Zdravotní pojištění - když se OSVČ stane zaměstnavatelem

Vydáno: 11 minut čtení

Do konce roku 2021 byly ve výčtu osob samostatně výdělečně činných uvedeny v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, například osoby podnikající v zemědělství nebo společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností.

Zdravotní pojištění – když se OSVČ stane zaměstnavatelem
Ing.
Antonín
Daněk
S účinností od 1. 1. 2022 je pro účely veřejného zdravotního pojištění osobou samostatně výdělečně činnou:
1.
osoba vykonávající činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“),
2.
spolupracující osoba osoby podle bodu 1, pokud na ni lze podle zákona o daních z příjmů rozdělovat příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení.
Tato nová formulace vychází i nadále ze zásady, že osobou samostatně výdělečně činnou je ve zdravotním pojištění osoba s příjmy podle ustanovení § 7 zákona o daních z příjmů.
Zálohy na pojistné platí OSVČ při zahájení podnikání jako jediného (při souběh