Koronavirus, daně a podnikání: Přehled aktuálních informací

Datum vydání: 27. 3. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nynější obtížné situaci, kdy se naše země stejně jako velká část světa potýká s pandemií COVID-19, jsme pro vás připravili následující přehled důležitých informací souvisejících s koronavirem. Věříme, že vám budou nápomocny při řešení vašich pracovních otázek.

Tip redakce: Protože zprávy neustále přibývají, nejlépe si informace na stránce vyhledáte pomocí klávesové zkratky Ctrl+F.

Nejnovější odborné příspěvky a odpovědi na dotazy

 • 25. 3. 2020: Přehled možných úlev v souvislosti s koronavirem (Ing. Tomáš Hajdušek)
  Podrobné informace a odkazy k těmto tématům: Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách; Prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně; Posečkání se zaplacením zálohy; Liberační balíček I a II; Odložení záloh a prominutí části pojistného na SP a ZP; Rozšíření OČR pro zaměstnance; OČR pro OSVČ – program MPO; Program ANTIVIRUS; Poskytnutí záruky na komerční úvěry COVID II; Náhrada škody
 • 23. 3. 2020: Způsob podání daňového přiznání v nouzovém stavu kvůli koronaviru (Ing. Ivana Pilařová)
  V současné době jsou finanční úřady „zavřené“ (funguje pouze podatelna, a to v omezených časech) a vláda apeluje na bezkontaktní způsob komunikace včetně podávání daňových přiznání. Lze tedy daňové přiznání poslat jako přílohu e-mailové zprávy? Čtěte podrobnou odpověď! >>>
 • 23. 3. 2020: Náhrada škody v souvislosti s opatřeními státu proti koronaviru (Mgr. Marek Martinka)
  Koronavirus neohrožuje pouze lidské zdraví, ale také příjmy fyzických a právnických osob, které v důsledku jednotlivých opatření vlády klesají. Tyto osoby mají ovšem možnost žádat o náhradu škody dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.
  Krizový zákon se náhradě škody konkrétně věnuje v § 36. Toto ustanovení hovoří o tom, že stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními (a cvičeními) prováděnými podle krizového zákona. Odpovědnosti za škodu se může stát zprostit pouze v případě, že se prokáže, že poškozený si škodu způsobil sám. Jinými slovy, každý, kdo by rád žádal o náhradu škody, musí projít tříbodovým testem. Podrobnosti v našem článku >>>

Informace vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu

 • 24. 3. 2020: Vyhlášení nouzového stavu
  Podrobné informace vlády ČR ohledně všech opatření v rámci vyhlášení nouzového stavu. Odkazy na příslušná usnesení vlády ČR.

Informace Finanční správy a Ministerstva financí

 • (Aktualizováno průběžně) Speciální stránka Finanční správy: Nouzový stav (COVID-19)
  V návaznosti na usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s nebezpečím ohrožení zdraví a v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru informuje Finanční správa veřejnost o jednotlivých opatřeních a jejich dopadech.
 • 24. 3. 2020: Finanční zpravodaj č. 5/2020
  Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události; Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů
 • 17. 3. 2020: Informační linky Finanční správy
  Veřejnost se může informovat na záležitosti týkající se podávání daňových přiznání a další informace související např. s liberačním balíčkem MF a omezeními úředních hodin na finančních úřadech.
 • 16. 3. 2020: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem
  Daňoví poplatníci mohou odložit některé platby prostřednictvím žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání.
 • 16. 3. 2020: Finanční zpravodaj č. 4/2020 s tzv. liberačním balíčkem (obsahujícím výše uvedené rozhodnutí a pokyn) ke stažení zde >>>
 • 16. 3. 2020: Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení
  Pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč v souvislosti s mimořádnými opatřeními orgánů veřejné moci České republiky přijatými k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Informace k elektronické evidenci tržeb (EET)

 • (Aktualizováno průběžně) Opatření související s šířením nového typu koronaviru COVID-19
  Odpovědi na otázky jako např. Co znamená pozastavení EET? Je možné odložit podání žádosti o autentizační údaje? Je možné odložit podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu? Co znamená odložení startu závěrečné fáze EET? Mohu si po dobu nouzového stavu vyzvednout autentizační údaje osobně na FÚ? Mohu požádat o autentizační údaje elektronicky? Mohu podat žádost o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu poštou nebo elektronicky? Mohu si po dobu nouzového stavu vyzvednout bloky účtenek osobně na FÚ?

Informace Hospodářské komory a Českomoravské záruční a rozvojové banky

Informace MPSV a České správy sociálního zabezpečení

 • 25. 3. 2020: Manuál pro OSVČ: Jak to teď bude s odvody na sociální pojištění
  Podrobnější informace k nově schválenému zákonu, který živnostníkům odpouští platby povinného důchodového pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti od března do srpna. OSVČ bude také umožněno podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude jim prominuto penále, které by jinak museli platit za opožděnou platbu.
 • 15. 3. 2020: Doporučený postup OSVČ vůči OSSZ při přerušení podnikání
  Pokud OSVČ v souvislosti s aktuálními omezeními k zamezení šíření viru SARS-CoV-2 ukončí či přeruší svou podnikatelskou činnost, je třeba, aby tuto skutečnost písemně oznámila příslušné okresní správě sociálního zabezpečení - ČSSZ sděluje bližší informace.

Informace Všeobecné zdravotní pojišťovny

 • (Aktualizováno průběžně) Informace ke koronaviru
  VZP poskytuje potřebné informace týkající se opatření v souvislosti s výskytem koronaviru a onemocnění COVID-19 na našem území.
 • 18. 3. 2020: Aktuální termíny pro podání přehledu OSVČ
  V souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, prodlužuje VZP  podání Přehledu OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020.

Informace Svazu účetních

Informace Komory auditorů

Informace České advokátní komory

 • 25. 3. 2020: Dočasné zapůjčení zaměstnance jinému zaměstnavateli při pandemii
  Článek představuje legislativní situaci, kdy se uplatní jedna z možností změny místa výkonu práce: jde o dočasné přidělení zaměstnance k práci k jinému zaměstnavateli. Někdy se také hovoří o tzv. pronájmu zaměstnanců. Zaměstnavatelé tímto postupem mohou řešit řadu otázek (problémů), které se objevují v jejich činnosti. Spočívají například v organizačně technických oblastech, v nedostatečném počtu zaměstnanců, v dodávkách výrobků a služeb jiným firmám apod.
 • 23. 3. 2020: Koronavirus a práce z domova podrobněji
  Článek se věnuje obecně problematice home office a také reaguje na některé skryté problémy, které nemusí být některým zaměstnavatelům a zaměstnancům na první pohled zjevné.

Mimořádná nabídka Wolters Kluwer ČR

Všechny právní informace ke koronaviru přehledně, na jednom místě a ZDARMA – v ASPI online!

 • K dispozici dáváme všechna usnesení a nařízení vlády, opatření ministerstev, vyhlášky, výměry a pokyny.
 • Přečtěte si články odborníků – nejnověji zařazujeme téma kompenzací osob dotčených krizovými opatřeními, dopady liberačního daňového balíčku, pracovněprávní souvislosti s koronavirem.
 • Vše denně aktualizováno.

Volně dostupné všem i bez registrace na www.noveaspi.cz

 

Zpracovala redakce portálu DAUČ. Foto © shutterstock.com

Aktuálně