Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona o správě daní a poplatků

Vláda ČR Vydáno:
a) Účel zákona
Účelem zákona je omezit daňové úniky, racionalizovat a optimalizovat peněžní hotovostní oběh, zvýšit bezpečnost zúčastněných subjektů a v neposlední řadě působit proti legalizaci výnosů z trestné činnosti tak, jak toto jednání vymezuje zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Záměr vlády omezit placení v hotovosti vyplývá z jejího programového prohlášení. Vláda považuje za nezbytné předložit Parlamentu ČR návrh zákonné úpravy povinného bezhotovostního platebního styku nad hranici stanovenou podle analogických úprav v členských zemích Evropské unie.
b) Porovnání přístupu k problematice bezhotovostních plateb v USA a v zemích EU
V zemích EU je placení bezhotovostní formou podstatně více rozšířeno než v České republice, kde dosud stále přetrvává značný hotovostní platební styk. Podle získaných informací je situace v omezení plateb v hotovosti ve světě následující:
K omezení plateb v hotovosti existuje dvojí přístup:
Zákaz některých plateb v hotovosti nad určitou hranici z 15 členských zemí EU je omezení plateb v hotovosti uplatňováno ve třech zemích, a to Francii, Belgii a Itálii.
Povinná regis