Daňové souvislosti obchodního podílu

Vydáno: 18 minut čtení

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Každý společník může mít pouze 1 podíl v téže obchodní korporaci. Základem pro stanovení podílu společníka v s. r. o. je jeho vklad. Jak totiž vyplývá z § 133 zákona č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích (dále jen „ZOK “), podíl společníka v s. r. o. se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak. Výše podílu je pro společníka naprosto zásadní a dopadá i do celé řady daňových souvislostí, protože podle výše podílu se stanoví podíl na zisku, podíl na likvidačním zůstatku, vypořádací podíl a u příjmů souvisejících s těmito právními nároky je pak nutné řešit jejich daňový režim.

Daňové souvislosti obchodního podílu
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Jak vyplývá z výše uvedeného textu, zaměřili bychom se na problematiku obchodního podílu v s. r. o. a jeho daňové souvislosti, konkrétně případy převodu obchodního podílu a zdanění podílu na zisku.
 
Převod podílu
Nejdříve bychom se zaměřili na převod podílu. V případě příjmů z převodu podílu je nutné postupovat odlišně, pokud se jedná o poplatníka fyzickou osobu nebo poplatníka právnickou osobu. V obou dvou případech je ale nejdříve nutné zkoumat, zda se nejedná o příjem, který by byl osvobozený od daně.
  
Poplatník fyzická osoba
Pokud příjem z prodeje podílu plyne společníkovi, který je fyzickou osobou, nejdříve je vhodné zaměřit se na skutečnost, zda nejsou splněny podmínky pro osvobození tohoto příjmu v souladu s § 4 odst. 1 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Z této úpravy vyplývá, že od daně se osvobozuje příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z úplatného převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let. Pokud je tato podmínka splněna, společník žádnou daň z příjmů za příjem z prodeje podílu neplatí.
Příklad 1
V roce 2013 založili tři společníci, fyzické osoby, společnost s ručením omezeným, každý ze společníků se podílel vkladem ve výši 200 000 Kč. V roce 2022 se jeden ze společníků rozhodl odejít do starobního důchodu a svůj podíl převedl se souhlasem valné hromady na jinou fyzickou osobu tak, aby zůstal zachován princip tří společníků se stejným podílem. Stávající společník převedl svůj podíl za cenu 3 500 000 Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že doba mezi nabytím podílu v s. r. o. (2013) a jeho úplatným převodem přesahuje dobu 5 let, je příjem ve výši 3 500 000 Kč u společníka příjmem osvobozeným od daně.
V souladu s pokynem GFŘ D-22 se dnem nabytí rozumí u podílů (účasti) společníka na obchodní společnosti: