Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě vydán ve Sbírce zákonů

Vydáno: 5 minut čtení

Zákonné ukotvení jednorázového příspěvku na dítě - z důvodu zlepšení situace rodin s dětmi a vytvoření časového prostoru pro vyhodnocení skutečných dopadů zejména energetické krize - bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 196/2022 Sb. v částce 90 dne 30. 6. 2022. Účinnost zákona je od 1. 7. 2022.

Otázky a odpovědi k příspěvku 5 000 Kč na dítě

Kterých dětí se příspěvek týká?

Příspěvek je určen dítěti do 18 let, které žije v rodině, jejíž příjem v roce 2021 byl do jednoho milionu korun hrubého. Spodní věková hranice je stanovena narozením dítěte nejpozději 31. prosince 2022. Hor[1]ní věková hranice je pak daná 1. srpnem 2022, kdy věk nesmí přesáhnout 18 let. Pokud tedy dítě oslaví osmnáctiny 2. srp[1]na nebo později, pak nárok na příspěvek mít bude.

 

Týká se příspěvek jen biologických rodičů, nebo i adoptivních rodičů a pěstounů?

Příspěvek se týká jak biologických rodičů, tak adoptivních rodičů, protože ti jsou zákonnými zástupci. Dále zákon stanoví, že za rodiče jsou považováni také pěstouni. Z hlediska příjmů se pak posuzují výdělky adoptivních rodičů, resp. pěstounů.

 

Kdo a jak o příspěvek může požádat?

Žadatelem je vždy jeden z rodičů, čestné prohlášení o příjmech dává za oba rodiče. Automaticky bude příspěvek v srpnu vy[1]placen rodičům, kteří mají v červnu nárok na přídavek na dítě. Ostatní rodiče budou podávat jednoduchou žádost o příspěvek, a to buď elektronicky přes webovou aplika[1]ci, nebo osobně na vybraných Czech POINTech, zejména na obecních a krajských úřadech. Jejich seznam bude zveřejněn. Žádosti bude možné podávat teprve až zákon začne platit, nejspíše v srpnu.

 

Co budu potřebovat, když chci zažádat elektronicky?

Potřebujete elektronickou identitu občana, přes kterou se dostanete do naší webové aplikace, kde vyplníte základní údaj a zaškrtnete čestné prohlášení, že příjmy rodiny nepřesáhly v roce 2021 milion korun hrubého. My pak tyto informace ověříme u Finančního úřadu a ČSSZ.

 

Kdy příspěvek dostaneme?

Po souhlasu vlády je třeba ještě schválení zákona Parlamentem a podpis prezidenta. Směřujeme k tomu, aby se příspěvek začal vyplácet v srpnu.

 

Jakým způsobem bude příspěvek vyplacen?

Obvyklým způsobem jako všechny dávky a příspěvky, tedy bezhotovostně převodem na účet nebo složenkou.

 

Bude se příspěvek danit?

Příspěvek nebude podléhat zdanění. Z principu by nemělo smysl poskytovat příspěvek a pak jej snížit o daň.

 

Bude se příspěvek započítávat do rozhodného příjmu (kvůli dalším dávkám)?

Ne, tento příspěvek se do rozhodného příjmu nezapočítává, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky.

 

Co všechno se započítává do rozhodných příjmů domácností?

Za příjem se považují stejné druhy příjmů, které jsou rozhodné třeba pro přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Jedná se o příjem ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti, ale také například z pronájmu nemovitostí, a to za rok 2021.

 

Proč je věková hranice stanovena jen na 18 let?

Protože zletilí mají volný vstup na trh práce a mají tak mnohem větší možnosti ohledně vlastních přivýdělků. Cílem příspěvku je podpořit rodiny s malými dětmi v situaci, kdy nezbytné výdaje stále narůstají.

 

Který z rodičů má nárok na příspěvek v případě, že dítě je ve střídavé péči?

Nárok na příspěvek je navázán na dítě. Zákonný zástupce tedy „jen“ tento nárok dítěte uplatňuje. V případě střídavé péče může žádost podat za dítě fakticky kterýkoliv z rodičů s tím, že příjmy bude prohlašovat za rodinu, se kterou dítě v době podání žádosti žije.

 

Proč se raději nevalorizují jiné příspěvky pro rodiče? Třeba rodičovský příspěvek?

Navýšení rodičovského příspěvku by se dotklo pouze rodičů dětí do 4 let. Záměrem vlády bylo pomoci většímu počtu rodin s dětmi, které jsou zasaženy inflací. Ze stejného důvodu vláda v současnosti nepřistoupila k navýšení porodného.

 

Příspěvek se nyní týká jenom dětí a jejich rodin. Plánuje MPSV a pan ministr nějakou podporu pro bezdětné občany, kteří jsou také zasaženi vysokou inflací a zdražováním?

To se již děje. O 10 % se od letošního dub[1]na již mimořádně navýšilo životní a existenční minimum, což má přímý dopad i na některé sociální dávky. Více peněz tak dostali ti, kdo pobírají příspěvek na živobytí či doplatek na bydlení. Navyšoval se také příspěvek na bydlení a rozšířily se možnosti pro využití mimořádné okamžité pomoci v případě náhlých životních nesnází.

 

Proč je příjmová hranice rodiny nastavena právě na milion hrubého?

Příspěvek je připraven tak, aby pomohl hlavně domácnostem, jejichž rozpočtů se dotýká navyšování cen energií, potravin a dalších komodit. Zvyšování cen se přímo týká především rodin s dětmi, které jen velmi složitě mohou upravit strukturu spotřeby. Rodiče s dětmi, především pak samoživitelky a samoživitelé, jsou velmi zranitelnou skupinou. Roční příjem ve výši 1 milionu korun hrubého přibližně odpovídá průměrnému příjmu české domácnosti.

 

Nezvedne tento krok inflaci?

Celkové výdaje státního rozpočtu na toto opatření by neměly přesáhnout 10 miliard korun. Jde o výdaj jednorázový, nikoliv mandatorní, který by zvyšoval výdaje státu dlouhodobě. Inflace má v současné době především řadu vnějších příčin, které pramení hlavně z dlouhodobého zadlužování státu.

(Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz, 2022.)

Další aktuality