Důvodová zpráva k zákonu č. 189/2021 Sb., změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 189/2021 Sb., změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
Ing.
Andrej
Babiš,
Předseda vlády
Jan
Hamáček,
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
VARIANTA I 14 volebních krajů
OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Volby do Poslanecké sněmovny jsou upraveny v Ústavě (hlava druhá) a v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen „volební zákon“).
Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení (čl. 18 odst. 1 Ústavy).
Dne 10. února 2021 byl ve Sbírce zákonů pod č. 49/2021 Sb. publikován derogační nález Ústavního soudu (dále jen „ÚS“) ve věci Pl. ÚS 44/17, kterým ÚS vyhověl návrhu skupiny senátorů podanému po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 a zrušil část napadených ustanovení volebního zákona.
Rozhodnutí ÚS o zrušení některých ustanovení volebního zákona se stalo vykonatelné publikací nálezu ve Sbírce zákonů.
ÚS zrušil tato ustanovení:
-
§ 48 - způsob určení počtu poslanců volených ve volebních krajích
-
§ 49 odst. 1 písm. b) až d) a § 49 odst. 3 písm. b) až d) - načítací
klauzule
pro
koalice
-
§ 49 odst. 4 - přidělování mandátů volebním stranám v rámci volebních krajů
-
§ 50 odst. 1 až 3 - způsob přepočtu hlasů odevzdaných pro volební strany na mandáty pomocí d´Hondtova dělitele na úrovni volebních krajů
-
§ 51 - řešení některých situací, které vycházejí ze způsobu přepočtu hlasů na mandáty.
ÚS uvedl, že i když stávající členění území na různě velké volební kraje není samo o sobě neústavní, spolu s dalšími prvky volebního systému porušuje principy rovnosti hlasů a rovnosti šancí kandidujících politických stran, což neústavní je.
Volební kraje, kterými jsou vyšší územní samosprávné celky (§ 26 volebního zákona), však ÚS nezrušil. Za dostačující považoval zrušení metody přepočtu hlasů na mandáty, což podle něj umožní zákonodárci přijmout novou systémovou nápravu volebního systému i bez toho, aby se změnil počet nebo struktura volebních krajů.
Zrušení jednotlivých ustanovení, která upravují techniku přepočtu hlasů na mandáty, ale podle ÚS neznamená, že jsou pro zákonodárce zapovězena a nelze je použít v rámci jiného - ústavně konformního - řešení.
V rozporu s Ústavou shledal ÚS i stanovení aditivních uzavíracích klauzulí pro
koalice
v jejich současné výši (10 % - 15 % - 20 %) s tím, že tato umělá regulace koalic neplní svůj smysl, může zkreslovat legitimitu volebního výsledku, a proto je nepřiměřená a nedůsledná.
Ve vztahu k rovnosti mužů a žen lze současnou právní úpravu považovat za neutrální.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Předložený návrh přináší v reakci na výše popsaný nález ÚS nové řešení, jak by ve volbách do Poslanecké sněmovny měly být hlasy odevzdané voliči přepočítány na mandáty jednotlivých volebních stran.
Popis řešení volebních krajů a volební formule
ÚS uvedl, že nemůže dávat podrobné pokyny zákonodárci, jak poměrnost volebního systému vyřešit. Poskytl však ve svém vyjádření určitá vodítka:
-
Je třeba, aby každá volební strana získala odpovídající podíl na mandátech podle svého podílu na celkovém počtu odevzdaných platných hlasů a současně, aby tento volební zisk byl promítnut do přidělování mandátů v rámci krajských kandidátek takové volební strany.
-
Možný je i návrat k systému volebních kvót s více skrutinii.
-
Přípustný je i jiný způsob při zachování přibližně stejné váhy hlasu voliče a rovnosti šancí kandidujících stran. Poměrnost zastoupení je třeba vždy měřit podle výsledku voleb do Poslanecké sněmovny jako celku. Dosažení poměrnosti pouze v rovině volebního kraje je v rozporu s Ústavou.
V předkládaném návrhu je zachováno 14 volebních krajů, kterými jsou vyšší územní samosprávné celky. To umožní zachovat současnou

Související dokumenty

Zákony

1/1993 Sb., Ústava České republiky
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
49/2021 Sb., ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
611/2020 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
204/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy

Vyhlášky

120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
46/1955 Sb., o Úmluvě o politických právech žen
62/1987 Sb., o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen