Sdělení k aktualizaci materiálu Zatřídění vybraných činností podle CZ-NACE

Vydáno: 2 minuty čtení

Český statistický úřad na základě početných dotazů veřejnosti doplnil své původní stanovisko, zveřejněné na webových stránkách Finanční správy dne 8. 3. 2023, k otázce zatřídění některých ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků. Nyní publikovaný dokument  a zde provedené zatřídění důsledněji zohledňuje konkrétní poměry jednotlivých činností, náležitě respektuje detaily smluvních ujednání a jednotlivé v praxi zavedené obchodní modely. S ohledem na konstrukci zákonné úpravy daně z neočekávaných zisků, která vyžaduje zatřídění jednotlivých ekonomických činností vykonávaných poplatníkem a nikoliv poplatníka jako statistické jednotky, vycházel při zatřídění Český statistický úřad pro účely této daně u jednotlivých rozhodných činností ze stavu, jako kdyby poplatník v daným moment vykonával pouze jednu činnost.

Aktualizace týkající se zatřídění některých činností – zejména běžného prodeje PHM z výdejního stojanu veřejné čerpací stanice nebo prodeje PHM s využitím palivových karet – lépe definuje situace, kdy poplatníci vykonávají rozhodné činnosti ve smyslu § 17c odst. 6 zákona o daních z příjmů, a proto je na ně při splnění dalších zákonných podmínek nutno pohlížet jako na poplatníky daně z neočekávaných zisků za zdaňovací období roku 2023.

Přestože poplatníci znají právní nastavení svých obchodních modelů, uvedení výčtu některých vydavatelů palivových karet u obchodního modelu, který pro ně ve skutečnosti není relevantní, mohlo působit matoucím dojmem. V takovém případě nebude poplatník vystaven žádným sankčním dopadům, pokud nepodal oznámení o fiktivní dani, ani zpětnému stanovení záloh, neboť mu nebude přičítáno k tíži, že při dosavadním plnění povinností na úseku daně z neočekávaných zisků postupoval podle původně zveřejněného zatřídění činnosti, (vč. indikace příslušné palivové karty) přestože má ve skutečnosti odlišné právní nastavení obchodních vztahů. Poplatník je však povinen v zákonné lhůtě podat daňové přiznání k dani z neočekávaných zisků za zdaňovací období roku 2023 a včas uhradit tvrzenou daňovou povinnost, pokud podle zatřídění svých ekonomických činností při aplikaci aktualizovaného stanoviska je poplatníkem této daně.

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2024