Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině

Vydáno: 5 minut čtení

Finanční správa informuje o následujících daňových dopadech poskytnutí darů souvisejících se současnou vlnou solidarity a poskytováním darů, ať ve formě finančních prostředků či materiální pomoci, na podporu Ukrajiny, a častými dotazy na daňové dopady v oblasti daně z přidané hodnoty.

Z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) může u plátce docházet k následujícím situacím:

 1. prodej zboží plátcem v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která jej v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací pomoci odešle do třetí země (na Ukrajinu),
 2. poskytnutí finančních darů,
 3. poskytnutí hmotných darů. 


Ad 1) Dodání zboží za úplatu plátcem DPH na území České republiky (resp. s místem plnění v České republice) humanitární nebo dobročinné organizaci, které je v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské unie odešlou nebo přepraví do třetí země. 

Takovéto dodání zboží za úplatu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 15 zákona o DPH. Toto dodání zboží humanitární nebo dobročinné organizaci vykazuje plátce na řádku 26 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.

 • Vymezení humanitárních nebo dobročinných organizací zákon o DPH neobsahuje, nicméně lze vycházet z informací Ministerstva spravedlnosti a údajů v příslušném veřejném rejstříku nebo jemu odpovídající evidenci vedené podle práva příslušného státu. Plátce by měl mít k dispozici důkazní prostředky o splnění podmínek pro osvobození dle § 68 odst. 15 zákona o DPH, v tomto případě postačí například prohlášení humanitární nebo dobročinné organizace o tom, že dotčené zboží bude nebo bylo vyvezeno s tím, že tato organizace pak musí být schopna doložit, že předmětné zboží bylo pro vymezené účely vyvezeno do třetí země, resp. na Ukrajinu.

 

Ad 2) Poskytnutí finančních darů, a to jak v hotovosti tak bezhotovostně, není předmětem daně z přidané hodnoty. V daňovém přiznání k DPH se neuvádí.

 

Ad 3) Poskytnutí hmotných darů:

 1. Pokud plátce nenakoupil zboží pro svou ekonomickou činnost, ale za účelem jeho darování, nemá nárok na odpočet daně. Následné bezúplatné přenechání hmotného daru není v tomto případě předmětem daně z přidané hodnoty, v daňovém přiznání k DPH se tedy neuvádí.
 2. Pokud plátce nakoupil zboží pro svou ekonomickou činnost, uplatnil nárok na odpočet daně, pak při poskytnutí tohoto zboží jako hmotného daru plátcem DPH je nutné rozlišovat několik situací.
  • V případě, že takový dar byl dodán v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která ho v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské unie odešle nebo přepraví do třetí země, je jeho poskytnutí osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 15 zákona o DPH. I v tomto případě je nezbytné, aby plátce měl k dispozici důkazní prostředky o naplnění podmínky pro možnost osvobodit toto dodání od daně – viz bod 1. Poskytnutí hmotných darů humanitární nebo dobročinné organizaci se vykazuje na řádku 26 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.
   • Pokud nebudou splněny podmínky uvedené v § 68 odst. 15 zákona o DPH, tedy zejména nedojde k odeslání nebo přepravě darů do třetí země, resp. na Ukrajinu, pak bude postupováno jako v případě darování jiným osobám než humanitární nebo dobročinné organizaci.
  • Pokud byl dar poskytnut v tuzemsku jiným osobám než humanitární nebo dobročinné organizaci je plátce povinen uplatnit u tohoto dodání zboží za úplatu dle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 5 téhož ustanovení zákona o DPH daň na výstupu. Toto dodání zboží se vykazuje na řádku 1 nebo 2 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.
  • V případě poskytnutí hmotných darů plátcem osobám ve třetí zemi (resp. na Ukrajině) nejsou splněny podmínky pro osvobození od daně při vývozu zboží podle § 66 zákona o DPH, resp. jsou splněny podmínky pro vývoz, ale není naplněna podmínka osvobozeného vývozu od daně, neboť nejde o dodání zboží prodejcem. V tomto případě plátce uplatní daň na výstupu u dodání zboží dle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 5 téhož ustanovení zákona o DPH. Toto dodání se vykazuje na řádku 1 nebo 2 daňového přiznání, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.

Pro oblast daní z příjmů připravilo Ministerstvo financí návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů v souvislostí s podporou Ukrajiny, a pro bližší informace je nutné sledovat webové stránky Ministerstva financí.  

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2022.)