Důvodová zpráva k zákonu č. 462/2016 Sb., změna zákona o účetnictví

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 462/2016 Sb., změna zákona o účetnictví
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
Předseda vlády:
Ing.
Andrej
Babiš
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí:
I. OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu
Systém účetnictví je v České republice upraven zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Tato norma byla naposledy změněna zákonem č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, a to s účinností od 1. ledna 2016.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
2. 1. Transpozice směrnice 2014/95/EU do zákona o účetnictví
Ve sdělení Evropské komise nazvaném „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – „Společně pro nový růst“ přijatém dne 13. dubna 2011 Evropská komise vymezila potřebu docílit úrovně transparentnosti sociálních a environmentálních informací poskytovaných podniky ve všech odvětvích, která by byla srovnatelně vysoká, ve všech členských státech. To je plně v souladu s možností, aby členské státy vyžadovaly podle potřeby další zlepšení transparentnosti nefinančních informací podniků, což je ve své podstatě nepřetržité úsilí.
Potřebu zlepšit uvádění sociálních a environmentálních informací podniky zopakovala Evropská komise předložením legislativního návrhu v této oblasti ve sdělení nazvaném „Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011 – 2014“, které bylo přijato dne 25. října 2011.
V návaznosti na tuto „Obnovenou strategii EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011 – 2014“ byl zpracován strategický materiál „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice“ jako nelegislativní a otevřený materiál, schválený vládou České republiky usnesením č. 199 ze dne 2. dubna 2014. Při jeho aktualizaci, která proběhla ke konci roku 2015, byla zohledněna dobrovolná možnost připojit se k uvádění nefinančních informací i těm firmám, pro které to není ve smyslu Části osmé návrhu novely zákona o účetnictví povinností.
Nefinanční výkaznictví je veřejnosti fakticky poskytováno na dobrovolné bázi již dnes, neboť je považováno za otázku prestiže a příležitost k vylepšení vlastní pozice na trhu cestou získání určitých konkurenčních výhod, vyplývajících z korporátní politiky otevřenosti.
Koordinace vnitrostátních právních předpisů týkajících se uvádění nefinančních informací některými velkými podniky je důležitá pro zájmy podniků, akcionářů i jiných zúčastněných stran. Koordinace je v těchto oblastech nezbytná, neboť většina z těchto podniků působí ve více než jednom členském státě.
Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh na uvádění nefinančních informací podniky, který poskytne velkou flexibilitu s cílem zohlednit mnohorozměrnou povahu sociální odpovědnosti podniků a rozmanitost politik sociální odpovědnosti podniků, které podniky provádějí, společně s dostatečnou mírou srovnatelnosti tak, aby byly uspokojeny potřeby investorů a dalších zúčastněných stran a také potřeba umožnit spotřebitelům snadný přístup k informacím o dopadu činnosti podniků na společnost.
Z tohoto důvodu Evropská komise přijala novelu směrnice 2013/34/EU, tj. směrnici Evropského parlamentu