Ozdravný balíček v kontextu daňových změn

Vydáno: 7 minut čtení

V návaznosti na prohlášení vlády k Ozdravnému balíčku byla do připomínkového řízení zveřejněna i související novelizace daňových předpisů. Níže pro vás shrnujeme výběr nejzásadnějších novinek a změn v této oblasti.

Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení zákona o daních z příjmů

 • Sazba daně z příjmů právnických osob se zvýší z 19 % na 21 %, přičemž zvýšení bude platit pro všechna zdaňovací období započatá po nabytí účinnosti zákona, tedy zřejmě od 1. 1. 2024.
 • Mimořádné odpisy budou v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028 aplikovány pouze pro elektromobily s tím, že stávající majetek odpisovaný v tomto režimu bude doodepsán dle dosavadních pravidel.
 • Maximální možná daňově uznatelná hodnota osobního vozidla bude limitována na 2 mil. Kč. Tento limit bude platit až pro vozidla kategorie M1 pořízená v obdobích započatých po nabytí účinnosti zákona.
 • V obdobích započatých po účinnosti novely nebude nově možné poskytovat tiché víno jako daňově uznatelný reklamní nebo propagační předmět do částky 500 Kč.
 • V oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí budou v otázce příjmů osvobozených nebo nepodléhajících zdanění v ČR nově reportovány pouze licenční poplatky a podíly na zisku, a to bez ohledu na jejich částku. Nová úprava však bude platit až pro příjmy, u nichž by povinnost srazit srážkovou daň vznikla po nabytí účinnosti novely. Příjmy podléhající srážkové dani se budou oznamovat za stejných podmínek jako dosud.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Hranice pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů fyzických osob se pro rok 2024 sníží z 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy.
 • Bude zavedeno omezení osvobození příjmu z prodeje cenného papíru nebo podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na částku 40 000 000 Kč na poplatníka. Nová úprava bude platit pro prodeje zrealizované od roku 2024 s tím, že u cenných papírů a podílů nabytých do konce roku 2023 bude možné použít zvláštní úpravu pro nabývací cenu.
 • Další navrhované změny, které by měly pro rok 2024 u fyzických osob platit:
  – uplatnění slevy na manžela pouze v případě péče o děti do 3 let věku,
  – zrušení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné) a zrušení slevy na studenta,
  – zrušení možnosti ponížit si základ daně o příspěvky zaplacené odborové organizaci a o úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání,
  – navázání limitu pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce na účast zaměstnance na nemocenském pojištění (tj. zrušení fixní hranice 10 000 Kč),
  – snížení limitní částky pro osvobození výhry z loterie či tomboly z 1 000 000 Kč na 50 000 Kč,
  – státní příspěvek ke stavebnímu spoření nově považován za ostatní příjem,
  – zavedení „obecného“ limitu 50 000 Kč, v rámci kterého budou některé ostatní příjmy stejného druhu osvobozeny.

Zaměstnanecké benefity

 • Benefity v nepeněžní formě (včetně stravenek či provozu vlastní kantýny) budou daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele, a to bez ohledu na jejich výši.
 • U zaměstnance pak budou „klasické“ nepeněžní benefity (tj. rekreace, zdravotnické a léčebné služby a zboží, služby vzdělávacích a sportovních zařízení, kultura a tištěné knihy) považovány za zdanitelný příjem a měly by tak rovněž podléhat odvodům pojistného na straně zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Stravenky, případně nepeněžité stravování zajištěné na pracovišti budou mít u zaměstnance stejný daňový režim jako dosavadní peněžitý příspěvek na stravování.
 • Dále dochází u zaměstnanců ke zrušení osvobození od daně u bezúplatného plnění do výše 2 000 Kč za rok a u sociální výpomoci na překlenutí mimořádně obtížných poměrů.
 • Nová úprava se od roku 2024 bude aplikovat podle druhu benefitu, a to buď od data vzniku právního nároku na benefit nebo od jeho faktického poskytnutí.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 • Sazba pojistného u zaměstnance se zvýší z 6,5 % na 7,1 % z vyměřovacího základu, tj. o 0,6 %, které nově činí nemocenské pojištění.
 • Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí od roku 2024 nejméně 55 % daňového základu (s možností jeho dobrovolného navýšení).
 • Od roku 2024 se bude zvyšovat také minimální vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečně činné, a to až do roku 2026 s tím, že se bude odvíjet od průměrné mzdy.
 • Sazba pojistného u osoby samostatně výdělečně činné účastné nemocenského pojištění se zvýší z 2,1 % na 2,7 % z vyměřovacího základu.

Daň z přidané hodnoty

 • Vláda navrhuje zavést od roku 2024 tři sazby DPH, a to 0 %, 12 % a 21 %.
 • Nulová sazba daně by měla být aplikována na knihy (včetně elektronických knih).
 • Oproti původním očekáváním vládní návrh obsahuje 12% sazbu DPH na dodání časopisů a novin (včetně jejich elektronických podob). Celá řada položek, které jsou dnes předmětem jedné ze snížených sazeb DPH, budou nově podléhat 12% sazbě daně, například bezlepkové potraviny.
 • Naopak do základní 21% sazby DPH budou přeřazeny položky jako:
  – dodání řezaných květin či palivového dřeva,
  – dodání nápojů (kromě vybraných mléčných nápojů pro děti),
  – kadeřnické služby, podávání nápojů v restauraci kromě pitné vody,
  – služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu,
  – oprava obuvi, kožených výrobků a kol či úklidové práce v domácnostech.
 • Ze základní 21% do snížené 12% sazby DPH se naopak přesouvá příležitostná hromadná autobusová doprava osob.

Daň z nemovitých věcí

 • V rámci konsolidačního balíčku vláda přichází také s poměrně podstatným navýšením daně z nemovitých věcí, a to až na dvojnásobek od roku 2024.
 • Dále dochází ke změně rozpočtového určení, kdy bude nově část této daně příjmem státního rozpočtu.
 • Zároveň je navrhováno zavedení tzv. inflačního koeficientu, který by od roku 2025 automaticky navyšoval daň z nemovitých věcí o inflaci za předchozí období.

Spotřební a energo daně

 • V oblasti spotřební daně návrh obsahuje zvýšení daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos, a to od roku 2024 o 10 %, v letech 2025 až 2027 pak vždy o 5 %. Daň u zahřívaného tabáku má v letech 2024 až 2027 stoupat každý rok o 15 %.
 • Dále se plánuje zavést nová daň z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret.
 • Spotřební daň z lihu má stoupnout o 10 % v roce 2024 a o 5 % v každém z roků 2025-2027.
 • Nulová sazba naopak zůstane na tzv. tiché víno.
 • Spotřební daň z motorové nafty se vrátí na svou původní úroveň před započetím války na Ukrajině – dojde tedy ke zvýšení o 1,50 Kč/litr.
 • Je také navrhováno zrušení osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně u vnitrostátních letů.
 • Vláda plánuje také zrušit vratku spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech a zrušení osvobození od daně ze zemního plynu, elektřiny a pevných paliv v těchto procesech.

Kromě výše uvedených změn bude vládní návrh obsahovat také prodloužení účinnosti zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zjednodušeně řečeno tedy dojde k vládou avizovanému prodloužení preferenční daňové úpravy darů na Ukrajinu, a to i pro rok 2023.

Zdroj: Deloitte Česká republika