Důvodová zpráva k zákonu č. 410/2010 Sb., změna zákona o účetnictví.

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
1. Důvod předložení
Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Identifikace problémů, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností
Důvodem předložení návrhu zákona jsou zejména změny:
a. implementující ustanovení čl. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/49/ES ze dne 18. června 2009, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku,
b. rozšiřující adaptaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008, která přináší:
* snížení nákladů a administrativní zátěže účetních jednotek, které nejsou „dočasně“ povinny účtovat a sestavovat účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie (dále jen „mezinárodní účetní standardy“),
* zjednodušení předávání dat účetních jednotek při konsolidaci, pokud konsolidující společnost používá pro sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy,
c. související s rozšířením sankcí za protiprávní jednání při vedení účetnictví tak, aby odpovídajícím a hlavně odrazujícím způsobem postihovalo i účetní jednotky, které mají zásadním způsobem podhodnocena aktiva, ze kterých se tyto sankce vypočítávají; tato úprava zohledňuje i doporučení obsažená v hodnocení plnění „Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích“,
d. související s úpravou správního trestání tak, by byla v souladu se „Zásadami právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy“,
e. stanovující shodné podmínky pro vedení účetnictví zahraničními fyzickými osobami, které podnikají na území České republiky, s podmínkami pro vedení účetnictví českými fyzickými osobami,
f. umožňující vybraným účetním jednotkám úpravou některých ustanovení zákona ve vztahu k vybraným účetním jednotkám (zejména organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce a kraje), aby byla ještě více eliminována pracnost zavádění nových pravidel, zejména v případě malých vybraných účetních jednotek.
Cílem předložení návrhu zákona je:
1. osvobodit od povinnosti konsolidovat takové konsolidující účetní jednotky, které mají pouze konsolidované účetní jednotky nevýznamné z hlediska cíle sestavení konsolidované účetní závěrky (konsolidovaná účetní závěrka musí podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky), a to posuzovány jednotlivě i v úhrnu,
2. umožnit účetním jednotkám, které „dočasně“ přestaly být emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu a měly povinnost účtovat a sestavovat účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů, pokračovat, za stanovených podmínek, v používání těchto standardů a neměnit na „dočasné období“ systém vedení účetnictví,
3. umožnit účetním jednotkám konsolidačního celku a účetním jednotkám pod společným vlivem podrobených konsolidaci používat pro účtování a sestavení „individuální“ účetní závěrky mezinárodní účetní standardy, pokud jejich konsolidující společnost používá k sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy,
4. postihnout sankcemi za protiprávní jednání při vedení účetnictví i ty účetní jednotky, které mají zásadním způsobem podhodnocena aktiva, ze kterých se tyto sankce vypočítávají; zároveň upravit správní trestání tak, aby byla v souladu se „Zásadami právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy“,
5. umožnit zahraničním fyzickým osobám, které podnikají na území České republiky, aby vedly účetnictví při splnění stejných podmínek jako české účetní jednotky,
6. umožnit, na základě podnětů připomínkových míst a odborné veřejnosti, úpravy některých ustanovení zákona ve vztahu k vybraným účetním jednotkám (zejména organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce a kraje), a to tak, aby byla ještě více eliminována pracnost zavádění nových pravidel, zejména v případě malých vybraných účetních jednotek; jedná se například o zú