Důvodová zpráva k zákonu č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš
ministr financí
I. Obecná část
Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti provádí ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti (dále jen "návrh ústavního zákona") a zavádí do českého právního řádu některé další zásady a principy posilující transparentnost a zdraví veřejných financí.
Hlavním cílem zákonné úpravy je dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí České republiky, které jí poskytnou dostatečný prostor pro rozhodování při realizaci rozpočtové a fiskální politiky a zajistí respektování mezinárodních závazků a to i v případě běžných konjunkturálních výkyvů. Cílem je zlepšení celkového hospodaření sektoru veřejných institucí v České republice, posílení transparentnosti a efektivnosti veřejných financí a ve výsledku též podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky.
Samotný ústavní zákon jednak představuje hlavní nástroj k postupnému dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální pravidla, sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývající z práva EU. Zároveň řeší rozpor mezi odpovědností vlády za dodržování mezinárodních závazků vyplývajících ze Smlouvy o Evropské unii (zejména ustanovení k ní připojeného Protokolu (č. 12) o postupu při nadměrném schodku) a Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva") v oblasti fiskální disciplíny a nástroji, kterými disponuje. Je zřejmé, že vláda má pod přímou kontrolou pouze vybrané ústřední vládní instituce, přičemž rozpočtová politika je realizována všemi úrovněmi vlády v nejširším slova smyslu, tedy i územními samosprávnými celky, zdravotními pojišťovnami a dalšími veřejnými institucemi.
Při koncipování změn předkladatel navázal na hlavní parametry stávajícího fiskálního rámce. Současný národní rámec je založen na fiskálním cílení, víceletých výdajových rámcích a fiskální decentralizaci. Jeho koncepce vychází z reformy veřejných financí připravené v roce 2003, jejímž hlavním cílem bylo posílit střednědobou dimenzi veřejných rozpočtů.
Hlavní nedostatky současného českého fiskálního rámce lze spatřovat zejména:
a)
ve sklonu k deficitnímu hospodaření,
b)
v absenci mechanismů zabezpečujících proticyklický charakter fiskální politiky,
c)
v absenci prvků omezujících informační asymetrii, podporujících kredibilitu, flexibilitu a transparentnost hospodaření vládního sektoru.
Tyto nedostatky by měl v co možná největší míře odstranit ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti a na něj navazující zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Předpokládaný finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Výdaje ze státního rozpočtu a výdaje dalších veřejných institucí na realizaci tohoto právního předpisu závisejí zejména na rozsahu naplňování datových požadavků kladených na jednotlivé subjekty (např. u návrhů rozpočtů u příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí ponechává právní úprava míru detailnosti na jejich zřizovatelích).
Konkrétní finanční nároky lze očekávat zejména v souvislosti s poskytováním údajů k zveřejnění v zákoně definovaných informací a dále se sestavováním rozpočtů (a střednědobých výhledů). Lze předpokládat, že tyto náklady budou v prvním roce výrazně vyšší.
V návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je veřejným institucím uložena povinnost sestavovat návrh rozpočtu na rok a střednědobý výhled rozpočtu na dva další roky. Předkládaný návrh respektuje stávající praxi v oblasti finančního plánování na úrovni jednotlivých druhů veřejných institucí, přičemž se snaží prosadit alespoň minimální stupeň její harmonizace a koordinace. U některých veřejných institucí (např. příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obci) tento požadavek vyvolá dodatečné náklady, které však budou záviset na přístupu zvoleném konkrétním subjektem. Dále také lze připustit, že např. u mzdových nákladů (vyvolaných zvýšením počtu pracovníků) nemusí dojít ke skutečnému zvýšení, pokud veřejné instituce zajistí tyto činnosti současnými pracovníky. Využití současného stavu pracovníků se může ukázat jako problematické u malých příspěvkových organizací, zde však lze předpokládat zejména v metodické oblasti podporu ze strany jejich zřizovatelů. Hlavní podíl na jednorázových nákladech vyvolaných novou úpravou bude souviset s přizpůsobením či pořízením nového softwaru, a to jak na straně ministerstva financí, tak i vybraných veřejných institucí. Dále lze zejména v prvním roce po zavedení nových povinností předpokládat nárůst nákladů v oblasti získávání odpovídajících znalostí (školení apod.), příp. pořízení technického nebo jiného vybavení.
Další výdaje ze státního rozpočtu a dalších veřejných institucí na realizaci tohoto zákona budou záviset zejména na rozsahu požadavku naplňování datových požadavků na jednotlivé subjekty. Některé údaje zveřejňované dle § 6 jsou zajišťovány prostřednictvím tzv. Pomocného analytického přehledu a budou dále získávány z údajů předávaných pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.
Na straně ministerstva financí lze počítat s dodatečnými náklady

Související dokumenty

Zákony

1/1993 Sb., Ústava České republiky
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
89/1995 Sb., o státní statistické službě
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčím fondu)
104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic
388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky
496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
266/1994 Sb., o dráhách
77/1997 Sb., o státním podniku

Nařízení vlády

77/2000 Sb., o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky