Upozornění k tiskopisům 2022

Vydáno: 4 minuty čtení

Upozornění k tiskopisům přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 je vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizací zákonů souvisejících.

V souvislosti s blížícím se termínem k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále též „DAP DPFO“) za zdaňovací období kalendářního roku 2022 upozorňujeme na změny v tiskopisech DAP DPFO vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů“), ale i novelizací zákonů souvisejících.

DAP DPFO je formulářovým podáním ve smyslu § 72 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „daňový řád“). Tiskopisy DAP DPFO č. 25 5405 MFin 5405 vzor č. 28 a č. 25 5405/D MFin  5405/D – vzor č. 5 včetně všech příloh a pokynů k vyplnění jsou elektronicky dostupné v databázi daňových tiskopisů a odpovídají vzorům formulářových podání, které jsou stanoveny vyhláškou č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. K vytvoření a následnému elektronickému podání DAP DPFO doporučujeme využít aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (dále též „EPO“) nebo aplikaci Online finanční úřad (dostupné např. prostřednictvím www.mojedane.cz), jež zajistí vytvoření daňového přiznání v požadovaném formátu a struktuře.

Dne 25. 5. 2022 nabyl účinnost zákon č. 128/2022 Sb., kterým došlo k novelizaci ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Danou novelou došlo dočasně ke zvýšení částky, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění (daru). Za zdaňovací období roku 2022 lze podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně. V DAP DPFO lze zmíněnou částku uplatnit na ř. 46 (ve zkráceném formuláři DAP DPFO na ř. 25).

V § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů byla základní sleva na poplatníka pro rok 2022 zvýšena na částku 30 840 Kč V DAP DPFO lze zmíněnou částku uplatnit na ř. 64, resp. na ř. 36 u zkráceného formuláře DAP DPFO.

Do tiskopisů daňového přiznání pro zdaňovací období 2022 jsou podle § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů zahrnuty nové řádky na slevu na dani za zastavenou exekuci u DAP DPFO ř. 62a - 5. ODDÍL nebo ř. 35 - 5. ODDÍL zkráceného formuláře DAP DPFO. K této slevě je nezbytné přiložit povinnou přílohu „Usnesení o zastavení exekuce“.

Pro rok 2022 došlo nařízením vlády č. 405/2021 Sb. ke zvýšení minimální mzdy na částku 16 200 Kč za měsíc. Z tohoto důvodu se zvyšuje zákonný limit pro osvobození důchodu podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů na částku 583 200 Kč. Daňový bonus může podle § 35c odst. 4 zákona o daních z příjmů uplatnit pouze poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 nebo 7 zákona o daních z příjmů alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. alespoň ve výši 97 200 Kč. V návaznosti na výše uvedené lze u DAP DPFO ř. 69a - 5. ODDÍL nebo ř. 43 – 5. ODDÍL zkráceného formuláře DAP DPFO, uplatnit slevu za umístění dítěte podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů a v souladu s ust. § 35bb odst. 4, maximálně do výše minimální mzdy.

Ve vztahu k rozšíření okruhu osob, kterým jsou v důsledku novelizace zákona o elektronických úkonech provedené k 1. 1. 2023 zřizovány datové schránky ze zákona je vhodné upozornit na informaci zveřejněnou na adrese: Informační shrnutí a odpovědi na dotazy k datovým schránkám | Datové schránky | Daně elektronicky | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

 

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2023