Důvodová zpráva k zákonu č. 283/2020 Sb., změna daňového řádu a dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 283/2020 Sb., změna daňového řádu a dalších zákonů
Ing.
Andrej
Babiš
Předseda vlády
JUDr.
Alena
Schillerová,
Ph.D.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí
I. Obecná část
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je souborem novel těchto daňových zákonů:
1)
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),
2)
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z nemovitých věcí"),
3)
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"),
4)
zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Finanční správě České republiky"),
5)
zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Celní správě České republiky"),
6)
zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z hazardních her"),
7)
zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen "celní zákon"),
8)
zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.
Nosičem klíčových témat je navržená novela daňového řádu, která je řazena na prvním místě, zatímco zbývající návrhy změn se týkají navazujících souvislostí v zákonech, které jsou vůči daňovému řádu v postavení speciální právní úpravy (
lex specialis
). Řazení ostatních zákonů odpovídá datu jejich platnosti.
Těžištěm navrhovaných změn jsou čtyři tematické celky, kterým se podrobně věnují následující kapitoly. Jde o tato témata:
1)
podpora elektronizace,
2)
zjednodušení kontrolních postupů,
3)
revize sankčního systému,
4)
vracení daňového odpočtu.
Návrh zároveň obsahuje dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury, jakož i na základě poptávky ze strany odborné veřejnosti. Tyto změny jsou podrobně popsány ve zvláštní části důvodové zprávy.
1 Zhodnocení platného právního stavu
Tato část je strukturována dle jednotlivých stěžejních témat. Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
1.1 Podpora elektronizace
Okruh oblastí, jejichž potenciálem je rozvíjet elektronizaci správy daní je relativně široký a způsobů, jakými lze dosáhnout tohoto cíle, je více. Z hlediska nejvýznamnějších oblastí a způsobů podpory elektronizace správy daní se pak jedná zejména o oblast komunikace správce daně s daňovým subjektem, tj. o instituty podání, doručování a nahlížení do spisu a instituty na tuto oblast navázané, v konkrétní rovině jde o zvýhodnění daňových subjektů při komunikaci se správcem daně elektronicky, resp. o sankce při nedodržení povinné elektronické formy tam, kde to zákon nařizuje.
Podání
Daňový řád, jako základní procesní předpis pro správu daní, stanoví obecné normy pro formu komunikace daňového subjektu se správcem daně, bez jejichž naplnění není jednání daňového subjektu způsobilé vyvolat příslušné p

Související dokumenty

Zákony

283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
89/2012 Sb., občanský zákoník
500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Nařízení vlády

351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích