Koronavirus, daně a podnikání: Přehled aktuálních informací

Datum vydání: 7. 8. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Připravili jsme pro vás přehled důležitých termínů a informací souvisejících s koronavirem. Věříme, že vám budou nápomocny při řešení vašich pracovních otázek.

Tip redakce: Protože zprávy neustále přibývají, nejlépe si informace na stránce vyhledáte pomocí klávesové zkratky Ctrl+F.

 

Aktualizovaný termínový kalendář

  Daň z příjmů
 • podání daňového přiznání a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce nebo advokát, pokud poplatník nevyužil bezsankční možnosti podání daňového přiznání a zaplacení do 18. 8. 2020 (Finanční zpravodaj č. 9/2020 - Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události, bod 9 a 10)
 • podání daňového přiznání a úhrada daně za rok 2019, pokud poplatník spadá pod Specializovaný finanční úřad (nelze využít bezsankčního období do 18. 8. 2020)
 • oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem), pokud poplatník nevyužil bezsankční možnosti podání oznámení do 18. 8. 2020 (Finanční zpravodaj č. 9/2020 - Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události, bod 13)
 01.07.2020 
  Zdravotní pojištění
 • odvod zálohy OSVČ za červen 2020 (nejzazší termín) ve výši minimální zálohy prominut novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 134/2020 Sb.)
 08.07.2020 
  Silniční daň  15.07.2020 
  Sociální pojištění
 • podání formuláře Přehled o výši pojistného zaměstnavatele za červen 2020 – výhradně elektronicky
 • odvod pojistného za zaměstnance za červen 2020 – výhradně bezhotovostně
 • v případě prodlení se zaplacením do 20. 10. 2020 činí penále za dobu prodlení pouze 20 % původní částky penále (zákon č. 255/2020 Sb.)
 20.07.2020 
  Zdravotní pojištění
 • podání formuláře Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele za červen 2020 (nejzazší termín)
 • odvod pojistného za zaměstnance za červen 2020 (nejzazší termín)
 • v případě prodlení se zaplacením do 21. 9. 2020 neběží za dobu prodlení penále (zákon č. 136/2020 Sb.)
 20.07.2020 
  Sociální pojištění
 • odvod zálohy OSVČ je prominut (zákon č. 136/2020 Sb.)
 • pojistné na nemocenské pojištění za červenec 2020 se platí v původní lhůtě
 31.07.2020 
  Zdravotní pojištění
 • podání Přehledu OSVČ za rok 2019, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, nebo pokud OSVČ využila možnosti odložení této povinnosti zákonem č. 134/2029 Sb.
 03.08.2020
  Sociální pojištění
 • podání Přehledu OSVČ za rok 2019, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, nebo pokud OSVČ nevyužila možnosti odložení této povinnosti na základě informace ČSSZ do 18. 9. 2020
 • nejzazší termín doplatku pojistného OSVČ za rok 2019, pokud nebyly využity služby daňového poradce, či další odklad plateb do 18. 9. 2020
 03.08.2020
  Zdravotní pojištění
 • odvod zálohy OSVČ za červenec 2020 (nejzazší termín) ve výši minimální zálohy prominut novelou zákona  o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 134/2020 Sb.)
 10.08.2020
  Zdravotní pojištění
 • nejzazší termín doplatku pojistného OSVČ za rok 2019, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce (nejpozději do 8 dnů po podání Přehledu), nebo v případě, kdy OSVČ využila možnosti podání přehledu k 3. 8. zákonem č. 134/2020 Sb.
 • při platbě do 21. 9. však nikomu neběží penále (zákon č. 134/2020 Sb.)
 11.08.2020
  Sociální pojištění
 • nejzazší termín doplatku pojistného OSVČ za rok 2019, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce (nejpozději do 8 dnů po podání Přehledu)
 11.08.2020
  Daň z příjmů
 • podání daňového přiznání k dani z příjmů na základě využití bezsankční možnosti podání daňového přiznání do 18. 8. 2020 (Finanční zpravodaj č. 9/2020 – Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události, body 1 a 9)
 • nejzazší lhůta pro úhradu doplatku na dani z příjmů při využití bezsankční možnosti zaplacení daně do 18. 8. 2020 (Finanční zpravodaj č. 9/2020 – Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události, body 2 a 10)
 • nejzazší lhůta pro podání oznámení o osvobozených příjmech fyzické osoby podle § 38v při využití bezsankční možnosti podání oznámení do 18. 8. 2020 (Finanční zpravodaj č. 9/2020 – Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události, bod 13)
 • podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 z důvodu změny způsobu uplatnění výdajů na základě využití bezsankční možnosti podání dodatečného daňového přiznání do 18. 8. 2020 (Finanční zpravodaj č. 9/2020 – Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události, bod 11)
 • nejzazší lhůta pro úhradu doplatku na dani z příjmů z dodatečného daňového přiznání na daň z příjmů fyzických osob za rok 2018 z důvodu změny způsobu uplatnění výdajů při využití bezsankční možnosti zaplacení daně do 18. 8. 2020 (Finanční zpravodaj č. 9/2020 – Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události, bod 12)
 18.08.2020
  Sociální pojištění
 • podání formuláře Přehled o výši pojistného zaměstnavatele za červenec 2020
 • odvod pojistného za zaměstnance za červenec 2020, pokud není využito prominutí odvodu za zaměstnavatele (zákonem č. 300/2020 Sb.)
 • v případě prodlení se zaplacením odvodu za zaměstnavatele do 20. 10. 2020 činí penále za dobu prodlení pouze 20 % původní částky penále (zákon č. 255/2020 Sb.)
 20.08.2020
  Zdravotní pojištění
 • podání formuláře Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele za červenec 2020 (nejzazší termín)
 • odvod pojistného za zaměstnance za červenec 2020 (nejzazší termín)
 • při platbě do 21. 9. neběží za dobu prodlení penále (zákon č. 134/2020 Sb.)
 20.08.2020
  Sociální pojištění
 • odvod zálohy OSVČ za srpen je prominut (zákon č. 136/2020 Sb.)
 • pojistné na nemocenské pojištění za červenec 2020 se platí v původní lhůtě
 31.08.2020
 Zdravotní pojištění
 • odvod zálohy OSVČ za srpen 2020 (nejzazší termín) ve výši minimální zálohy prominut novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 134/2020 Sb.)
 08.09.2020
Sociální pojištění
 • podání Přehledu OSVČ za rok 2019 ve lhůtě zajišťující bezsankčnost (informace OSSZ)
 • nejzazší termín doplatku pojistného OSVČ za rok 2019 ve lhůtě zajišťující bezsankčnost (informace OSSZ)
 18.09.2020
 Zdravotní pojištění
 •  podání formuláře Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele za srpen 2020 (nejzazší termín)
 • odvod pojistného za zaměstnance za srpen 2020 (nejzazší termín)
 • doplacení všech dlužných plateb na zdravotním pojištění, od 22. 9. 2020 běží penále
 21.09.2020
 Sociální pojištění
 •  podání formuláře Přehled o výši pojistného zaměstnavatele za srpen 2020
 • odvod pojistného za zaměstnance za srpen 2020, pokud není využito prominutí odvodu za zaměstnavatele (zákonem č. 300/2020 Sb.)
 • v případě prodlení se zaplacením odvodu za zaměstnavatele do 20. 10. 2020 činí penále za dobu prodlení pouze 20 % původní částky penále (zákon č. 255/2020 Sb.)
 21.09.2020

 

Odborné příspěvky a odpovědi na dotazy

 • 7. 8. 2020: Dopad pandemie na ekonomické fungování firem (Ing. Pavlína Vančurová)
  Zlepšila současná krize pohled společností na controlling a finanční řízení firmy? Změnili majitelé a manažeři své dosavadní vnímání role účetnictví ve finančním řízení a manažerský pohled na něj? Jaké nástroje finančního řízení jim zafungovaly? Co se ve firmách dříve automaticky vyhodnocovalo a nyní je vnímáno jako neefektivní? Promítají se dopady pandemie koronaviru také do způsobu využívání controllingových nástrojů? Přinášíme konkrétní návody vycházející z autorčiny konzultační praxe.
 • 7. 8. 2020: Co nového v druhé novele zákona o kompenzačním bonusu? (Ing. Ivan Macháček)
  Zákon č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu (dále jen zákon) byl již dvakrát v průběhu krátké doby novelizován. Poprvé to bylo zákonem č. 234/2020 Sb., který rozšířil uplatnění kompenzačního bonusu osobám samostatně výdělečně činným o druhé bonusové období od 1. 5. do 8. 6. 2020. Druhá novela provedená zákonem č. 262/2020 Sb. především rozšiřuje uplatnění kompenzačního bonusu i pro společníky malých s. r. o. (dále také „s. r. o.“), postižené šířením epidemie SARS-CoV-2, a to ve výši nároku společníka na kompenzační bonus 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Celkem tedy jde o podporu ve výši 44 500 Kč, pokud jde o společníka s. r. o., jejíž činnost je omezena v důsledku šíření epidemie SARS-CoV-2 a vládních opatření v souvislosti s koronavirem, a to po celou dobu od 12. 3. do 8. 6. 2020. Tato novela rovněž upravuje některé odstavce vlastního zákona o kompenzačním bonusu ve znění jeho první novelizace.
 • 3. 8. 2020: Přehled dalších změn souvisejících s koronavirem (Ing. Zdeněk Morávek)
  V následujícím příspěvku bychom zrekapitulovali některé další změny, které do právních předpisů přinesla pandemie koronaviru. Zaměřili bychom se na změny, které byly přijaty v průběhu května a června a které mohou mít dopad i na neziskové subjekty.
 • 30. 7. 2020: Účetní a daňové dopady dočasné regulace nájemních vztahů (Ing. Ivana Pilařová)
  Pandemie poznamenala celé spektrum života, dotkla se téměř všech osob a ovlivnila současné i budoucí smluvní vztahy. Výjimkou nejsou ani vztahy nájemní. Nájemné je významnou nákladovou položkou nájemců, současně také zdrojem příjmů vlastníků. Jako i jiné oblasti, i nájemné a nájemní vztahy jsou současnou dobou modelovány a ovlivňovány. V článku se zaměříme na účetní a daňové dopady regulace, která dočasně nájemní vztahy modifikuje.
 • 30. 7. 2020: Zpětné uplatnění daňové ztráty jako opatření ke zmírnění negativních ekonomických dopadů epidemie COVID-19 (Mgr. Petra Šmirausová)
  Příspěvek se věnuje problematice tzv. zpětného uplatnění daňové ztráty, tedy jejímu uplatnění ve zdaňovacích obdobích, která předcházejí zdaňovacímu období, ve kterém je daňová ztráta pravomocně stanovena. Možnost odečíst vzniklou daňovou ztrátu nejen od základu daně stanoveného v budoucích zdaňovacích obdobích je novým institutem zákona o daních z příjmů, který má přispět ke zmírnění negativních ekonomických dopadů epidemie COVID-19. Do tohoto zákona bylo opatření zakotveno prostřednictvím tzv. protikrizového daňového balíčku, který byl Parlamentem České republiky schválen dne 16. 6. 2020 a který je použitelný pro poplatníky daní z příjmů již pro zdaňovací období skončená od 30. 6. 2020.
 • 30. 7. 2020: Významný benefit – „home office“ z pohledu daně z příjmů a zákoníku práce (Ing. Ivan Macháček)
  Nejen v důsledku probíhající epidemie koronaviru SARS CoV-2 velké množství firem přešlo na využívání práce svých zaměstnanců z domova (home office). Kromě možnosti práce na zkrácený úvazek se stává rovněž práce z domova významným zaměstnaneckým benefitem v současnosti a nutno podotknout, že v poskytování tohoto benefitu firmy v ČR výrazně zaostávají za některými státy Evropské unie. V článku si uvedeme výhody a nevýhody práce z domova, pracovněprávní řešení práce z domova v zákoníku práce a daňové řešení práce z domova u zaměstnance a u zaměstnavatele.
 • 1. 7. 2020: Další změny právních předpisů související s koronavirem (Ing. Zdeněk Morávek)
  V následujícím příspěvku bychom zrekapitulovali vývoj legislativy související zejména s pandemií koronaviru, a to za období od května roku 2020. Zaměřili bychom se na změny, které dopadají zejména na podnikatelské subjekty.
 • 15. 7. 2020: Aktuální odpovědi na dotazy k programu Antivirus C
  Antivirus C u jednatele s. r. o. s pracovní smlouvou; Antivirus C a účtování prominutého pojistného; Nárok na Antivirus C a podmínka 90 % počtu zaměstnanců; Nárok na Antivirus C a nulový počet zaměstnanců k 31. 3. 2020; Nárok na Antivirus C a pokles počtu zaměstnanců; Chráněná dílna a prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele
 • 22. 6. 2020: Další informace v daňové oblasti související s epidemií SARS CoV-2 (Ing. Ivan Macháček)
  V návaznosti na dosavadní informace týkající se daňových úlev v souvislosti s epidemií SARS CoV-2, které byly zveřejněny v čísle DHK č. 5/2020 na s. 3 (článek Ing. Zdeňka Morávka) a v čísle DHK č. 6/2020 na s. 3 (článek Ing. Ivana Macháčka) si uvedeme v dnešním čísle další informace ke dni 28. 5. 2020, týkající se daňových úlev především podnikatelských subjektů.
 • 22. 6. 2020: Práce z domova a její daňové řešení (Ing. Ivan Macháček)
  V návaznosti na probíhající epidemii virové nemoci Pandemie COVID-19 v České republice, způsobenou koronavirem SARS-CoV-2, velké množství firem začalo nově využívat práce svých zaměstnanců z domova (home office). V článku se zaměříme na pracovněprávní a daňové podmínky práce z domova na straně zaměstnance i zaměstnavatele.
 • 15. 6. 2020 (aktualizováno): Opatření v daňové oblasti v souvislosti s COVID-19 (Ing. Monika Sušánková)
  Opatření v daňové oblasti v souvislosti s nouzovým stavem jsou přijímána a vydávána postupně, daňové subjekty i odborníci se v nich možná trochu ztrácí, proto je v tomto článku shrnu a trochu okomentuji. Kromě daňové oblasti byla přijata ještě celá řada dalších opatření (ošetřovné, „kurzarbeit“, odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění, posun termínu pro podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění atd.). V tomto článku se ale budu věnovat jen daňové oblasti, a to opatřením spadajícím do působnosti Finanční správy, protože jen v této oblasti je opatření celá řada.
 • 15. 6. 2020: Účetní a daňové dopady mimořádných opatření – druhý díl (Ing. Ivana Pilařová)
  Pokračování účetních a daňových dopadů mimořádných opatření do účetnictví a daní si neklade za cíl předkládat detailní rozbory zákonů zmirňujících ekonomické následky, které jsou důsledkem pandemie. Stejně jako v prvním dílu se budeme zabývat následky těchto opatření v oblasti účetnictví a ve vztahu k dani z příjmů a dani z přidané hodnoty. Navazujeme tam, kde jsme v minulém čísle skončili – tedy zachycením běžných situací ve výjimečné době, poté probereme schvalování účetní závěrky, odklady splátek úvěrů, nájemní vztahy a dopady nové úpravy insolvence.
 • 12. 6. 2020: COVID Nájemné (Ing. Martin Děrgel)
  Pokud se nájemce dohodne s pronajímatelem na slevě z nájemného 30 % a uhradí 20 %, bude mít nárok na podporu za nebytové prostory i za pronájem věcí movitých z dotačního programu „COVID – Nájemné“?
 • 10. 6. 2020: Nouzový stav a dopad mimořádných opatření na insolvenční řízení (JUDr. Vladislava Dokoupilová)
  Ke zmírnění dopadů koronavirové krize parlament ČR schválil zákon č. 191/2020, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby poškozené, účastnící se soudních řízení, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, tzv. lex covid justice – dále jen Lex Covid. Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dnem 24. 4. 2020. V článku přinášíme bližší informace.
 • 10. 6. 2020: Opatření Ministerstva financí v oblasti DPH v souvislosti s COVID-19 (Ing. Václav Benda)
  Některá z opatření Ministerstva financí v souvislosti s nemocí COVID-19 se týkají prominutí sankcí za neplnění některých povinností v oblasti DPH. Tyto sankce jsou přitom stanoveny především daňovým řádem, který je obecnou zákonnou normou upravující procesní stránku uplatňování daní, s výjimkou postihu za porušení povinností souvisejících s kontrolními hlášeními a možnosti jejich prominutí.
 • 10. 6. 2020: Daňové a pojistné úlevy podnikatelům kvůli korona-krizi (Ing. Martin Děrgel)
  Vývoj všemožných daňových a dalších úlev zejména pro podnikatele je aktuálně velmi turbulentní, jak si demonstrujeme níže na kompenzačním bonusu pro společníky s. r. o. V článku probereme přehled celkem deseti vybraných hlavních úlev.
 • 10. 6. 2020: Daňové úlevy v souvislosti s epidemií koronaviru (RNDr. Ivan Brychta)
  Shrnutí se většinou dělá na závěr článků, my však učiníme opak. Shrneme-li charakter daňových úlev v souvislosti s epidemií koronaviru, vychází nám jako hlavní smyl těchto úprav pomoc osobám zasaženým touto epidemií (a to ať se jedná o fyzické osoby podnikající nebo nepodnikající nebo o právnické osoby) s cílem co nejvíce zabránit útlumu podnikání nebo i úpadku firem. Jak a zda se to podaří, hodnotit pochopitelně nebudeme, to ukáže jistě čas; v následujícím textu pouze na tyto úlevy upozorníme.
 • 10. 6. 2020: SARS-CoV-2 a vnitroskupinové financování (Martin Koldinský)
  V poslední době se množí prohlášení zástupců finanční správy a ministerstva financí, která lze vyložit jednoduše tak, že dopady koronaviru SARS-CoV-2 a souvisejících opatření jsou sice objektivní záležitostí, která negativně ovlivňuje ekonomickou situaci daňových subjektů, ale i tak nelze očekávat žádné slitování či omezení daňových kontrol. Ve skutečnosti lze očekávat spíše pravý opak, tedy nárůst aktivity správce daně a jeho kontrolní činnosti.
 • 5. 6. 2020: Musí zaměstnavatel tolerovat absenci zaměstnance i po otevření škol a školek? (JUDr. František Geršl, JUDr. Martina Pumprlová, Rödl & Partner)
  Pandemie koronaviru má na zaměstnavatele celou řadu dopadů, z nichž tentokrát vybíráme problematiku zaměstnanců, kteří nemohou pracovat kvůli péči o své děti. Musí zaměstnavatel nepřítomnost těchto zaměstnanců omluvit za situace, kdy již došlo k částečnému otevření škol a školek?
 • 26. 5. 2020: Realizace vybraných opatření a úkonů na úrovni obcí v době trvání nouzového stavu (JUDr. Václav Dobrozemský)
  Vládou či Ministerstvem zdravotnictví přijatá krizová opatření mají dopad i do fungování obcí a měst. O některých aspektech a realizaci vybraných opatření a úkonů pojednává následující text. Jde především o tato témata: konání zasedání zastupitelstev a schůzí rad, konání svateb, možnosti snížení nájemného vybírané z obecního majetku vč. vzorů usnesení, odložení splatnosti nájemného u bytů a prostor sloužících podnikání, projednání závěrečného účtu obce, rozdávání ochranných prostředků občanům obce, změny v oblasti dotací poskytnutých z rozpočtu obce, možnosti podpory podnikatelů, rozhodovací pravomoc orgánů obce.
 • 26. 5. 2020: Neziskový sektor v podmínkách zdravotního pojištění (Ing. Antonín Daněk)
  Současná situace ve společnosti, zcela zásadním způsobem ovlivněná dopady pandemie koronaviru, se projevuje i v postavení pracovníků v oblasti neziskového sektoru. Například v situacích, kdy osoby jako zaměstnanci zároveň podnikají, v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání jsou zaměstnávány osoby evidované na Úřadě práce jako uchazeči o zaměstnání, pro zajištění aktuálních potřeb jsou sjednávány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr apod. Podívejme se blíže na postupy zaměstnavatelů i zaměstnanců v některých situacích.
 • 22. 5. 2020: Dvojí metr EU když jde o život, aneb dovoz život zachraňujícího léku v kontextu dovozu ochranných „koronavirových“ pomůcek (Mgr. Lenka Krištofíková, MBA)
  V posledních dnech zveřejnilo Ministerstvo financí informaci o tom, že dovoz ochranných pomůcek z důvodu koronavirové krize lze v některých případech osvobodit od daně z přidané hodnoty. Smysl osvobození od daně je zřejmý: jedná se o léky a zdravotní materiál, které zachraňuje lidské zdraví a životy. Zároveň přibývá případů, kdy u dovozu léků ze zahraničí stát nemilosrdně požaduje po rodičích nemocných dětí DPH, ačkoliv lék není hrazen ze zdravotního pojištění, ani se na jejich nákupu stát finančně nepodílel. Navýšení částky o DPH znamená výrazné prodloužení doby nutné pro získání peněz na nákup léku, jehož včasné nasazení u pacienta může doslova zachránit život. Stát, potažmo Ministerstvo financí, má v důsledku neudělení výjimky pro osvobození od DPH přímou vinu na zhoršení zdraví či úmrtnosti jedinců.
 • 22. 5. 2020: Zaměstnavatelé a dopady pandemie ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)
  S ohledem na současnou nepříznivou ekonomickou situaci však může docházet k tomu, že se příjem zaměstnance může snížit, a může tak z různých důvodů poklesnout i pod úroveň minimální mzdy. V souvislosti se skončením zaměstnání se řeší nadbytečnost zaměstnance, nelze vyloučit ani hromadné propouštění, zaměstnanci končící zaměstnání mají za podmínek daných zákoníkem práce nárok na odstupné. Skončení zaměstnání je rovněž důvodem pro řešení zdravotního pojištění v dalším období. A v centru pozornosti se najednou ocitli třeba i pendleři.
 • 19. 5. 2020: Změny v oblasti DPH v důsledku koronaviru (Mgr. Filip Wágner)
  V České republice bylo schváleno několik změn v důsledku mimořádné okolnosti pandemie koronaviru. Některé změny se týkají i oblasti daně z přidané hodnoty. Článek shrnuje právě tyto změny relevantní pro DPH a také některé právní instituty, které obsahuje dosavadní legislativa. V rámci témat článek též obsahuje několik praktických příkladů.
 • 19. 5. 2020: Účetní a daňové dopady mimořádných opatření – 1. díl (Ing. Ivana Pilařová)
  Úkolem článku není zabývat se vznikem nároků a způsoby získání podpor a dotací, ale rozebrat následky, se kterými se budeme potýkat v oblasti účetnictví (či daňové evidence) a ve vztahu k jednotlivým daním.
 • 19. 5. 2020: Přehled daňových úlev poplatníků daně z příjmů související s koronavirem (Ing. Ivan Macháček)
  V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty došlo k řadě rozhodnutí, obsažených v Liberačním balíčku I a II zveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 a 5/2020, v pokynu GFŘ D-44, v zákonu č. 134/2020, 136/2020, 137/2020 a 159/2020 Sb. Všechny tyto změny v následujícím textu blíže objasňujeme.
 • 12. 5. 2020: Daňové a pojistné úlevy podnikatelům kvůli korona-krizi (Ing. Martin Děrgel)
  Vývoj všemožných daňových a dalších úlev zejména pro podnikatele je aktuálně velmi turbulentní, jak si demonstrujeme níže na kompenzačním bonusu pro společníky s. r. o. Proto je třeba následující přehled vybraných deseti hlavních úlev brát s určitou rezervou a vždy se raději přesvědčit, jestli se ve zmíněném mezidobí podmínky nezměnily. A podstatné je rovněž dodat, že vláda ČR spolu s Parlamentem ČR usnadňují ekonomické zvládnutí korona-krize (nejen podnikatelům) řadou dalších nedaňových opatření. Jako je refundace části mezd ohrožených zaměstnanců (Antivirus), odložení nájemného a splátek úvěrů, úhrada poloviny nájemného, bezúročné úvěry (Covid), ošetřovné pro OSVČ, nesčetné dotace atd.
 • 12. 5. 2020: Nároky OSVČ v době pandemie (Mgr. Marek Martinka)
  Současná situace s sebou kromě obavy z nakažení přináší řadu komplikací týkajících se zejména poklesu příjmů. Vedle krizových opatření, které mají přispět ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na zdraví lidí však existují i některé instituty, jejichž cílem je pomoci osobám, které se dostaly do finanční nouze.
 • 11. 5. 2020: Epidemie koronaviru a GDPR souvislosti (Pavel Koukal)
  V rámci interních opatření a postupů, které musí obchodní společnosti přijímat v návaznosti na vyhlášený nouzový stav a krizová opatření vlády proti současné epidemii COVID-19, nelze zapomínat ani na ty jejich významné souvislosti, které jsou spojeny se zpracováním a ochranou osobních údajů. Bez ohledu na současnou složitou situaci totiž není dotčena právní odpovědnost obchodních společností jako správců osobních údajů za jejich zákonné a řádné zpracování podle požadavků GDPR.
 • 29. 4. 2020: Covid-19: Odklad podnikatelských nájmů (Mgr. Jiří Soukop)
  Dne 27. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání.
 • 27. 4. 2020: Dotazy a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu (Ing. Ivana Pilařová)
  Zásadní podmínkou pro vznik nároku na bonus je naplnění definice subjektu bonusu, předmětu bonusu, bonusového období a výše bonusu. Níže přinášíme nejčastější dotazy na tato témata, v nichž například objasňujeme, zda má na bonus nárok OSVČ vedlejší, fyzická osoba s příjmy z pronájmu, společník s. r. o. či v. o. s., podnikatel-důchodce nebo podnikatel, který přeruší živnost. Dále odpovíme na to, jak bude vypadat kontrola ze strany finančních úřadů, nebo zda mohou bonus čerpat i „problémoví“ poplatníci.
 • 24. 4. 2020: Informace o přijatých daňových opatřeních v souvislosti s pandemií koronaviru (Ing. Zdeněk Morávek)
  V souvislosti s mimořádnými opatřeními, které byly přijaty k zamezení šíření koronaviru, byla přijata vládou České republiky také řada opatření, která mají snížit negativní dopad těchto opatření na jednotlivé daňové subjekty. V následujícím příspěvku se zaměříme na přijatá opatření v daňové oblasti, která se mohou týkat neziskových poplatníků. I když tyto subjekty určitě nejsou cílovou skupinou těchto opatření, je vhodné o některých z nich blíže informovat.
 • 22. 4. 2020: Pandemie a neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění (Ing. Antonín Daněk)
  Zaměstnanec je povinen konat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a práci konat nemusí pouze tehdy, existuje-li některá z překážek v práci na jeho straně, se kterou zákoník práce nebo jiný právní předpis spojuje jeho právo na poskytnutí pracovního volna. V případě neplaceného volna platí, že na poskytnutí takového volna se musí zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout, neplacené volno nesmí zaměstnavatel zaměstnanci určit.
 • 22. 4. 2020: Pendleři a zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)
  V souvislosti s pandemií koronaviru patří pendleři mezi diskutované pojmy poslední doby. Kdy hovoříme o pendlerech? Jaké podmínky pro ně platí konkrétně ve zdravotním pojištění? Na jakou zdravotní péči mají tito příhraniční (resp. přeshraniční) pracovníci nárok? Odpovědi na tyto a další dotazy naleznete v následujícím textu, kdy se budeme zabývat situací českého občana-pendlera pracujícího v sousedním státě, například v Rakousku nebo v Německu. Ostatně, každý sousední stát je státem Evropské unie.
 • 17. 4. 2020: Covid-19: Odklad splácení úvěrů (Mgr. Jiří Soukop)
  Dne 17. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.
 • 9. 4. 2020: Daňové úlevy poplatníků daně z příjmů související s koronavirem (Ing. Ivan Macháček)
  Stav ke dni 6. 4. 2020. V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty došlo k řadě rozhodnutí, obsažených v Liberačním balíčku I a II zveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 a 5/2020, v pokynu GFŘ D-44, v zákonu č. 134/2020, 136/2020 a 137/2020 Sb. Všechny tyto změny si v následujícím textu uvedeme a blíže objasníme.
 • 1. 4. 2020: Přehled možných úlev v souvislosti s koronavirem (Ing. Tomáš Hajdušek)
  Podrobné informace a odkazy k těmto tématům: Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách; Prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně; Posečkání se zaplacením zálohy; Liberační balíček I a II; Odložení záloh a prominutí části pojistného na SP a ZP; Rozšíření OČR pro zaměstnance; OČR pro OSVČ – program MPO; Program ANTIVIRUS; Poskytnutí záruky na komerční úvěry COVID II; Náhrada škody
 • 31. 3. 2020: Koronavirus a zdravotní pojištění – Přehledy OSVČ za rok 2019 a zálohy v roce 2020 (Ing. Antonín Daněk)
  Ve Sbírce zákonů byla v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu kvůli hrozbě nemoci Covid-19 pod číslem 134/2020 Sb. publikována novela zákona č. 592/1992 Sb., která nabyla účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů 27. 3. 2020. V novém ustanovení § 28c jsou řešeny dvě oblasti, které se bezprostředně dotýkají povinností a postupů OSVČ ve zdravotním pojištění, a to jak v průběhu roku 2020, tak i v roce 2021.
 • 23. 3. 2020: Způsob podání daňového přiznání v nouzovém stavu kvůli koronaviru (Ing. Ivana Pilařová)
  V současné době jsou finanční úřady „zavřené“ (funguje pouze podatelna, a to v omezených časech) a vláda apeluje na bezkontaktní způsob komunikace včetně podávání daňových přiznání. Lze tedy daňové přiznání poslat jako přílohu e-mailové zprávy? Čtěte podrobnou odpověď! >>>
 • 23. 3. 2020: Náhrada škody v souvislosti s opatřeními státu proti koronaviru (Mgr. Marek Martinka)
  Koronavirus neohrožuje pouze lidské zdraví, ale také příjmy fyzických a právnických osob, které v důsledku jednotlivých opatření vlády klesají. Tyto osoby mají ovšem možnost žádat o náhradu škody dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.
  Krizový zákon se náhradě škody konkrétně věnuje v § 36. Toto ustanovení hovoří o tom, že stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními (a cvičeními) prováděnými podle krizového zákona. Odpovědnosti za škodu se může stát zprostit pouze v případě, že se prokáže, že poškozený si škodu způsobil sám. Jinými slovy, každý, kdo by rád žádal o náhradu škody, musí projít tříbodovým testem. Podrobnosti v našem článku >>>

Předpisy ve Sbírce zákonů

 • Účinnost 7. 8. 2020: Zákon č. 331/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
 • Účinnost 30. 6. / 1. 9. 2020: Zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Účinnost 1. 7. 2020: Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
 • Účinnost 3. 6. 2020: Zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
 • Účinnost od 3. 6. 2020: Zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • Účinnost od 27. 5. 2020: Zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
 • Účinnost od 8. 5. 2020: Zákon č. 234/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • Účinnost od 7. 5. 2020: Zákon č. 229/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • Účinnost od 6. 5. 2020: Zákon č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • Účinnost od 27. 4. 2020: Zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
 • Účinnost od 27. 4. 2020: Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
 • Účinnost od 24. 4. 2020: Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
 • Účinnost 17. 4. 2020: Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
  Zavedení práva dlužníka využít tzv. ochrannou dobu, v rámci které se odkládá splácení již sjednaných úvěrů o zákonem stanovenou dobu, ve které se předpokládá trvání nejintenzivnějších ekonomických dopadů krize COVID-19.
 • Účinnost 15. 4. 2020: Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
  Zmírnění dopadů událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí úplně či částečně utlumena.
 • Účinnost od 14. 4. 2020: Zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  Usnadnění komunikace klientů s úřadem práce a v době nouzového stavu zmírnění podmínek vyžadované pro poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávaní osob se zdravotním postižením.
 • Účinnost 14. 4. 2020: Zákon č. 160/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
  Umožnění Úřadu práce ČR vycházet při poskytování přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a zvýšení příspěvku na péči ve 2. čtvrtletí 2020 z údajů o příjmech a nákladech na bydlení, které mají doloženy a k dispozici pro účely poskytování těchto dávek v 1. čtvrtletí roku 2020.
 • Účinnost 27. 3. 2020: Zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  Prodloužení výplaty ošetřovného po dobu trvání mimořádných opatření, rozšíření okruhu rodičů s možným nárokem zvýšením věkové hranice dětí, upřesnění podmínek pro poskytování ošetřovného při péči o rizikové skupiny dětí, mimořádný příspěvek při péči o dítě i osobám samostatně výdělečně činným.
 • Účinnost 27. 3. 2020: Zákon č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  Úleva plátcům pojistného (zejména OSVČ) v době, kdy nebudou schopni plnit své povinnosti související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění z důvodu vyhlášení nouzového stavu.

Informace vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu

 • Účinnost 27. 3. 2020: Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
  Omezení administrativní povinnosti poplatníků po dobu trvání nouzového stavu.
 • Účinnost 27. 3. 2020: Zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  Prominutí plateb pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ v období mezi březnem a srpnem 2020.
 • 24. 3. 2020: Vyhlášení nouzového stavu
  Podrobné informace vlády ČR ohledně všech opatření v rámci vyhlášení nouzového stavu. Odkazy na příslušná usnesení vlády ČR.

Informace Finanční správy a Ministerstva financí

 • 22. 7. 2020: „Dohodáři“ mohou vyplňovat a posílat žádosti o kompenzační bonus
  Senát Parlamentu ČR schválil návrh zákona o kompenzačním bonusu pro osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda) a jejich činnost byla omezena z důvodu ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Vzor žádosti včetně pokynů k vyplnění mohou již nyní vyplňovat na webu Finanční správy. K dispozici jsou verze: interaktivní PDF (bez doložky / s doložkou) a webová aplikace.
 • 30. 6. 2020: Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020
  Generální finanční ředitelství informuje o změnách sazeb DPH u některých druhů služeb, ke kterým došlo s účinností od 1. července 2020 na základě zákona č. 299/2020 Sb.
 • 30. 6. 2020: Upozornění k tiskopisům 2020
  Finanční správa České republiky informuje o způsobu zpětného uplatnění daňové ztráty zavedeného zákonem č. 299/2020 Sb. v rámci přiznání k dani z příjmů.
 • 10. 6. 2020: Finanční zpravodaj č. 9/2020
  Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události
  Zpravodaj obsahuje rozhodnutí o prominutí - zejména pokuty a úroku z prodlení za opožděné podání přiznání k dani z příjmů, pokud k jeho podání a úhradě daně dojde nejpozději 18. 8. 2020. Dále se rozhodnutí týká daně z nemovitých věcí a DPH.
 • 1. 6. 2020: Zásadní chyby při vyplňování Žádosti o pomoc společníkům malých s. r. o.
  Finanční správa žádá společníky, kteří posílají vyplněný formulář o Pomoc společníkům malých s. r. o. (datovou schránkou, e-mailem, poštou) a jejich bydliště je v jiném městě, než sídlo společnosti, aby zasílali žádosti na správný finanční úřad – územní pracoviště, kam podávají vlastní přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zjednoduší a zrychlí tím vyřízení své žádosti.
 • (Aktualizováno průběžně) Koronavirus (COVID-19)
  Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.
 • (Aktualizováno průběžně) Speciální stránka Finanční správy: Nouzový stav (COVID-19)
  V návaznosti na usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s nebezpečím ohrožení zdraví a v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru informuje Finanční správa veřejnost o jednotlivých opatřeních a jejich dopadech.
 • 20. 5. 2020: Provoz na finančních úřadech po skončení nouzového stavu
  S postupným uvolňováním opatření souvisejících s ukončením nouzového stavu obnovuje Finanční správa provoz na finančních úřadech a v následujících dnech začnou zaměstnanci postupně provádět i běžnou kontrolní činnost.
 • 5. 5. 2020: Finanční zpravodaj č. 8/2020
  Pokyn č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů
  Sdělení k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 21. 4. 2020: Finanční správa upozorňuje: Kompenzační bonus nepodléhá exekuci
  Finanční správa začala vyplácet osobám samostatně výdělečně činným kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 ve výši až 25 000 Kč, v souvislosti s krizovými opatřeními. Důležité je, že kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.
 • 16. 4. 2020: Senát schválil omezení sankcí u půjček pro OSVČ
  Senát schválil novelu zákona o spotřebitelském úvěru, které nastavuje strop na maximální výši sankcí za opožděné splátky u úvěrů pro osoby samostatně výdělečně činné. Doposud byla výše sankcí omezena pouze u úvěrů pro spotřebitele. Novela současně u spotřebitelů i OSVČ, kteří jsou v prodlení se splácením delším než 90 dnů, omezuje maximální výši smluvního úroku.
 • 16. 4. 2020: Senát dal zelenou půlročnímu odkladu splátek
  Senát v režimu zrychleného jednání schválil návrh úvěrového moratoria. Až na půl roku bude možné odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. Novějších úvěrů, kreditních karet nebo kontokorentů se toto opatření netýká.
 • 15. 4. 2020: Finanční zpravodaj č. 7/2020
  Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události. V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2, za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události MF přistoupilo k hromadnému prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku.
  Tímto rozhodnutím se ve stanoveném časovém rozmezí promíjí DPH v případě poskytnutí daru poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky a zařízením sociálních služeb ať už ve formě bezúplatného dodání zboží nebo poskytnutí služby. Půjde tak například o darování zdravotnického materiálu a občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci vyjmenovaným subjektům, ale rovněž jejich zaměstnancům, klientům nebo dobrovolníkům, kteří pro ně pracují.
 • 8. 4. 2020: Metodický pokyn k posečkání úhrady (odvodu) záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob
 • 31. 3. 2020: MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
  Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků.
 • 31. 3. 2020: Finanční zpravodaj č. 6/2020
  Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události. Týká se DPH u vybraného zboží dodaného bezúplatně na pomoc v boji s koronavirem; a dále daně silniční.
 • 29. 3. 2020: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem
  Daňoví poplatníci by měli upřednostnit jiný než osobní kontakt s Finanční správou a využívat co možná nejvíce dálkové formy komunikace, tedy podávat daňová přiznání prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu nebo poštou.
 • 24. 3. 2020: Finanční zpravodaj č. 5/2020
  Nouzového stavu se týká bod 6. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události.
 • 17. 3. 2020: Informační linky Finanční správy
  Veřejnost se může informovat na záležitosti týkající se podávání daňových přiznání a další informace související např. s liberačním balíčkem MF a omezeními úředních hodin na finančních úřadech.
 • 16. 3. 2020: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem
  Daňoví poplatníci mohou odložit některé platby prostřednictvím žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání.

Informace Hospodářské komory a Českomoravské záruční a rozvojové banky

 • (Aktualizováno průběžně) Opatření související s šířením nového typu koronaviru COVID-19
  Odpovědi na otázky jako např. Co znamená pozastavení EET? Je možné odložit podání žádosti o autentizační údaje? Je možné odložit podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu? Co znamená odložení startu závěrečné fáze EET? Mohu si po dobu nouzového stavu vyzvednout autentizační údaje osobně na FÚ? Mohu požádat o autentizační údaje elektronicky? Mohu podat žádost o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu poštou nebo elektronicky? Mohu si po dobu nouzového stavu vyzvednout bloky účtenek osobně na FÚ?

Informace k elektronické evidenci tržeb (EET)

 • 16. 3. 2020: Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení
  Pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč v souvislosti s mimořádnými opatřeními orgánů veřejné moci České republiky přijatými k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.
 • 16. 3. 2020: Finanční zpravodaj č. 4/2020 s tzv. liberačním balíčkem (obsahujícím výše uvedené rozhodnutí a pokyn) ke stažení zde >>>

Informace České advokátní komory

Informace Komory auditorů

Informace Svazu účetních

 • 18. 3. 2020: Aktuální termíny pro podání přehledu OSVČ
  V souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, prodlužuje VZP  podání Přehledu OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020.
 • 25. 3. 2020: Manuál pro OSVČ: Jak to teď bude s odvody na sociální pojištění
  Podrobnější informace k nově schválenému zákonu, který živnostníkům odpouští platby povinného důchodového pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti od března do srpna. OSVČ bude také umožněno podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude jim prominuto penále, které by jinak museli platit za opožděnou platbu.
 • 15. 3. 2020: Doporučený postup OSVČ vůči OSSZ při přerušení podnikání
  Pokud OSVČ v souvislosti s aktuálními omezeními k zamezení šíření viru SARS-CoV-2 ukončí či přeruší svou podnikatelskou činnost, je třeba, aby tuto skutečnost písemně oznámila příslušné okresní správě sociálního zabezpečení - ČSSZ sděluje bližší informace.

Informace Všeobecné zdravotní pojišťovny

 • (Aktualizováno průběžně) Informace ke koronaviru
  VZP poskytuje potřebné informace týkající se opatření v souvislosti s výskytem koronaviru a onemocnění COVID-19 na našem území.
 • 2. 4. 2020: Antivirus - podpora zaměstnanosti
  Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Odkaz obsahuje i podrobný manuál pro zaměstnavatele.

Informace MPSV a České správy sociálního zabezpečení

 • 24. 7. 2020: Podnikatelé si musí dát pozor na kombinování dotace z OPZ a programu Antivirus
  Mimořádný stav vyhlášený v březnu 2020 měl vliv i na schválené a spuštěné projekty Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Aby se příjemci podpoření z OPZ nedostali do problémů a bylo jim umožněno realizovat aktivity jiným vhodným způsobem a hradit vynaložené náklady při přerušení nebo omezení projektových aktivit, zavedlo MPSV výjimky z pravidel realizace projektů. Řada opatření platila do 30. 6. 2020.
 • 15. 4. 2020: Nejčastější odpovědi na dotazy zaměstnavatelů k žádostem o podporu z programu Antivirus
  Úřad práce ČR připravil přehled nejčastějších otázek, včetně odpovědí, které kladou zaměstnavatelé v souvislosti s vyplňováním a podáváním žádostí o cílenou podporu z programu Antivirus. Tyto dotazy vychází z dat získaných při zpracování žádostí. Dodržení správného postupu a úplnost žádosti jsou přitom zásadní pro hladký průběh jejich vyřízení a tedy získání podpory v co nejkratším čase.
 • 25. 3. 2020: Dočasné zapůjčení zaměstnance jinému zaměstnavateli při pandemii
  Článek představuje legislativní situaci, kdy se uplatní jedna z možností změny místa výkonu práce: jde o dočasné přidělení zaměstnance k práci k jinému zaměstnavateli. Někdy se také hovoří o tzv. pronájmu zaměstnanců. Zaměstnavatelé tímto postupem mohou řešit řadu otázek (problémů), které se objevují v jejich činnosti. Spočívají například v organizačně technických oblastech, v nedostatečném počtu zaměstnanců, v dodávkách výrobků a služeb jiným firmám apod.
 • 23. 3. 2020: Koronavirus a práce z domova podrobněji
  Článek se věnuje obecně problematice home office a také reaguje na některé skryté problémy, které nemusí být některým zaměstnavatelům a zaměstnancům na první pohled zjevné.

Mimořádná nabídka Wolters Kluwer ČR

 • Všechny právní informace ke koronaviru přehledně, na jednom místě a ZDARMA – v ASPI online!
 • K dispozici dáváme všechna usnesení a nařízení vlády, opatření ministerstev, vyhlášky, výměry a pokyny.
 • Přečtěte si články odborníků – nejnověji zařazujeme téma kompenzací osob dotčených krizovými opatřeními, dopady liberačního daňového balíčku, pracovněprávní souvislosti s koronavirem.
 • Vše denně aktualizováno.
 • Volně dostupné všem i bez registrace na www.noveaspi.cz

Aktuálně