Důvodová zpráva k zákonu č. 237/2020 Sb., změna zákona o oceňování majetku a dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 237/2020 Sb., změna zákona o oceňování majetku a dalších zákonů
Ing.
Andrej
Babiš
Předseda vlády
JUDr.
Alena
Schillerová
Ph.D.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí
I. Obecná část
Návrh je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018, schváleným usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018, úkolovým listem vlády pro úkol č. 62/18 s konečným termínem předložení vládě 31. prosince 2018, předpokládaný termín nabytí účinnosti leden 2020. Na základě usnesení vlády č. 78 ze dne 28. ledna 2019 byl původní termín předložení změněn na 31. březen 2019.
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o oceňování majetku"), upravuje způsoby oceňování majetku a služeb pro účely stanovené jinými předpisy, mimo oblast cen sjednávaných mezi prodávajícím a kupujícím, kterou upravuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona o oceňování majetku se určují ceny v ostatních případech, kdy se cena majetku stanovuje pro jiné účely než pro prodej.
S trhem, jeho stavem a vývojem, je spojeno i oceňování majetku. Každý prodávající i kupující potřebuje informace o možné dosažitelné ceně na trhu v tuzemsku, a za tímto účelem kontaktuje osobu, která je schopna zodpovědně zjistit či předpovědět (odhadnout) dosažitelnou cenu při realizaci transakce.
V návaznosti na změny tržního a právního prostředí bylo potřebné několikrát zákon o oceňování majetku novelizovat; zásadní novelizace proběhly v souvislosti s rekodifikací občanského zákoníku v roce 2013 (s účinností od 1. 1. 2014), se změnou zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb., se zákonným opatřením Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů č. 344/2013 Sb., se změnou zákona č. 228/2014 Sb. (autorský zákon) a se zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o oceňování majetku řeší především oceňování majetku pro stanovení základu daně, ať již některé z daní majetkových, příjmových, daně z přidané hodnoty (DPH) či poplatků. Pro správné vyměření daně je tedy nezbytné zajistit objektivní ocenění, a to oceňovacím předpisem. U některých daní (například daň z nabytí nemovité věci) pak cena zjištěná slouží především jako kontrola, zda cena není sjednaná za spekulativně nízkou cenu.
Zákon o oceňování majetku proto nastavuje obecná kritéria a zásady týkající se oceňování. Slouží pro kontrolu nesprávného ocenění, a tím se podílí i na omezení daňových úniků.
Cena podle zákona o oceňování majetku slouží také jako srovnávací úroveň při nákupu věcí do vlastnictví státu, popřípadě při prodeji státního majetku k posouzení hospodárn

Související dokumenty

Zákony

237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
526/1990 Sb., o cenách
89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
228/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
1/1993 Sb., Ústava České republiky
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)
405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
49/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
190/2004 Sb., o dluhopisech
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru