Důvodová zpráva k zákonu č. 399/2012 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
A. OBECNÁ ČÁST
Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření je standardním návrhem právního předpisu provádějícího dílčí změny v jiných zákonech, jejichž potřeba je vyvolána přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření (tzv. doprovodný zákon).
Obecná část důvodové zprávy k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření je součástí důvodové zprávy k návrhu zákona o pojistném na důchodové spoření, resp. obecná část důvodové zprávy k návrhu zákona o pojistném na důchodové spoření je obecnou částí jak pro návrh zákona o pojistném na důchodové spoření, tak pro návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření.
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K části první - změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
K čl. I
K bodu 1 (§ 74)
Jedná se o rozšíření okruhu osob, které budou moci při splnění podmínek zákona zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření, upravení podmínek registrace a zápisu jejich činnosti a neslučitelnosti rolí u vázaných zástupců při výkonu jejich činnosti.
K bodu 2 (§ 75 odst. 1)
Jedná se o změnu navazující na rozšíření okruhu osob, které budou moci zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření.
K bodu 3 (§ 75 odst. 2)
Jedná se o změnu navazující na rozšíření okruhu osob, které budou moci zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření.
K bodu 4 (§ 75 odst. 3)
Jedná se o změnu v návaznosti na rozšíření okruhu subjektů, které budou moci zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření.
K bodu 5 (§ 75 odst. 4)
Jedná se o změnu v návaznosti na rozšíření okruhu subjektů, které budou moci zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření.
K bodu 6 (§ 75 odst. 5)
Jedná se o změnu v návaznosti na rozšíření okruhu subjektů, které budou moci zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření.
K bodu 7 (§ 75 odst. 5 a 6)
Jedná se o změnu v návaznosti na rozšíření okruhu subjektů, které budou moci zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření.
K bodu 8 (§ 78 odst. 1)
Jedná se o odstranění duplicity s ohledem na ustanovení § 84 odst. 2.
K bodu 9 (§ 78 odst. 4)
Jedná se o doplnění neslučitelnosti rolí v rámci distribuce doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření.
K bodu 10 (§ 79 odst. 2)
Vzhledem k tomu o jaké subjekty podávající žádost se jedná, je vhodné maximálně snižovat administrativní náročnost vyřizování žádostí o zápis jejich vázaných zástupců jak na straně žadatele, tak na straně dohledu.
K bodu 11 (§ 79 odst. 3)
Jedná se o zrušení nadbytečného textu.
K bodu 12 (§ 79 odst. 4 a 5)
Jedná se o nahrazení osvědčení elektronickým výpisem ze seznamu z důvodu zamezení administrativní zátěže České národní banky. Poplatek za výpis nebude stanoven. Údaje ze seznamu bude, tak jako u ostatních obdobných seznamů subjektů působících na finančním trhu, Česká národní banka uveřejňovat.
K bodu 13 (§ 79 odst. 6)
Jedná se o legislativně technickou úpravu.
K bodu 14 (§ 79 odst. 9)
Jedná se o úpravu procesu výmazu ze seznamu vázaných zástupců a stanovuje se, kdy může vůči České národní bance jednat vázaný zástupce sám.
K bodu 15 (§ 80)
Ustanovení nově upravuje proces obnovy zápisu vázaných zástupců. Dochází ke sjednocení lhůty uplynutí platnosti zápisu a stanovení, že zastoupený žádá o obnovu a platí za ni poplatek současně za všechny zástupce, kterých se obnova týká.
K bodu 16 (§ 82)
Ustanovení nově upravuje registraci samostatných zprostředkovatelů a zápis jejich zástupců v návaznosti na rozšíření okruhu subjektů, které budou moci zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření.
K bodu 17 (§ 83 odst. 3)
Jedná se o změnu v návaznosti na rozšíření okruhu subjektů, které budou moci zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření.
K bodu 18 (§ 85 odst. 1)
Jedná se o změnu textace ustanovení v návaznosti na zrušení odstavce 1 § 86.
K bodu 19 (§ 85 odst. 2)
Jedná se o nahrazení termínu vhodnějším vyjádřením i v návaznosti na ostatní ustanovení zákona.
K bodu 20 (§ 86)
Jedná se o úpravu v návaznosti na změny navržené u § 85.
K bodu 21 (§ 86 odst. 1)
Jedná se o opravu chyby.
K bodu 22 (§ 86 odst. 3 a 4)
Jedná se o zpřesnění jednoho z požadavků pro udělení akreditace.
K bodu 23 (§ 87 odst. 1)
Doplňuje se povinnost akreditované osoby při provádění odborné zkoušky.
K bodu 24 (§ 87 odst. 6 a 7)
Jedná se o doplnění povinnosti akreditované osoby vést a uchovávat dokumentaci o průběhu zkoušek a o udělených osvědčeních o absolvování zkoušky.
K bodu 25 (§ 200a)
K prokázání odborných znalostí a zkušeností před nabytím účinnosti ustanovení, na základě něhož se požaduje vykonání odborné zkoušky, bude moci zájemce o činnost zprostředkování doplňkového penzijního spoření předložit osvědčení o vykonání této odborné zkoušky již přede dnem, kdy tento způsob bude jediný možný.
K bodu 26 (§ 201 písm. b))
Jedná se o změnu legislativně-technického charakteru, kterou je nutno provést v návaznosti na doplnění § 201 o nové písmeno d).
K bodu 27 (§ 201 písm. c))
Vzhledem k přehodnocení zajištění odborné způsobilosti jak ze strany České národní banky, tak odborné veřejnosti, se navrhuje zkrátit lhůtu k prokázání odborné způsobilosti odbornou zkouškou složenou u akreditované osoby podle zákona o doplňkovém penzijním spoření.
K bodu 28 (§ 201 písm. d))
K zajištění efektivnějšího procesu registrace distributorů a zahájení jejich činnosti k datu spuštění reformy se navrhuje umožnit jejich registraci a zápisy do seznamů u České národní banky od 1. listopadu 2012. Činnost budou moci ovšem zahájit až od ledna 2013.
K části druhé - změna zákona o správních poplatcích
K čl. II
K bodu 1 (Položka 65 bod 9. písm. a) a b) a bod 10 písm. a) a c))
Jedná se o doplnění v návaznosti na rozšíření okruhu osob, které budou moci zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření.
K bodu 2 (Položka 65 bod 9. písm. f))
Jedná se o doplnění v návaznosti na rozšíření okruhu osob, které budou moci zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření.
K bodu 3 (Položka 65 bod 10. písm. d))
Jedná se o doplnění v návaznosti na rozšíření okruhu osob, které budou moci zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření.
K části třetí - změna zákona o důchodovém spoření
K čl. III
K bodu 1 (§ 2 odst. 1)
Jedná se o zpřesnění ustanovení, aby bylo zcela zřejmé, že se jedná o alternativy podmínek účastenství ve fondovém pilíři.
K bodu 2 (§ 3 písm. c))
Jedná se o změnu nutnou k přizpůsobení ustanovení zákona úpravě nového pojistného na důchodové spoření obsaženého v návrhu zákona o pojistném na důchodové spoření. Pod pojem prostředky účastníka lze zařadit jednak finanční prostředky, jež jsou výnosem pojistného na důchodové spoření (podle § 14 odst. 1 zákona o pojistném na důchodové spoření), tak i prostředky, které jsou výnosem pojistného na důchodové pojištění zaplacené osobou dobrovolně účastnou důchodového pojištění, která je účastna důchodového spoření (podle § 16 odst. 7 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Protože výnos pojistného na důchodové spoření je převáděn vždy jako celek, je možné za prostředky účastníka považovat vždy jen jeho část připadající na konkrétního poplatníka, resp. účastníka. To platí i v případě části výnosu pojistného na důchodové pojištění zaplaceného osobou dobrovolně účastnou důchodového pojištění, která je zároveň účastna důchodového spoření, kdy Specializovaný finanční úřad převádí tuto část podle ustanovení § 16 odst. 7 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti obdobně jako výnos pojistného na důchodové spoření.
Vzhledem k nutnosti opustit účetní pojem „výsledek hospodaření“, dochází k jeho nahrazení přesnějším pojmem „zho