Důvodová zpráva k zákonu č. 164/2019 Sb., změna zákona o nemocenském pojištění a dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Ing.
Andrej
Babiš,
Předseda vlády
Ing.
Jaroslava
Němcová,
MBA,
Ministryně práce a sociálních věcí
Obecná část
A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
V současné době jsou postupy při rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti a karanténě pro účely poskytování nemocenského z nemocenského pojištění založeny na listinné formě v podobě předepsaných tiskopisů. Od 1. ledna 2019 měla být zavedena
fakultativní
elektronická forma v rámci těchto postupů, a to na základě zákona č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrhem zákona se posouvá tento náběh elektronizace postupů při rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti a o karanténě (dále „eNeschopenka“).
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (jednalo se sněmovní tisk č. 926, VII. volební období; zákon byl vyhlášen pod č. 259/2017 Sb.) představoval původně jen tzv. technickou novelu základních zákonů v oblasti sociálního pojištění, tj. zákona pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona o důchodovém pojištění a zákona o nemocenském pojištění, kdy se upravovala či zpřesňovala jednotlivá ustanovení těchto zákonů především v návaznosti na poznatky a požadavky praxe, aniž by tyto změny zasahovaly do podmínek nároků na dávky a výše dávek a pojistného a způsobu provádění sociálního pojištění.
Změny, které se týkají eNeschopenky, nebyly součástí původního vládního návrhu tohoto zákona. Právní úprava eNeschopenky byla na základě pokynu tehdejšího vedení Ministerstva práce a soci

Související dokumenty

Zákony

259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
108/2006 Sb., o sociálních službách
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
234/2014 Sb., o státní službě
458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců