Podávání zpráv o udržitelnosti podle CSRD

Vydáno: 6 minut čtení

Dne 14. prosince 2022 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2022/2464. Pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, je známá pod zkratkou CSRD. V oblasti ESG reportingu se tak jedná o významné navýšení počtu povinných subjektů a zásadní posun směrem ke standardizaci vykazování ESG informací na úrovni Evropské unie. 

Stávající právní úprava týkající se vykazování nefinančních informací, která je v souladu s požadavky směrnice NFRD, jež je implementována do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, bude nahrazena požadavky vyplývajícími ze směrnice CSRD. Povinnost vykazovat ESG informace podle CSRD se v České republice bude nově týkat zhruba 1500 subjektů, namísto stávajících zhruba 20 subjektů, které dnes vykazují podle NFRD.

V samostatné části zprávy vedení, resp. výroční zprávy, budou dotčené subjekty uvádět informace o otázkách environmentálních, sociálních a otázkách řízení společnosti, které souhrnně označujeme jako ESG informace. Ty budou uváděny s akcentem na obchodní model, politiky společnosti včetně postupů náležité péče, výsledky těchto politik, rizika a řízení rizik a klíčové ukazatele výkonnosti, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.

Nově se povinnost reportovat ESG informace dotkne na individuální bázi všech obchodních společností, které splňují kategorizační kritéria velké účetní jednotky podle § 1b odst. 4 zákona o účetnictví a také malých a středních podniků, které jsou emitenty investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a některých podniků ze zemí mimo Evropskou unii, jež vykonávají významnou činnost na území Evropské unie.

Důvodem zavedení povinnosti i pro podniky ze třetích zemí je, aby byly zavedeny rovné podmínky pro podniky působící na vnitřním trhu Evropské unie, tudíž aby i tyto podniky nesly odpovědnost za dopady své činnosti na lidi a životní prostředí. Požadavky na podávání zpráv o udržitelnosti by se proto měly vztahovat na podniky ze třetích zemí, které v Evropské unii dosahují čistého obratu přesahujícího 150 milionů EUR a které mají dceřiný podnik nebo pobočku na území EU. V rámci zachování rovných podmínek by se na pobočky podniků ze třetích zemí mělo vztahovat kritérium hodnoty čistého obratu přesahujícího 40 milionů EUR.

Na konsolidované bázi se bude nová povinnost týkat velkých skupin, pokud splní kategorizační kritéria velké skupiny účetních jednotek podle § 1c odst. 3 zákona o účetnictví.

Zpráva o udržitelnosti by měla být poprvé vyhotovena a zveřejněna za účetní období 2024. Ne všem dotčeným subjektům však vznikne povinnost hned od 1. ledna 2024. Účinnost směrnice CSRD je rozdělena do čtyř fází. V první fázi vykazují informace za účetní období 2024 pro účetní jednotky, které již dnes podléhají požadavkům na uvádění nefinančních informací podle NFRD. Ve druhé fázi vykazují informace za účetní období 2025 ostatní velké podniky. Třetí fáze zahrnuje kotované malé a střední podniky, nepříliš složité instituce a kaptivní pojišťovny, které vykazují informace za účetní období 2026. Čtvrtá fáze zahrnuje podniky, resp. pobočky ze třetích zemí, které vykazují informace za účetní období 2028.

Zároveň je nutné zmínit, že kotované malé a střední podniky mají možnost po přechodnou dobu 2 let nepodávat zprávu o udržitelnosti, ale to jen za předpokladu, že ve zprávě vedení bude řádné odůvodnění, proč tak neučinily.

ESG informace budou nově vykazovány pomocí jednotných standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti, tzv. ESRS standardy, které budou přijaty ve formě přímo použitelného nařízení Evropské komise. Standardizace vykazovaných informací zajistí srovnatelnost napříč všemi dotčenými obchodními společnostmi. Kromě toho podávání zpráv o udržitelnosti ve formě jednotných standardů povede k poskytování relevantních a dostatečných informací, a tím výrazně sníží počet žádostí o informace ad hoc. ESRS standardy by měly být přijaty v průběhu letošního roku. S navrhovaným zněním ESRS standardů je možné se seznámit na stránkách Evropské poradní skupiny pro finanční výkaznictví EFRAG, která tyto standardy vypracovává, anebo na stránkách EK, kde právě probíhá veřejná konzultace k jejich navrhovanému znění.

Další, pro některé dotčené subjekty novinkou, je povinnost sestavit zprávu vedení, včetně informací o udržitelnosti a informací podle nařízení o taxonomii, v jednotném elektronickém formátu.

Aby měly vykazované informace patřičnou relevanci, musí podléhat jisté úrovni ověření. Ověřování informací o udržitelnosti podle CSRD představuje významnou změnu oproti ověřování nefinančních informací podle NFRD. Zatímco u nefinančních informací auditor pouze ověřil existenci poskytnutých informací, v případě informací o udržitelnosti bude ověřována jejich pravdivost, a to i na základě principu dvojí významnosti. Informace o udržitelnosti splňuje kritéria dvojí významnosti, pokud je informace významná buď z hlediska dopadu na některý ESG faktor, nebo z hlediska finančního dopadu. Samotné ověřování informací o udržitelnosti bude prováděno na základě ověřovacích standardů, které budou vydány Evropskou komisí formou nařízení ve dvou fázích.

Kontrolní otázky

1. Vztahuje se povinnost vypracovat zprávu o udržitelnosti na všechny střední a malé podniky?

Ne, povinnost vypracovat zprávu o udržitelnosti se týká pouze malých a středních podniků, jejichž investiční cenné papíry jsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu Evropské unie.

2. Vzniká povinnost vypracovat zprávu o udržitelnosti za účetní období 2024 všem podnikům spadajícím do rozsahu působnosti směrnice CSRD?

Ne, účinnost směrnice CSRD je rozdělena do 4 fází. V první fázi podávají zprávu o udržitelnosti podniky, které již podléhají požadavkům na nefinanční reporting. Následují velké podniky a velké skupiny podniků, ve třetí fázi jde o malé a střední kotované podniky a v poslední fázi se jedná o podniky ze třetích zemí.

3. Bude zpráva o udržitelnosti ověřována auditorem?

Ano, auditor bude ověřovat pravdivost poskytnutých ESG informací, zda jsou v souladu s požadavky ESRS standardů a také s principem dvojí významnosti.

Poznámka: Text je přepisem audio služby Wolters Kluwer Update.