Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2016 Sb., změna zákonného opatření o dani z nabytí nemovitostí

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2016 Sb., změna zákonného opatření o dani z nabytí nemovitostí
Mgr.
Bohuslav
Sobotka,
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš,
1. místopředseda vlády a ministr financí
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí je obsažena v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné opatření Senátu“), které nabylo účinnosti 1. ledna 2014.
Daň z nabytí nemovitých věcí je majetkovou daní, jejímž předmětem je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem nacházejícím se na území České republiky, a to těm, které jsou pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě, právem stavby, ale i spoluvlastnickým podílem na uvedených nemovitých věcech. Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také nabytí vlastnického práva k uvedeným nemovitým věcem, pokud došlo k nabytí na základě zajišťovacího převodu práva nebo úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva. Zákonné opatření Senátu dále ve vztahu k předmětu daně obsahuje fikci, na základě níž je za nabytí vlastnického práva považováno vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu a nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla samostatnou nemovitou věcí, součástí práva stavby nebo byla neoprávněně zřízena na tomto pozemku.
Poplatníkem daně v případech nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou je převodce, pokud se s nabyvatelem v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. Současná právní úprava tak dává možnost, na rozdíl od úpravy dřívější, u koupě a směny převodci i nabyvateli smluvně ujednat, že poplatníkem daně je nabyvatel.
Vedle převodce je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí v mnoha případech nabyvatel nemovité věci (dražby, vyvlastnění,
exekuce
, aj.).
Úplata je v zákonném opatření Senátu definována jako částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty za přijaté plnění. Nejčastěji jde o úplatu peněžitou, ale může jít i o jiná plnění (např. směna za jinou věc, postoupení pohledávky, převzetí závazku, vzdání se práva apod.).
Podle současné právní úpravy se základ daně z nabytí nemovitých věcí určí ve výši nabývací hodnoty nemovité věci, která se v některých případech snižuje o uznatelný výdaj (odměna nebo úhrada nákladů znalci za vyhotovení posudku).
Zákonné opatření Senátu obsahuje čtyři způsoby určení nabývací hodnoty nemovité věci pro účely základu daně z nabytí nemovitých věcí, a to sjednanou cenu, srovnávací daňovou hodnotu, zjištěnou cenu a zvláštní cenu.
Zákonné opatření Senátu obsahuje osvobození ve formě věcných osvobození ve veřejnoprávní oblasti, tj. nabytí vlastnického práva k nemovité věci členským státem Evropské unie, jiným státem, je-li zaručena vzájemnost, dále i za stanovených podmínek územním samosprávným celkem. Současně jsou upravena osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí ve vazbě na pravidla veřejné podpory, a to u právnických osob, nabývají-li nemovitou věc z majetku státu nebo z majetku územního samosprávného celku, jsou-li stát nebo územní samosprávný celek jediným zřizovatelem nebo členem takové právnické osoby. Není však upraveno osvobození územních samosprávných celků v případě, kdy nabývají nemovité věci mezi sebou.
Osvobození úplatných nabytí nemovitých věcí doplňuje věcné osvobození u nových staveb a věcné osvobození u jednotek a bylo převzato z předchozí právní úpravy, do níž bylo zavedeno s cílem podpořit bytovou výstavbu.
Dále jsou osvobozeny také např. případy nabytí vlastnického práva k jednotce, jde-li o jednotku, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a zároveň nezahrnuje jiný nebytový prostor, a to pouze v případě, je-li nabyvatelem takové jednotky fyzická osoba, která je do okamžiku nabytí vlastnického práva k jednotce nájemcem této jednotky.
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Hlavním cílem navrhovaných změn v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí je odstranění nedostatků právní úpravy, které se projevily v souvislosti s aplikací právní úpravy v praxi, a provedení dalších věcných změn, které si praxe vyžádala. Dále je cílem i provedení potřebných upřesnění současné úpravy a odstranění nejednoznačností, včetně snížení možnosti případné nežádoucí daňové optimalizace v této oblasti.
Především je nezbytné jednoznačně vymezit osobu poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí a odstranit možnost smluvního ujednání o poplatníkovi v případech koupě nebo směny.
Vzhledem k tomu, že předmětem zdanění je úplatné nabytí vlastnického práva k vybraným nemovitým věcem, sjednocení osoby poplatníka v osobě nabyvatele, a to ve všech případech, kdy dochází ke vzniku předmětu daně, reflektuje novou koncepci této majetkové daně. Dojde tím k odstranění obtíží vyplývajících ze současné právní úpravy, dle níž je v některých případech poplatníkem daně převodce a v některých případech je to nabyvatel. Komplikace při stanovení poplatníka nastávají zejména při směně nebo při úplatných nabytích nemovitých věcí z majetku České republiky.
Vzhledem k nejasnostem spojeným s posouzením povahy inženýrských sítí bylo přistoupeno k takové úpravě jejich zdanění, která není závislá na vyřešení otázky, zda jsou inženýrské sítě movitou nebo nemovitou věcí. V zájmu zjednodušení správy daně proto bylo zdanění nabytí inženýrských sítí omezeno pouze na nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je její částí.
V souvislosti se změnou v osobě poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí bylo zároveň přistoupeno k osvobození nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem územním samosprávným celkem. Vzhledem k tomu, že by zdaňování těchto převodů znamenalo pouze transfer peněžních prostředků mezi jednotlivými veřejnými rozpočty, nebylo by zdaňování takových převodů účelné.
Za účelem zvýšení právní jistoty daňových poplatníků a odstranění výkladových nejasností návrh novely obsahuje úpravu základu daně v případě směny.
Dále je zapotřebí upravit ustanovení týkající se vyloučení z předmětu daně v souvislosti s přeměnami obchodních korporací ve vazbě na vklady a přeměny dalších právnických osob, s výjimkou převodu jmění na společníka.
Dále se navrhuje sjednotit úpravu určení nabývací hodnoty v případě nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu nebo jeho části, jejichž je tato nemovitá věc součástí, s úpravou určení nabývací hodnoty u vkladů nemovitých věcí, resp. obchodního závodu, jehož součástí je nemovitá věc.
S ohledem na skutečnost, že občanský zákoník upravuje možnost prodloužení trvání práva stavby a současně neupravuje minimální lhůtu trvání práva stavby, nelze v praxi vyloučit snahy o nežádoucí daňovou optimalizaci. V případě prodloužení trvání práva stavby jde o novaci věcného práva, která je zapisována do katastru nemovitostí vkladem s konstitutivními právními účinky. Z uvedených důvodů se proto navrhuje rozšířit předmět daně z nabytí nemovitých věcí o případy smluvního prodloužení práva stavby.
Další navrhovanou změnou právní úpravy je také provedení úpravy procesního ustanovení určujícího limit pro stanovení a placení daně. Současná úprava je ve vztahu k obecnému daňovému předpisu, kterým je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, obtížně aplikovatelná a v praxi úprava mnohdy vyvolává problémy s možností ukončení daňového řízení.
Shrnutí hlavních cílů návrhu:
-
sjednocení osoby poplatníka v osobě nabyvatele, zrušení institutu ručitele
-
změna koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí (zdanění pouze budov podle katastrálního zákona, které jsou částí inženýrské sítě)
-
osvobození nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem územním samosprávným celkem
-
zjednodušení způsobu určení základu daně u směny
-
změna koncepce osvobození nových staveb a jednotek (osvobození prvního nabytí nových dokončených nebo užívaných staveb nebo jednotek)
-
rozšíření předmětu daně na případy prodloužení práva stavby
-
upřesnění určení nabývací hodnoty v případech nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je součástí obchodního závodu
-
sjednocení vymezení finančního leasingu se zákonem o daních z př

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
512/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Vyhlášky

120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech