Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2011 Sb., změna zákona o ochraně ovzduší a zákona o spotřebních daních.

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
I. OBECNÁ ČÁST
a. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů právní regulace (RIA)
Seznam použitých zkratek
aspigetpic?section=7&pictype=1&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=1166.jpg
1. Důvod předložení
1.1 Název
Hodnocení dopadů zákona, kterým se provádí novela zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů platném ke dni 1.9.2010 (dále jen „zákon“), a novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, ve věci transpozice právních předpisů Evropských společenství (dále jen „ES“) upravujících použití biopaliv jako složek automobilových benzinů, motorové nafty a dalších (směsných) paliv sloužících k pohonu motorových vozidel, a stanovujících kritéria udržitelnosti biopaliv a biokapalin. Jedná se zejména o Směrnici 2009/30/ES a dále také o Směrnici 2009/28/ES - obě jsou jmenovány a blíže popsány níže v textu.
1.2 Identifikace problému a cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností
V odvětví dopravy je v současné době realizováno více než 30 % celkové spotřeby energie v členských zemích Evropské unie. K této hodnotě se pozvolna blíží i spotřeba energie v dopravě na území ČR a na území nových členských států, což znamená prudký nárůst emisí oxidu uhličitého. Dosud se jedná především o
emise
CO
2
vznikajícího spalováním fosilních paliv, který je největší příčinou absolutního nárůstu obsahu skleníkových plynů v atmosféře. Jeho
emise
musí být v zájmu minimalizace dopadů změny klimatu důsledně omezovány a to především zvyšováním energetické účinnosti dopravy, využíváním klimaticky šetrné dopravy a využíváním alternativních paliv a pohonů.
Historie právní úpravy aplikace biopaliv jako příměsí (biosložek) automobilových benzinů a motorové nafty používaných k pohonu silničních a nesilničních vozidel a dalších spalovacích motorů mobilních zdrojů znečišťování ovzduší (včetně motorových sekaček a ručního nářadí) začala v r. 2004 u příležitosti vstupu ČR do EU, a to formou novely zákona, provedené zákonem č. 92/2004 Sb. Zde byl do § 3 zákona doplněn nový odstavec 10, který stanovil, že „výrobci, dovozci a distributoři jsou povinni zajistit, aby sortiment motorových benzinů a motorové nafty dodávaných na trh obsahoval minimální množství biopaliva nebo jiného paliva z obnovitelných zdrojů stanovené od 1.5.2004 zvláštním právním předpisem“. Tímto zvláštním právním předpisem bylo nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky. Tento předpis nabyl účinnosti 15.2.2005. Minimální poměr biopaliv a jiných paliv z obnovitelných zdrojů byl stanoven jako národní indikativní cíl - jednalo se o minimální hodnotu přídavku biopaliv pro r. 2005 ve výši 2 %, ale zejména také o minimální hodnotu k datu 31.12.2010, která měla činit 5,75 % přídavku biopaliv vypočítanou podle energetického obsahu celkového množství motorových benzinů (rozuměna
komodita
automobilových benzinů (dále také jen „BA“) a motorové nafty (dále také jen „MN“) prodávaných na trhu České republiky pro dopravní účely. Tímto nařízením vlády a popsaným zmocňovacím ustanovením zákona byla do národního právního řádu transponována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES, ze dne 8.5.2003, o podpoře používání biopaliv nebo obnovitelných paliv v dopravě. Jmenované nařízení vlády č. 66/2005 Sb. bylo ke dni 1.1.2007 zrušeno, a nahrazeno změnou zákona provedenou zákonem č. 180/2005 Sb. (účinnost od data 1.8.2005), která již stanovila i dosud chybějící kontrolní a vynucovací pravomoci a další náležitosti, nestanovila však konkrétní závazný parametr objemu přídavku biopaliva k BA a MN. To učinila o 2 roky později novela zákona provedená zákonem č. 180/2007 Sb., účinným k datu 1.9.2007, které je možno považovat za výchozí časový bod stabilizace oblasti aplikace biopaliv v dopravě. V návaznosti na tuto novelu se utvořila skupina (systém) osob, které aplikaci biopaliv zajišťují, zahrnující výrobce a dovozce pohonných hmot (dále jen „PHM“), výrobce biopaliv, pěstitele plodin, provozovatele čerpacích stanic, dopravce, kontrolní a finanční orgány, ad. Na tomto místě je třeba konstatovat, že zákon ukládá povinnosti výhradně „osobám uvádějícím BA a MN do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely“, tzn. rafineriím a hlavnímu tuzemskému distributorovi a dále dovozcům na území ČR. Transpozice směrnice 2003/30/ES ve věci přídavků biopaliv do PHM byla dokončena zákonem č. 172/2010 Sb., ze dne 29.4.2010, kterým se mění zákon o ochraně ovzduší (hodnoty viz tabulka níže). Výsledná stávající zákonná úprava je příspěvkem pro naplnění „Víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě“, který přijala vláda České republiky usnesením č. 164 ze dne 25.2.2008. Docílené podíly biopaliv jsou také v souladu s novou vyhláškou č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmo

Související dokumenty

Zákony

86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
92/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
172/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

Nařízení vlády

66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky

Vyhlášky

133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)