Přijaté zálohy v účetnictví

Vydáno: 13 minut čtení

V minulém díle, který jsme uveřejnili v časopisu DHK č. 10/2022 jsme se zabývali poskytnutými zálohami, jejich podstatou, zúčtováním a vykázáním v rozvaze. Je zřejmé, že obdobným způsobem je nutné řešit také druhou stranu smluvního vztahu, tedy dodavatele, který zálohu poskytnutou odběratelem, přijímá.

Přijaté zálohy v účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
Na toto „zrcadlové“ zobrazení záloh – tedy na přijaté zálohy, byla vydána Národní účetní radou
interpretace
I-47 – Přijaté zálohy v cizí měně. Stejně jako v případě poskytnutých záloh, i tato
interpretace
řeší nejen cizoměnové zálohy, ale i ty, které jsou přijaty v české měně.
 
Podstata přijaté zálohy
Zkusme se vymanit z „klasiky“ v podobě bezvýjimečného účtování přijaté zálohy na účet 324 a zamysleme se nad ekonomickou podstatou zálohy. Z pohledu příjemce zálohy se může jednat o:
a)
peněžní prostředky, které se za určitých podmínek druhé straně závazkového vztahu v budoucnosti vrátí, nebo
b)
peněžní prostředky předem přijaté jako část budoucí ceny dodávky zboží, výrobků či služeb, které se při finální dodávce zúčtují.
Prodejní cenu zboží, výrobků či služeb může odběratel dodavateli uhradit v čase, který:
následuje po dodání, čímž k okamžiku dodání vzniká pohledávka na celou prodejní cenu, anebo
předchází dodání, kdy je zachycena přijatá záloha nebo výnos příštích období, anebo
kombinací obou základních způsobů.
Přijatá záloha na dodávku, kterou dodavatel hodlá splnit, přičemž pravděpodobnost vrácení celé hodnoty přijaté zálohy je téměř nulová, představuje ve své podstatě samostatnou dílčí část celkové prodejní ceny prodávaného aktiva či poskytované služby. Neexistuje tedy faktický ekonomický rozdíl mezi přijatou zálohou tohoto druhu a výnosem příštích období.
V dalším kroku budeme zkoumat, zda přijatá záloha je či není závazkem. Tomu pak podřídíme jak její vykázání v rozvaze, tak i vztah k přepočtu cizí měny na českou měnu k rozvahovému dni.
 
Kdy je a kdy není přijatá záloha závazkem
 
Přijatá záloha je závazkem
Přijme-li dodavatel zálohu na transakci, kdy:
a)
po jejím uskutečnění