Důvodová zpráva k zákonu č. 609/2020 Sb., změna některých zákonů v oblasti daní a dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 609/2020 Sb., změna některých zákonů v oblasti daní a dalších zákonů
Ing.
Andrej
Babiš
Předseda vlády
JUDr.
Alena
Schillerová
Ph.D.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí
I. Obecná část
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, je souborem novel těchto zákonů, jejichž gestorem je Ministerstvo financí:
1)
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích"),
2)
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z nemovitých věcí"),
3)
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"),
4)
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla),
5)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"),
6)
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních"),
7)
zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Celní správě ČR"),
8)
zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o povinném značení lihu"),
9)
zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 355/2014 Sb."),
10)
zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "celní zákon").
Návrh kromě dále popsaných jednotlivých témat zároveň obsahuje dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury, v návaznosti na jiné změny navrhované touto novelou, jakož i na základě poptávky ze strany odborné veřejnosti. Tyto změny jsou podrobně popsány ve zvláštní části důvodové zprávy. V některých případech (např. rozpočtová pravidla, celní zákon nebo zákon o Celní správě ČR) se jedná o jediný typ změn v rámci novel příslušných zákonů.
Kromě výše uvedených novel zákonů obsahuje návrh zákona rovněž soubor novel dalších zákonů, jejichž gestorem jsou jiné resorty, než Ministerstvo financí, avšak které upravují kompetenční a procesní aspekty výkonu působnosti resortem Ministerstva financí. V těchto zákonech se navrhuje provést některé svým rozsahem velmi omezené změny technického charakteru, které se týkají působnosti orgánů Celní správy České republiky jako resortní organizace Ministerstva financí. Tyto změny se týkají především výkonu tzv. dělené správy, která je orgány Celní správy České republiky vykonávána v procesním režimu správy daní a spočívá v zajišťování platební fáze peněžitých plnění uložených podle jiných procesních předpisů, resp. jinými orgány. V konkrétní rovině se jedná o sjednocení dílčích úprav institutu úroku z prodlení s jeho obecnou úpravou v daňovém řádu, a to v rámci:
1)
zákona č. 334/1992 Sb., o ochr

Související dokumenty

Zákony

565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
307/2013 Sb., o povinném značení lihu
355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
61/2000 Sb., o námořní plavbě
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů
227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
111/1994 Sb., o silniční dopravě
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
89/2012 Sb., občanský zákoník
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
190/2004 Sb., o dluhopisech
259/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
149/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
315/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů