Změny v oblasti daně silniční

Vydáno: 27 minut čtení

Daň silniční byla s účinností od 1. července 2022 zásadním způsobem novelizována, a to tak, že se účinky změny projeví zpětně již v rámci celého zdaňovacího období 2022. Článek představuje novou koncepci daně silniční, která je úzce navázána na právní úpravu zdanění vozidel harmonizovanou právem Evropské unie. Vedle vysvětlení návaznosti na harmonizovanou právní úpravu se článek zaměřuje na konkrétní podobu nových hmotněprávních ustanovení a na změny ve správě daně silniční. Popisuje také legislativní chybu, ke které při novelizaci došlo, a nabízí její řešení pro aplikační praxi, než ji opraví zákonodárce výslovnou novelou.

 

Změny v oblasti daně silniční
JUDr. Mgr.
Michal
Tuláček,
Ph.D.,
Ministerstvo financí, oddělení Obecná daňová
legislativa
 
1. Úvod
Parlament České republiky přijal dne 18. května 2022 zásadní novelu2) zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále jen „zákon o dani silniční“), která zákon o dani silniční znovelizovala v takovém rozsahu, že výsledek představuje spíše nový zákon postavený na troskách zákona starého. Deklarovaným důvodem pro tuto zvláštní legislativní techniku je záměr zákon o dani silniční zcela zrušit z důvodu existence vhodnějších způsobů zpoplatnění užívaní pozemních komunikací,3) čemuž však nyní brání evropská právní úprava, protože je zákon o dani silniční přes své stáří a relativní neměnnost právní úpravy transpozičním právním předpisem. Novela tak měla docílit alespoň minimální transpozice dotčených směrnic s tím, že se současně povede jednání na evropské úrovni o jejich zrušení, nebo alespoň o zúžení jejich působnosti tak, aby nezavazovaly Českou republiku k udržování takové daně.
V rámci tohoto článku nejprve budou prozkoumány meze zdanění silničních vozidel plynoucí z práva Evropské unie a následně bude představena nová konstrukce daně silniční a její správy. Zvláštní pozornost bude věnována skutečnosti, že novela nabývá účinnosti v průběhu zdaňovacího období 2022 s tím, že se v plném rozsahu uplatní zpětně od jeho počátku. Nakonec se příspěvek zaměřuje na chybu, ke které při novelizaci došlo a jež činí výklad zákona po novele problematickým.
 
2. Meze zdanění plynoucí z práva Evropské unie
Provozování silničních motorových vozidel je na úrovni Evropské unie harmonizováno tzv. směrnicí Euroviněta,4) podle níž musí členské státy Evropské unie zavést zdanění těžkých nákladních automobilů, které slouží k přepravě zboží, a to alespoň v takové výši, jež odpovídá hodnotám v tabulce uvedené v příloze I směrnice Euroviněta. V této tabulce jsou minimální roční sazby pro jednotlivé nákladní automobily odstupňované podle počtu náprav a celkové hmotnosti v tunách. Sazby jsou určeny pro
vozidla od 12 tun
celkové hmotnosti s tím, že se liší podle toho, jaký je závěs hnací soupravy. V případě vzduchového závěsu nebo jeho uznávaného ekvivalentu jsou sazby nižší než pro jiné typy závěsů.
Pro jízdní soupravy, které zahrnují jak kloubová vozidla, tak vozové soupravy, jsou pak v závislosti na celkové hmotnosti soupravy, poč