Důvodová zpráva k zákonu č. 298/2021 Sb., změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a dalších souvisejících zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 298/2021 Sb., změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a dalších souvisejících zákonů
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A. OBECNÁ ČÁST
Hlavním důvodem navrhované právní úpravy je povinnost implementace pravidel zavedených směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES (dále jen „směrnice BRRD II"), do českého právního řádu.
1. Zhodnocení platného právního stavu
Návrhem zákona se novelizují tyto zákony:
-
zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPRK");
-
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu");
-
zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.
Směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (dále jen „BRRD"), je právním aktem sekundárního práva Evropské unie (dále jen „EU"), kterým byl v reakci na finanční krizi proběhlou v letech 2007 – 2008 vytvořen nezbytný rámec pro účinné řešení krizí bank, spořitelních a úvěrních družstev, některých investičních podniků (tj. obchodníků s cennými papíry) a některých dalších osob, jsou-li součástí stejné skupiny jako úvěrová instituce nebo investiční podnik.
Hlavním cílem BRRD bylo zajistit harmonizaci řešení selhání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále souhrnně „instituce") a dalších vymezených osob a tím mimo jiného naplnit doporučení Rady pro finanční stabilitu (FSB) požadující vytvoření nástrojů, které mají zaručit, že náklady selhání instituce nesou zejména její společníci a věřitelé, a nikoliv daňoví poplatníci. Pro tento účel BRRD současně zavedla i preventivní postupy a instituty, které se vztahují k době před vznikem samotné krize.
K transpozici směrnice BRRD do českého právního řádu došlo přijetím ZOPRK a zákona č. 375/2015 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (dále jen „změnový zákon"), s účinností od 1. ledna 2016.
Evropská komise předložila v roce 2016 rozsáhlý balíček legislativních návrhů usilujících o posílení bankovního sektoru v EU v rámci iniciativy související se snahou o snižování rizik v bankovním sektoru (tzv. balíček pro snižování rizik, Risk Reduction Package, též bankovní balíček), který do značné míry vychází z pravidel obsažených v revidovaném standardu Basel III1) a reaguje na potřebu sjednocení evropského rámce pro řešení krizí s mezinárodním standardem k požadavku na celkovou kapacitu absorbovat ztráty (TLAC)2). Součástí bankovního balíčku jsou návrhy revize stávajících obezřetnostních regulatorních pravidel3), revize BRRD a revize nařízení zřizujícího jednotný mechanismus pro řešení krizí4) (dále jen „SRMR"). Z praktického hlediska byla harmonizovaná minimální úroveň standardu TLAC (18% celkové rizikové expozice pro účely kapitálového poměru a 6,75% celkové expozice pro účely pákového poměru) zavedena v EU prostřednictvím změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (nařízení ve znění této změny dále jen „CRR"), zatímco navýšení požadavku specifické pro jednotlivé globálně systémově významné instituce (dále jen „GSVI") a minimální požadavek na
kapitál
a způsobilé závazky (dále jen „minimální požadavek") specifický pro jednotlivé instituce, které nejsou GSVI, jsou řešeny prostřednictvím cílených změn BRRD a SRMR.
Revize směrnice BRRD, označovaná též jako BRRD II, byla rozdělena do dvou legislativních návrhů ve snaze umožnit rychlejší přijetí úpravy pořadí věřitelů v rámci insolvenčního řízení za účelem zajištění podřízenosti závazků způsobilých pro případnou absorpci ztrát a rekapitalizaci. Samostatný návrh týkající se změny pořadí uspokojování bankovních věřitelů v rámci insolvenčního řízení požadoval vytvoření nové třídy tzv. nepreferovaného seniorního dluhu, jehož držitelé by byli v insolvenčním řízení uspokojováni před držiteli podřízeného dluhu a kapitálových nástrojů, ale až po uspokojení držitelů standardního seniorního dluhu (např. operačních závazků). Návrh byl reakcí na požadavek TLAC, dle kterého musí být nástroje způsobilé pro plnění tohoto požadavku podřízené závazkům, které pro tento požadavek způsobilé nejsou, např. deriváty a operační závazky. Tento návrh byl přijat v listopadu 2017 a v prosinci 2017 byl v Úředním věstníku EU uveřejněn jako směrnice (EU) 2017/23995). Tato směrnice byla v České republice již implementována do insolvenčního zákona zákonem č. 307/2018 Sb. s účinností od 4. ledna 2019.
2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů a výčet zásadních změn
Návrh zákona je předkládán především z důvodu nutnosti implementovat BRRD II do českého právního řádu. Lhůta pro transpozici BRRD II do národního právního řádu byla stanovena na 28. prosince 2020. Smyslem regulatorních pravidel BRRD II, a tedy i předkládaných úprav zákonů, je dále posílit efektivnost regulatorního rámce pro řešení krizí a odolnost regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům a přispět k zajištění stability celého finančního systému.
Druhým důvodem předložení návrhu zákona jsou úpravy některých dosavadních ustanovení, včetně ustanovení transpozičních, prováděné v reakci na dosavadní poznatky a zkušenosti a v reakci na posouzení transpozice BRRD do českého právního řádu provedené Evropskou komisí v roce 2018.
Hlavní změny související s implementací BRRD II, které byly promítnuty do návrhu zákona, jsou následující:
Vymezení osoby podléhající řešení krize
BRRD II zavádí v souladu se standardem TLAC koncept osob podléhajících řešení krize a skupin podléhajících řešení krize, což se projevuje zejména v oblasti rezolučního plánování (plánování řešení krize) a s ním souvisejícími strategiemi řešení krize s jedním vstupním bodem (též centralizovaná strategie řešení krize, dále jen „SPE strategie") a strategie řešení krize ve více vstupních bodech (též decentralizovaná strategie řešení krize, dále jen „MPE strategie"). Osobou podléhající řešení krize se rozumí osoba, vůči níž se v plánu řešení krize zamýšlí užití opatření k řešení krize. Skupina podléhající řešení krize se skládá vždy z jedné osoby podléhající řešení krize a z jí ovládaných osob, které však samy nejsou osobami podléhajícími řešení krize. V celé skupině může být jedna nebo několik skupin podléhajících řešení krize, a to v závislosti na zvolené skupinové strategii řešení krize (MPE strategie nebo SPE strategie).
Ex-
ante
zvolená strategie řešení krize bude mít významný dopad na postup vydávání závazků způsobilých pro plnění tzv. minimálního požadavku. Osoba podléhající řešení krize musí vydávat tyto závazky investorům mimo skupinu podléhající řešení krize a udržovat
kapitál
a způsobilé závazky alespoň ve výši minimálního požadavku. Ovládané osoby, které nejsou osobami podléhajícími řešení krize, jsou povinny udržovat
kapitál
a způsobilé závazky alespoň ve výši tzv. vnitřního minimálního požadavku. Závazky způsobilé k plnění vnitřního minimálního požadavku jsou pak drženy osobou podléhající řešení krize buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím jiných subjektů v téže skupině podléhající řešení krize. Závazky způsobilé pro plnění vnitřního minimálního požadavku mohou být také drženy stávajícími společníky ovládané osoby, kteří nejsou součástí skupiny podléhající řešení krize, a to pokud výkon pravomoci k odpisu nebo konverzi nemá vliv na kontrolu osoby podléhající řešení krize nad danou ovládanou osobou.
Minimální požadavek a vnitřní minimální požadavek
Zatímco osoby podléhající řešení krize jsou povinny udržovat
kapitál
a způsobilé závazky ve výši minimálního požadavku, ostatní povinné osoby (v rámci skupiny podléhající řešení krize) udržují
kapitál
a způsobilé závazky alespoň ve výši vnitřního minimálního požadavku.
Dochází také ke sjednocení způsobu vyjádření minimálního požadavku se standardem TLAC. Požadavek se oproti dosavadnímu stavu, kdy je vyjádřen jako procento z celkových závazků a kapitálu povinné osoby, vyjádří jako procento z celkové výše rizikové expozice a z míry expozice pro výpočet pákového poměru. Povinná osoba je povinna udržovat
kapitál
a způsobilé závazky alespoň ve výši minimálního požadavku podle vyšší z obou úrovní.
Rovněž dochází ke sjednocení podmínek, za kterých jsou závazky započitatelné pro účely plnění minimálního požadavku, s kritérii pro zahrnutí závazku pro účely plnění standardu TLAC. Vymezuje se tak kategorie způsobilých závazků pro plnění minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku. Oproti standardu TLAC se za nástroje způsobilé pro plnění minimálního požadavku považují při splnění dodatečných kritérií rovněž strukturované dluhové nástroje.
Pro GSVI a významné osoby6) se stanoví závazný minimální požadavek podřízenosti způsobilých závazků (až na výjimky) na úrovni 8% celkových závazků a kapitálu instituce a navíc možnost stanovení dodatečné podřízenosti, a to až na úroveň rovnající se součtu dvojnásobku kapitálového požadavku dle Pilíře 1, dvojnásobku kapitálového požadavku dle Pilíře 2 a kombinované kapitálové rezervy. U všech zbývajících institucí má Česká národní banka (dále jen „ČNB") možnost (do výše uvedených limitů) stanovit individuální požadavek podřízenosti nezbytný k tomu, aby věřitelé ze způsobilých závazků nenesli v případě uplatnění nástroje k řešení krize vyšší ztráty, než jaké by nesli v případě řízení podle insolvenčního zákona.
V oblasti stanovení samotné výše minimálního požadavku k výraznějším změnám nedochází. Požadavek bude nadále tvořen dvěma složkami – složkou pro absorpci ztrát a rekapitalizační složkou. Složka pro absorpci ztrát odpovídá součtu stávajících kapitálových požadavků dle Pilíře 1 a Pilíře 2. Rekapitalizační složka odpovídá pravděpodobné výši kapitálových požadavků stanovených po uplatnění opatření k řešení krize, neboť má zajistit, že povinná osoba bude plnit podmínky pro povolení k činnosti a udrží si dostatečnou důvěru trhu pro své další fungování i po vyřešení krize. Kapitálové nástroje, které slouží pro plnění kombinované kapitálové rezervy, nově nebudou moci být současně použity pro splnění minimálního požadavku, přičemž splnění minimálního požadavku má přednostní postavení. Toto nastavení umožní ČNB nově uplatnit v případě porušení minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku na povinnou osobu omezení spočívající v určení maximální částky pro účely rozdělování zisku a výplaty dividend.
Prodej podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům
Významnou změnou oproti současnému stavu jsou nové povinnosti a omezení související s prodejem podřízených způsobilých dluhových nástrojů neprofesionálním zákazníkům. S ohledem na komplexnost způsobilých nástrojů je vyžadováno provedení testu vhodnosti v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, a to bez ohledu na to, zda je v souvislosti s prodejem nástroje poskytována investiční služba. V případě neprofesionálních zákazníků, jejichž investiční portfolio nepřesahuje ekvivalent 500 000 EUR, se stanovují další kvantitativní omezení k nabývání podřízených způsobilých závazků.
Smluvní uznání odpisu a
konverze
Dosavadní zkušenosti ukázaly, že stávající požadavek zahrnutí smluvního uznání účinků odpisu nebo
konverze
závazků do finančních smluv řídících se právy třetích zemí je nepřiměřeně zatěžující. Nově se proto stanoví, že povinné osoby nebudou povinny zahrnout takovou smluvní doložku do smluvní dokumentace, pokud je její zahrnutí právně či jinak neproveditelné. Tato výjimka se uplatní zejména na nástroje založené smluvními ujednáními řídícími se mezinárodními standardy či protokoly. Závazek, jehož smluvní dokumentace neobsahuje na základě výše uvedené výjimky smluvní doložku uznávající pravomoc ČNB k odpisu nebo konverzi nebo uznání účinků odpisu nebo
konverze
, bude možné postihnout nástrojem odpisu či
konverze
, ale nebude možné jej zahrnout do způsobilých závazků pro plnění minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku.
Moratorium
Nově se zavádí pravomoc ČNB uplatnit nástroj moratoria vůči selhávající povinné osobě za účelem zabránění dalšímu zhoršení její finanční situace. Rozsah moratoria (upraveného v BRRD, resp. BRRD II) je oproti dosavadní národní úpravě tzv. rezolučního moratoria (moratoria uplatněného na povinnou osobu v režimu řešení krize) rozšířen a bude jej nově možné uplatnit mimo jiné i na kryté pohl

Související dokumenty

Zákony

374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
370/2017 Sb., o platebním styku
5/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
500/2004 Sb., správní řád
33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
89/2012 Sb., občanský zákoník
190/2004 Sb., o dluhopisech
21/1992 Sb., o bankách
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíh předpisů
284/2009 Sb., o platebním styku
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Vyhlášky

346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu