Informace k základním změnám v institutu paušální daně s účinností od 1. ledna 2023

Vydáno: 4 minuty čtení

Zákonem č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů“), a některé další zákony, dochází s účinností od 1. ledna 2023 k některým zásadním změnám v institutu paušální daně, který byl zaveden s účinností od 1. 1. zdaňovacího období roku 2021.

Nové úpravy týkající se paušální daně navazují na zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč, tj. i v rámci paušálního režimu došlo pro jeho vstup ke zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že zvýšením limitu příjmů pro možnost vstupu do paušálního režimu může být paušální daň stanovena poplatníkům daně z příjmů fyzických osob s velmi širokým rozpětím příjmů, není již všem stanovena paušální daň a veřejná pojistná ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. V každém zvoleném pásmu budou poplatníci platit jinou výši paušálních záloh a v návaznosti na tuto skutečnost, bude rozdílně vysoká i paušální daň a paušální veřejná pojistná.

Více informací k institutu paušální daně

Další důležitá upozornění

  • na poplatníka, který byl poplatníkem v paušálním režimu k 31. prosinci 2022 a nepřestal jím být uplynutím 31. prosince 2022, se hledí jakoby k 1. lednu 2023 zvolil první pásmo paušálního režimu, pokud nepodá oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu pro zdaňovací období kalendářního roku 2023,
  • poplatník, který podal žádost o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty a kterému nebylo oznámeno rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, do 31. prosince 2022, se pro účely paušálního režimu od 1. ledna 2023 nepovažuje za plátce daně z přidané hodnoty, pokud je poplatníkovi oznámeno rozhodnutí, kterým mu je zrušena registrace, do 16. ledna 2023 (blíže viz informace ke zrušení registrace k DPH zveřejněná 1. 12. 2022),
  • poplatník, který měl v roce 2022 příjem z úplatného převodu nebo nájmu majetku, který byl v posledním předcházejícím zdaňovacím období, za které nebyla daň poplatníka rovna paušální dani a za které poplatník neuplatňoval výdaje procentem z příjmů, zařazen v obchodním majetku, zahrne již za toto období tento příjem do příjmů ze samostatné činnosti,
  • ustanovení § 7a odst. 2 zákona o daních z příjmů v novelizovaném znění účinném ode dne nabytí účinnosti novely tohoto zákona, týkající se stanovení daně v paušální výši při ukončení nebo přerušení činnosti, lze použít již pro zdaňovací období roku 2022,
  • ustanovení týkající se úpravy základu daně dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů v novelizovaném znění se použije již pro zdaňovací období roku 2022.

Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že poplatníkům, kteří ve zdaňovacím období roku 2022 byli v paušálním režimu a samostatnou činnost v roce 2022 ukončili nebo přerušili a tuto znovu nezahájili do lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a splnili podmínku uvedenou v novelizovaném znění uvedeného ustanovení a i ostatní podmínky uvedené v § 7a zákona o daních z příjmů, může být vyměřena za zdaňovací období roku 2022 paušální daň a nevzniká jim povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období roku 2022.

Dále, že poplatníci, jejichž daň za zdaňovací období roku 2021 byla rovna paušální daní a za zdaňovací období roku 2022 budou uplatňovat výdaje procentem z příjmů nebo povedou účetnictví, nejsou povinni výše uvedené úpravy (úpravy základu daně dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů) v podaném daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2022 provádět.

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2022

Další aktuality