Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (účinný od 1.7.2022)

Vydáno: 2 minuty čtení

Směrnicí Rady (EU) 2019/2235 ze dne 16. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie, byla zavedena nová osvobození od DPH a spotřebních daní pro obranné úsilí vyvíjené v rámci Evropské unie.

Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) a bb) směrnice Rady 2006/112/ES a čl. 12 odst. 1 písm. ba) směrnice 2008/118/ES. Tato osvobození mají členské státy začít uplatňovat ode dne 1. 7. 2022.

Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/432 ze dne 15. 3. 2022 byla proto s účinností od 1. 7. 2022 nahrazena příloha II nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. 3. 2012, kterým se stanoví prováděcí opatření ke Směrnici o DPH, osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně („Osvědčení“), které slouží jako potvrzení, že poskytované plnění splňuje podmínky pro osvobození podle čl. 151 Směrnice o DPH, resp. čl. 13 směrnice 2008/118/ES.

Do Osvědčení byly doplněny jako způsobilé (žádající) subjekty ozbrojené síly členského státu, které se účastní činnosti Evropské unie v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP).

V tomto ohledu byl proto aktualizován tiskopis 25 5242 Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (vzor č. 5), který lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR.

Transpozice Směrnice Rady (EU) 2019/2235 byla provedena zákonem č. 93/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který byl dne 26. 4. 2022 vyhlášen v částce 47/2022 Sbírky zákonů.

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2022.)

Další aktuality