Důvodová zpráva k zákonu č. 63/2017 Sb., změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Mgr.
Bohuslav
Sobotka,
předseda vlády
Ing.
Dan
Ťok,
ministr dopravy
I. Obecná část
                     
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
I----------------------------------------------------------------------------I I
Název návrhu zákona:
I I Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu I I vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o I I pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně I I některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu I I vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a I I další související zákony. I I-------------------------------------I--------------------------------------I I
Zpracovatel / zástupce
I
Předpokládaný termín nabytí
I I
předkladatele:
I
účinnosti, v případě dělené
I I Ministerstvo dopravy I
účinnosti rozveďte:
I I I 1. 7. 2016 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I
Implementace práva EU:
Ano I I----------------------------------------------------------------------------I I
2. Cíl návrhu zákona
I I----------------------------------------------------------------------------I I Odstranění některých dílčích nedostatků a mezer zákona č. 56/2001 Sb. v I I návaznosti na jeho novelizaci č. 239/2013 Sb., uvolnění místní I I příslušnosti u provádění zápisů do registru silničních vozidel a u I I jednotlivého schvalování technické způsobilosti silničních vozidel a I I jejich přestaveb a dílčí implementace práva EU (nařízení č. (EU) č. I I 167/2013 a 168/2013). I I----------------------------------------------------------------------------I I
3. Agregované dopady návrhu zákona
I I----------------------------------------------------------------------------I I
3.1. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne
I I----------------------------------------------------------------------------I I Nepředpokládají se dopady na státní rozpočet. Dopady na obecní rozpočty I I lze předpokládat v tom smyslu, že při rozvolnění místní příslušnosti dojde I I k určité redistribuci správních úkonů a s nimi spojených poplatků mezi I I jednotlivými úřady, ovšem bez vlivu na celkové výnosy ze správních I I poplatků. Předpoklad je vyšší soustředění správních úkonů ve větších I I městech. I I----------------------------------------------------------------------------I I
3.2. Dopady na podnikatelské subjekty: Ano
I I----------------------------------------------------------------------------I I Předpokládají se pozitivní dopady spojené s finančními, časovými a obecně I I administrativními úsporami spojenými s možností volby úřadu provádějícího I I registrační nebo schvalovací úkon. I I----------------------------------------------------------------------------I I
3.3. Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano
I I----------------------------------------------------------------------------I I Lze předpokládat dílčí dopady - nikoliv na celkovou částku vybraných I I registračních poplatků (popř. správních poplatků za schválení technické I I způsobilosti vozidla), ale v distribuci mezi jednotlivými úřady obcí s I I rozšířenou působností. Lze očekávat určité zvýšení počtů registračních I I úkonů ve větších městech. Přesnější kvantifikace je ovšem obtížná, neboť I I lze předpokládat jak faktory, které budou působit ve směru koncentrace I I řízení ve větších sídlech, tak ovšem i faktory opačné, které budou tento I I trend mírnit. I I----------------------------------------------------------------------------I I
3.4 Sociální dopady:
Ne I I----------------------------------------------------------------------------I I
3.5. Dopady na životní prostředí:
Ne I I----------------------------------------------------------------------------I
A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
1. Důvod předložení a cíle
1.1 Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.
1.2 Definice problému
Zákon č. 56/2001 Sb. byl rozsáhlým způsobem novelizován zákonem č. 239/2013 Sb., který nabyl v převážné části účinnosti dne 1. 1. 2015. Tato novelizace zasáhla většinu částí zákona, a zejména koncepčně změnila úpravu vedení registru silničních vozidel a postup jejich registrace, dále v návaznosti na rámcové směrnice EU o schvalování motorových vozidel zavedla novou koncepci typového schvalování vozidel, jednotlivého dovozu vozidel a schvalování výjimek z technické způsobilosti vozidel. Předmětná novela dále nově upravila zkušební a manipulační provoz a s tím spojené zvláštní registrační značky. Dílčím způsobem novela zasáhla do provozování stanic technické kontroly a stanic měření emisí.
Prováděcí předpisy (vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., 342/2014 Sb. a 343/2014 Sb.) byly přijaty v závěru roku 2014. Při analýze zákonného textu pro účely přípravy prováděcích předpisů a dále na základě prvotních zkušeností s aplikací nové zákonné úpravy byly identifikovány následující oblasti pro provedení legislativních úprav:
1.
Dílčí technické chyby v zákonném textu (zejm. v oblasti terminologie a návaznosti na nový občanský zákoník), které sice lze překonat výkladem, ale je vhodné provést jejich opravu.
2.
Dílčí mezery v zákonném textu, které jsou v některých případech překonatelné výkladem, v jiných nikoliv, ale které je žádoucí odstranit, neboť způsobují problémy popř. nejistotu při aplikaci. Jedná se zejména o (a) neúplný výčet možných dokladů osvědčujících schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla při registraci vozidla, (b) chybějící zmocnění pro stanovení vzorů žádostí o některé úkony spojené s registrací vozidla, (c) chybějící možnost udělení výj

Související dokumenty

Zákony

63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
307/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla )
239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
89/2012 Sb., občanský zákoník
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
500/2004 Sb., správní řád
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Nařízení vlády

455/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky

Vyhlášky

341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
343/2014 Sb., o registraci vozidel