Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu

Vydáno: 3 minuty čtení

V souvislosti s mimořádnou událostí na Ukrajině vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 (dále jen „Rozhodnutí“).

Plátcům daně z přidané hodnoty (případně identifikovaným osobám) je prominut úrok z prodlení (§ 252 daňového řádu) a úrok z posečkané částky (§ 253 daňového řádu), pokud u nich dojde k pozdní úhradě daně, k níž se úrok váže, za zdaňovací období únor 2022, březen 2022, duben 2022, květen 2022, červen 2022, červenec 2022 nebo srpen 2022, popř. za zdaňovací období I. čtvrtletí 2022 nebo II. čtvrtletí 2022 za splnění následujících podmínek:

  1. Převažující část příjmů (více jak 50 %) za předmětné zdaňovací období pochází z podnikání v oblasti dopravy (jakékoliv). U fyzických osob se uvažují příjmy dle § 6, § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů.
  2. Skutečnost, že převažující část příjmů pochází z oblasti dopravy, oznámí daňový subjekt místně příslušnému finančnímu úřadu v souladu s § 71 daňového řádu, a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání za dotčené zdaňovací období.
  3. K úhradě celé částky daně za předmětné zdaňovací období dojde nejpozději do 31. 10. 2022.

V případě, že jsou splněny všechny výše uvedené podmínky současně, je plátcům daně z přidané hodnoty (případně identifikovaným osobám) na základě Rozhodnutí automaticky prominut úrok z prodlení a úrok z posečkané částky u pozdní úhrady daně za předmětná zdaňovací období. Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty je nutno podávat v zákonných lhůtách.

V této souvislosti doplňujeme, že oznámení splnění výše uvedených podmínek pro prominutí příslušenství daně lze provést jakoukoliv volnou formou např. za využití textu „Oznamuji správci daně, že splňuji podmínky dle Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události č.j. MF-8118/2022/3901-2, tj. že jsem daňovým subjektem, u něhož převažující část příjmů, za dotčené zdaňovací období, pochází z podnikání v oblasti dopravy.“

Dané oznámení lze zaslat správci daně veškerými možnými prostředky dle § 71 daňového řádu. Pro oznámení za zdaňovací období březen 2022 a následující bude také možné využít formuláře, který bude zveřejněn na webových stránkách Finanční správy.

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2022.)