Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022

Vydáno: 6 minut čtení

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení v roce 2022. Na jednom místě naleznete základní informace, které se týkají důchodového i nemocenského pojištění, důchodů i dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Sociální pojištění v roce 2022

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2020 36 119 Kč
Přepočítací koeficient za rok 2020 1,0773
Průměrná mzda (tj. 36 119 Kč x 1,0773) 38 911 Kč
Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení (tj. 48 x 38 911 Kč) 1 867 728 Kč

 

Účast na nemocenském a důchodovém pojištění

Rozhodný příjem podmiňující účast zaměstnanců na nemocenském, a tedy i důchodovém pojištění i v roce 2022 činí 3 500 Kč. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2022 činí 93 387 Kč (2,4 × 38 911 Kč).

 

Dávky nemocenského pojištění

Nejdůležitější změnou pro letošní rok je v oblasti dávek nemocenského pojištění zvýšení redukčních hranic pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Ty si můžete prohlédnout níže:

I. redukční hranice 1 298 Kč
II. redukční hranice 1 946 Kč
III. redukční hranice 3 892 Kč

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného:

Do I. redukční hranice 90 %
Nad I. do II. redukční hranice 60 %
Nad II. do III. redukční hranice 30 %
Nad III. redukční hranici nepřihlíží se

 

Výše nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Od 15. do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 60 %
Od 31. do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 66 %
Od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 72 %

 

Výše ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Výše dlouhodobého ošetřovného 60 %
Výše ošetřovného 60 %
Výše ošetřovného po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii (tzv. krizové ošetřovné, dle zákona č. 520/2021 Sb.) od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022 80 %

 

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství:

Do I. redukční hranice 100 %
Nad I. do II. redukční hranice 60 %
Nad II. do III. redukční hranice 30 %
Nad III. redukční hranici nepřihlíží se

 

Procentuální výše dávek z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) z redukovaného denního vyměřovacího základu 70 %
Výše otcovské z redukovaného denního vyměřovacího základu 70 %

 

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdílem mezi redukovaným denním vyměřovacím základem pro účely zákona o nemocenském pojištění zjištěným ke dni převedení  a průměrem započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den po převedení.

Orientační výši dávek nemocenského pojištění si můžete spočítat na kalkulačce pro výpočet dávek v roce 2022. Výši ošetřovného po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii (tzv. krizového ošetřovného) naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Důchody

Důchod se skládá ze dvou složek: základní výměry, která je stanovena pevnou částkou, a procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění.

Základní údaje:

Základní výměra důchodu přiznaného od 1. 1. 2022 3 900 Kč
Potřebná doma důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod (v roce 2022) 35 let

 

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2022:

Do 17 121 Kč zápočet plně (100 %)
Nad 17 121 Kč do 155 644 Kč zápočet 26 %
Nad 155 644 Kč nepřihlíží se

 

Orientační věk pro odchod do starobního důchodu, předčasného starobního důchodu a přibližnou výši důchodu zjistíte z důchodové kalkulačky. Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u OSSZ podle místa trvalého bydliště.

 

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro rok 2022 nemění.

Každoročně dochází ke změně minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění, a to jak pro hlavní, tak vedlejší činnost.

 

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022:

Při hlavní činnosti (25 % průměrné mzdy) 9 728 Kč
Při vedlejší činnosti (10 % průměrné mzdy) 3 892 Kč

 

Minimální výše měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění OSVČ v roce 2022:

Při hlavní činnosti (důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % -> 29,2 % z 9 728 Kč) 2 841 Kč
Při vedlejší činnosti (důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % -> 29,2 % z 3 892 Kč) 1 137 Kč

 

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro hlavní činnost:

Minimální roční vyměřovací základ (9 728 Kč x 12) 116 736 Kč

 

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro vedlejší činnost:

Minimální roční vyměřovací základ (3 892 Kč x 12) 46 704 Kč

 

Maximální vyměřovací základ činí u zaměstnanců i OSVČ 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 867 728 Kč.

Připomínáme, že nová výše záloh pro OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost i v roce 2021, platí až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021.

Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ v roce 2022 nemění a činí stále 147 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2022 činí 9 728 Kč, minimální měsíční pojistné pak 2 724 Kč.

 

Další důležité údaje

Následující údaje se týkají dlužníků v exekuci. Nezabavitelná částka pro dlužníka v případě exekuce na důchod nebo dávky nemocenského pojištění se zvýšila z loňských 7 872,75 Kč na letošních 8 006,25 Kč. Také nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýšila z 2 624,25 Kč na 2 668,75 Kč.

Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) v případě exekuce na důchod nebo dávky nemocenského pojištění 8 006,25 Kč
Nezabavitelná částka na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat 2 668,75 Kč

 

Zde také naleznete přehled všech základních údajů pro rok 2022.

(Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, www.cssz.cz, 2022.)

 

Další aktuality