což nás přivádí k další změně pro rok 2021, a tou je časový test pro osvobození nemovitých věcí, který je nově 10 let (dříve 5 let). Reálně to tedy znamená, že poplatník, který prodá chalupu, kterou držel ve vlastnictví 8 let, a nepoužije prostředky z prodeje na uspokojení vlastní bytové potřeby, musí nově zdanit výnos z prodeje. Vzhledem k neustále rostoucím cenám nemovitostí by tento poplatník nejspíše 48násobek průměrné mzdy překročil a daný přebytek by zdaňoval 23% sazbou. Na základě textu výše si můžeme všimnout, že i pouze na první pohled nepatrná změna v zákoně může vést k velmi odlišné daňové povinnosti, především z důvodu nemožnosti uplatnit na daný příjem osvobození. V následujícím textu a příkladech se tedy budeme věnovat především změnám, které rok 2021 v této oblasti přinesl.
Vydáno: 04. 02. 2022
  • Článek
Tento tradiční lednový příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým došlo od 1. 1. 2022 oproti roku 2021 v oblasti mezd a platů, co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních, či by finanční účetní mohli z nějakého důvodu zajímat. Poznámka autora: Článek vychází z legislativních nařízení k 31. 12. 2021. Dne 11. 1. 2022 Poslanecká sněmovna schválila v legislativní nouzi normativní náklady na bydlení s účinností od 1. 1. 2022, což může vést k možnému zvýšení srážek z mezd.
Vydáno: 18. 01. 2022
  • Článek
V tomto prvním vydání legislativních novinek roku 2022 bychom Vám rádi poskytli souhrn nejdůležitějších legislativních změn v daňové oblasti, které nabyly účinnosti od 1. 1. 2022 nebo jejíž praktický dopad se projeví právě na počátku roku 2022. Zejména přinášíme stručné shrnutí změn v zákoně o daních z příjmů u fyzických osob, zmíníme podstatné změny v zákoně o DPH u cestovních služeb a dále ve zkratce upozorníme např. na plánované zrušení původních daňových informačních schránek, zřízení speciálních telefonických linek pro daň z nemovitých věcí či zvýšení sazby úroku z prodlení.
Vydáno: 18. 01. 2022
  • Článek
V letošním posledním a adventním úvodníku se zabýváme zajímavým tématem „co nás čeká po volbách“. Pokusili jsme se vybrat některé body z budoucího programu nové vlády a část z nich více či méně kriticky okomentovat. V další části úvodníků jako obvykle přinášíme vybrané novinky, které mají reálný dopad na současnost či nejbližší budoucnost.
Vydáno: 17. 12. 2021
  • Článek
V předchozích číslech časopisu DHK jsme vás informovali o zásadních změnách, které schválila Poslanecká sněmovna prostřednictvím daňového balíčku (sněmovní tisk 910). Daňový balíček byl v průběhu prosince projednán Senátem, který s většinou změn souhlasil, nicméně u některých bodů navrhl úpravy, které byly následně Poslaneckou sněmovnou také schváleny. Zákon byl tedy k 31.12.2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 609/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Balíček je po úspěšném dokončení legislativního procesu účinný od 1. 1. 2021.
Vydáno: 29. 01. 2021
  • Článek
Tento tradiční lednový příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým došlo od 1. 1. 2021 oproti roku 2020 v oblasti mezd a platů, co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních, či by finanční účetní mohli z nějakého důvodu zajímat.
Vydáno: 19. 01. 2021
  • Článek
Fyzické i právnické osoby mohou – při splnění zákonem stanovených podmínek – snížit svou daňovou povinnost (Pozor! Nejedná se o snížení daňového základu, kdy hovoříme o položkách snižujících základ daně.) o některou ze slev na dani. V následujícím textu se zaměřím na slevy určené fyzickým osobám, a to v aktuálním stavu a výši pro rok 2020.
Vydáno: 22. 06. 2020
  • Článek
Starobní důchodce má příjem z důchodu, který je od daně z příjmů osvobozen. Dále má příjem z odkupu dluhopisů, který se zdaňuje srážkovou daní. Může podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a uplatnit si základní slevu na poplatníka 24 840 Kč podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona, čímž by se mu daň z dluhopisů vrátila?
Vydáno: 25. 05. 2017
  • Článek
V následujícím příspěvku se budeme věnovat problematice slev na dani, konkrétně těch slev, které se týkají výhradně poplatníků fyzických osob. Slevy na dani jsou částky, které si mohou poplatníci odečíst od zjištěné daně, jejich efekt je tedy pro poplatníka mnohem vyšší, než je tomu u nezdanitelných a odpočitatelných částek, které snižují pouze základ daně. Úprava slev na dani je obsažena v § 35ba zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), úprava daňového zvýhodnění na vyživované dítě, které také patří mezi slevy na dani, je upravena v § 35c a 35d ZDP . Relativně nově ZDP také obsahuje slevu za umístění dítěte, a to v § 35bb, a slevu na evidenci tržeb v § 35bc.
Vydáno: 22. 05. 2017