Dobrovolná likvidace společnosti s ručením omezeným - část I

Vydáno: 28 minut čtení

Tento příspěvek, který je prvním z plánované série tří článků zabývajících se problematikou dobrovolné likvidace, uvádí základní východiska týkající se zrušení právnické osoby (event. zrušení obchodní korporace) a dále vymezení podmínek pro funkci likvidátora. V navazujících dvou příspěvcích se autoři zabývají účetními a daňovými aspekty dobrovolné likvidace obchodní korporace, resp. dobrovolné likvidace společnosti s ručením omezeným. 1)

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA
Dobrovolná likvidace společnosti s ručením omezeným – část I
doc. Mgr. Ing.
Karel
Brychta,
Ph.D.,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí
Bc.
Václav
Rymeš,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, absolvent studijního programu Účetnictví a daně
Ukončení podnikatelské činnosti obchodní
korporace
Ukončení podnikatelské činnosti může být vyvoláno řadou skutečností (např. zásadní a dalšími aktivitami nepřekonatelný podnikatelský neúspěch, neshoda mezi společníky spojená s neochotou vzdání se/převodu podílu, nezájem rodinných příslušníků pokračovat v podnikatelské činnosti a absence zájemce o koupi rodinného podniku, neúspěšný mezigenerační přechod v rodinných podnicích spojený s dalšími faktory, nízká konkurenceschopnost, likvidace společnosti coby „zbytečného“ prvku holdingové struktury2) či dosažení vytčeného cíle podnikání). Ukončení podnikatelské činnosti je rozsáhle regulovaným procesem, který je zapotřebí důkladně plánovat, neboť nejde ryze o dopady na osobu podnikatele (vlastníka) a jeho majetkovou sféru. Právní úprava si pochopitelně klade za cíl ochránit i další dotčené zainteresované strany (např. věřitele a zaměstnance), stejně tak jako i oprávněné zájmy státu z hlediska platby daní atd.
V základní rovině se
proces ukončení činnosti
korporace
skládá ze dvou navazujících kroků:
a)
zrušení
korporace
, kdy
korporace
, byť s omezenými právy (možnostmi), stále existuje3);
b)
zániku
korporace
, který je jakousi pomyslnou tečkou v životě
korporace
4).
Proces zrušení obchodní
korporace
může být realizován buď v podobě
zrušení s právním nástupcem
(např. fúze, rozdělení5)), či
bez právního nástupce
s „absolutním“ zánikem společnosti spojeným s výmazem obchodní
korporace
z obchodního rejstříku. Zrušení společnosti bez právního nástupce může být realizována buď formou dobrovolné, nebo nedobrovolné (nucené) likvidace. Ke zrušení právnické osoby dochází:
a)
právním jednáním,
b)
uplynutím doby,
c)
rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena,
d)
z dalších důvodů stanovených zákonem6).
Z pohledu právní úpravy lze konstatovat, že základní mantinely pro likvidaci právnické osoby stanoví občanský zákoník. Ten se nicméně na řadě míst odkazuje na jinou právní úpravu (jiné zákony). V tomto ohledu není nikterak překvapivá vazba na zákon o obchodních korporacích, který vymezuje další (a specifičtější) důvody pro zrušení obchodní společnosti s likvidací. Posledně uvedený předpis např. vymezuje situace, kdy o zrušení a likvidaci rozhoduje soud. Jmenovitě se jedná o Hlavu I díl 10 (Zrušení a zánik obchodní
korporace
a ustanovení o likvidaci) zákona o obchodních korporacích, kde se uvádí: „
Soud na návrh toho, kdo má právní zájem, nebo na návrh státního zastupitelství, pokud na tom shledá závazný veřejný zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci také, jestliže:
a)
pozbyla všechna podnikatelská oprávnění; to neplatí, byla-li založena i za účelem správy vlastního majetku nebo za jiným účelem než podnikání,
b)
není schopna po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel,
c)
nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky nebo
d)
provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické osoby, bez pomoci těchto osob
.“ 7)
Proces zrušení a likvidace právnické osoby může být nařízen soudem, a to buď na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu (
ex officio
), i pro následující situace:
a)
právnická osoba vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek,
b)
již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem,
c)
nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se nebo
d)
tak stanoví zákon8).
Zároveň platí, že pokud má soud možnost zrušit právnickou osobu z důvodu, který lze odstranit, soud jí před vydáním rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků9).
Zákon o obchodních korporacích dále uvádí i důvody zrušení právnické osoby specifické pro jednotlivé formy obchodních společností. U společnosti s ručením omezeným je to například stav, kdy z důvodu nesplnění povinnosti volby nového jednatele hrozí s. r. o. zrušení soudem a nařízení likvidace10). Možnost zrušení společnosti s likvidací pak vyplývá např. i z § 241 odst. 2 (právo společníka domáhat se zrušení společnosti, pokud tato možnost vyplývá ze společenské smlouvy)11) a § 215 odst. 1 (zrušení společnosti jako sankce z titulu neplnění povinností úhrady za uvolněný podíl) občanského zákoníku12).
Kromě základních soukromoprávních předpisů existují nicméně i další předpisy, které vymezují situace, za kterých dochází ke zrušení obchodní
korporace
(event. právnické osoby obecně)13).
Hodný zřetele je i fakt, že ukončení podnikatelské činnosti spojené s likvidací se váže i k institutu neplatnosti právnické osoby – okamžikem, kdy je právnická osoba prohlášena za neplatnou, vstupuje do likvidace14).
Co se týče časového okamžiku, platí, že se právnická osoba s likvidací zrušuje15):
a)
uplynutím doby, na kterou byla založena,
b)
dosažením účelu, pro který byla založena,
c)
dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti nebo
d)
dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější.
Z dotčené právní úpravy je zřejmé, že pravidla pro zrušení právnických osob je možné rozdělovat z hlediska řady různých kritérií. V obecnější rovině je možné užít dělení na pravidla mající obecnou platnost pro všechny právnické osoby (resp. obchodní společnosti jako takové) a vztahuje se k pravidlům, která dopadají pouze na některé právní formy. Tento a navazující příspěvky cílí jmenovitě na
problematiku dobrovolné likvidace společnosti s ručením omezeným
, čemuž je přizpůsobena i koncepce (záběr příspěvku)16).
 
Likvidace
Pro zrušení právnické osoby je vyžadována její likvidace, to však neplatí v případech, kdy celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo nestanoví-li zákon jinak17). Toto pravidlo je racionální a odpovídá požadavku na to, aby před zánikem společnosti byly řádně vypořádány související závazky a byla poskytnuta potřebná ochrana jiným subjektům. Tento požadavek je naplněn, pokud dochází např. k fúzi, neboť do původních vztahů vstupuje v pozici věřitele a dlužníka subjekt nový. Samotný proces zrušení právnické osoby s likvidací přitom není nutně nezvratný. V tomto ohledu je stanoveno, že: „
Kdo rozhodl o zrušení právnické osoby s likvidací, může rozhodnutí změnit, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace
18). Oním účelem/podstatou likvidace, a to jak již nucené, tak i dobrovolné, je: „…
vypořádat majetek zrušené právnické osoby (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem), podle zákona
19).
Den vstupu do likvidace se odvíjí od právního titulu. Právnická osoba vstupuje do likvidace dnem, kdy je:
a)
zrušena, nebo
b)
prohlášena za neplatnou20).
Po dobu likvidace právnická osoba užívá svůj název s dodatkem „v likvidaci“ 21).
Pokud jde o
dobrovolné zrušení právnické osoby, rozhoduje o něm její příslušný orgán
22). U společnosti s ručením omezeným je klíčovým aktem dohoda společníků o zrušení společnosti, která má formu veřejné listiny23). To fakticky znamená, že o zrušení společnosti s ručením omezeným rozhodují všichni společníci, a to dohodou, která musí mít formu notářského zápisu24). Nejedná se však o jedinou možnost zrušení s. r. o. Pokud je to zakotveno ve společenské smlouvě, přináleží právo rozhodnout o zrušení s. r. o. i valné hromadě25). K danému v širších souvislostech Josková a kol. uvádí následující: „
Kompetence
zrušit společnost může být společenskou smlouvou svěřena i valné hromadě [§ 190 odst. 2 písm. f) ZOK
26)
]. Lze přitom soudit, že v takovém případě budou o zrušení společnosti moci rozhodnout jak společníci, tak valná hromada. K rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků [§ 171 odst. 1 písm. d) ZOK] a osvědčuje se notářským zápisem (§ 172 odst. 1 ZOK). Má-li společnost jediného společníka, rozhoduje o zrušení společnosti jediný společník (§ 12 odst. 1 ZOK)
.“27) Pokud by tedy měla valné hromadě připadnout možnost zrušit společnost s likvidací, je klíčové zakotvení této možnosti ve společenské smlouvě, což by při její tvorbě či úpravách nemělo být opomíjeno.
 
Likvidátor
Likvidátor je subjekt, který nabývá působnosti statutárního orgánu, a to okamžikem svého povolání (myšleno povolání k výkonu činnosti likvidátora), přičemž za řádný výkon této své funkce odpovídá stejně jako člen statutárního orgánu28). Likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu29) - z tohoto pravidla vyplývá celá řada podmínek (blíže viz text dále). Pokud je k likvidaci právnické osoby povoláno více likvidátorů, tvoří kolektivní orgán30). Obecným pravidlem je, že osoba jmenovaná pro výkon funkce likvidátora musí s daným ustanovením souhlasit – z tohoto pravidla však existují i určité výjimky31).
Souhrnem lze pro výkon funkce likvidátora fyzické osoby konstatovat nutnost splnění následujících podmínek. Fyzická osoba musí být32):
a)
svéprávná33),
b)
bezúhonná34),
c)
nesmí existovat překážka pro provozování živnosti35),
d)
nesmí být vyloučena z výkonu funkce rozhodnutím soudu36).
Výkon funkce likvidátora musí být pochopitelně i adekvátně smluvně ošetřen (k vybraným otázkám viz text příspěvku dále)37).
Jestliže osoba nesplňuje podmínky k výkonu funkce, pochopitelně se likvidátorem nestane. Pokud přestane splňovat podmínky po vzniku své funkce, jeho funkce tím zaniká38).
Likvidátorem může být i právnická osoba: v takovém případě je povinna zmocnit fyzickou osobu, která ji bude ve funkci likvidátora zastupovat. Pokud by tak neučinila, zastupuje ji člen statutárního orgánu.39)
 
Základní povinnosti likvidátora
Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu a odpovídá za řádný výkon své funkce stejně jako člen statutárního orgánu40). Jeho práva a povinnosti jsou spojené s účelem likvidace41) (viz text výše). Je jenom logické, že likvidátor má povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře, vykonávat činnost s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí42). Mezi základní povinnosti likvidátora patří vypořádávat vztahy společnosti ke třetím stranám i vlastním společníkům, a umožnit tak svými kroky zánik společnosti, který bude respektovat zákonem daná pravidla. Hlavním cílem z pohledu vlastníků je dosáhnout co nejvyššího likvidačního zůstatku, tedy zpeněžit majetek společnosti tak, aby pokryl veškeré závazky společnosti. Pokud společnosti zbude majetek po vypořádání veškerých vztahů, je rozdělen mezi společníky.43)
Likvidátor musí dbát na ochranu věřitelů, má povinnost informovat všechny známé věřitele o vstupu obchodní společnosti do likvidace44). Podíl na likvidačním zůstatku nelze vyplácet do doby, dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří své pohledávky přihlásili včas45). Likvidátor musí brát zřetel i na společníky, kteří chtějí, aby byl likvidační zůstatek co nejvyšší.
Velmi důležitá je i související povinnost likvidátora provádět kontrolu, zda společnost nespěje k úpadku, a pokud ano, realizovat bez odkladu příslušné kroky46).
Úhrnem tak platí, že likvidátor zastupuje obchodní korporaci a jedná vůči okolnímu prostředí, spravuje majetek a má povinnost, aby ho chránil před ztrátou, poškozením či zničením. Na likvidátorovi rovněž váznou povinnosti ve vztahu k účetnictví a daním47). Další povinnosti s sebou implicitně nese fakt, že likvidátor v zásadě nabývá „funkci“ statutárního orgánu. S tím souvisí např. povinnost mlčenlivosti.48)
 
Likvidátor a zákaz konkurence
Vyjdeme-li z analogie postavení likvidátora49), bylo by možné usuzovat, že se na něj vztahují i pravidla zákazu konkurence50). Tato otázka není pro osobu likvidátora
stricto sensu
řešena. Otázkou zákazu konkurence likvidátora se zabývají např. Josková a kol., kteří ve své publikaci prezentují přesvědčivou a racionální argumentaci pro závěr, že zákaz konkurence bude dopadat i na likvidátora. K danému závěru dospěli na základě toho, že:
a)
likvidátor odpovídá za řádný výkon funkce stejně jako člen statutárního orgánu,
b)
na likvidátora jakožto voleného funkcionáře použijí stejná pravidla jako na členy volených orgánů obchodních společností,
c)
zákaz konkurence má v průběhu likvidace faktický význam – jde o ochranu společnosti a cíle likvidace; tento cíl může být ohrožen zejména v případě pokračování v provozování závodu51).
Zároveň uvedený autorský kolektiv poukazuje na to, že: „
Potřeba ochrany zájmů likvidované společnosti je nicméně na počátku a na konci likvidace rozdílná. Lze proto soudit, že
zatímco na počátku likvidace by měl zákaz konkurence dopadat na likvidátora v plném rozsahu, po prodeji závodu se zdá trvání na jeho dodržování v plném rozsahu nadbytečné
52).
Na druhé straně však nelze opomíjet existující disponibilnost
relevantní
právní úpravy53). Pokud lze působnost zákazu konkurence omezit ve vztahu k osobám statutárního orgánu, pak by
per analogiam
měla být zachována možnost omezit působnost zákazu konkurence i ve vztahu k likvidátorovi. Takovému hodnocení a závěru svědčí i publikace autorského kolektivu Pokorná a kol. Součástí knihy je i modelová smlouva pro likvidátora, v níž je explicitně uvedena doložka, která zákaz konkurence vylučuje: „
Na výkon funkce likvidátora nedopadá zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 199 z. o. k
.“54) Autoři se kloní k závěru o disponibilnosti právní úpravy a v tomto ohledu považují za vhodné, aby součástí smlouvy uzavřené s likvidátorem byla i
klauzule
upravující zákaz konkurence v případě, že:
a)
zákaz konkurence na likvidátora nemá dopadat vůbec, nebo
b)
zákaz konkurence má na likvidátora dopadat pouze ve vymezených oblastech, event. po vymezenou dobu.
 
Odměna likvidátora
Odměnu a způsob výplaty určuje ten, kdo likvidátora do funkce povolal55). Z existující právní úpravy plynou základní tři situace, které se liší z hlediska způsobu/možností stanovení odměny likvidátora. Jde o následující:
a)
likvidátor je jmenovaný orgánem společnosti,
b)
likvidátor je jmenovaný soudem
c)
likvidátorem je člen statutárního orgánu.
V případě, že je likvidátor jmenován soudem, jeho odměna se řídí nařízením vlády56). Soud může podle okolností odměnu likvidátora zvýšit, ale i snížit. Pokud likvidaci provede více likvidátorů, odměna náleží každému z nich. Podíl odměny se určí podle rozsahu a délky doby jeho činnosti.57)
V případě jmenování likvidátora orgánem společnosti je zapotřebí výši a způsob odměny zakotvit smluvně – musí mít písemnou podobu a musí s ní v případě s. r. o. souhlasit valná hromada58). Způsob ani výše odměny nejsou stanoveny: pro inspiraci lze bezesporu využít uvedené nařízení vlády, které se užívá pro stanovení odměny likvidátora ustanoveného soudem. Výše odměny a její koncepce bude nicméně odvislá od okolností případu (struktura majetku, možnost zpeněžení majetku, existující závazky a pohledávky, délka trvání likvidace atd.).
Pravidla pro odměňování v souvislosti se smlouvou o výkonu funkce upravuje zákon o obchodních korporacích59). Předpokládá se, že tato úprava může být využita i v souvislosti s odměňováním likvidátora60). Likvidátor může být odměňován například podle hodinové sazby, procentním podílem z výše likvidačního zůstatku či pevně určenou sazbou. Odměna může být poskytována v penězích, nicméně zákon nevylučuje poskytnutí odměny v naturální podobě, vše závisí na tom, jak se obě strany dohodnou ve smlouvě. Pokud funkci likvidátora vykonává člen statutárního orgánu, lze soudit, že mu náleží odměna ve výši, kterou měl před vstupem do likvidace61). Ze zákona dále nevyplývá, jestli je možné poskytnout zálohu likvidátorovi na budoucí odměnu. Pokud si strany ve smlouvě sjednaly, že se likvidátorovi vyplatí záloha, má na ni nárok. Není-li však smluvně sjednaná, likvidátor se domáhat zálohy nemůže. Pokud by si i přesto zálohu vyplatil, bude se jednat o závažné porušení. V případě, že byl likvidátor jmenován soudem, náleží mu právo na zálohu. Toto právo potvrdil např. i Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení62).
 
Zánik funkce likvidátora
Funkce výkonu likvidátora může zaniknout několika různými způsoby. Pokud k zániku dojde v průběhu vlastního procesu likvidace, je příslušný orgán povinen povolat nového likvidátora bez zbytečného odkladu63). Likvidátor může ze své funkce i odstoupit, a to i bez udání důvodu. To však neplatí např. pro situaci likvidátora ustanoveného ze seznamu insolvenčních správců. Analogicky v případě odstoupení z funkce likvidátora platí, že jeho výkon končí uplynutím dvouměsíční lhůty od oznámení o odstoupení64). Dále může likvidátora z výkonu jeho funkce odvolat buď soud, či příslušný orgán společnosti, který jej do funkce povolal. Mezi důvody zániku funkce patří i ztráta způsobilosti k výkonu funkce65). Zánikem funkce likvidátora je také smrt fyzické osoby, uplynutí smlouvou stanoveného období (pokud tak smlouva stanovila) a zánik právnické osoby, která byla ve funkci likvidátora. Zde můžou nastat dvě situace: zanikající právnická osoba má právního nástupce, či nemá právního nástupce. Pokud zanikne s právním nástupcem, přechází funkce likvidátora na něj, pokud právního nástupce nemá, funkce likvidátora zaniká.66)
Z hlediska účelu likvidace je pak zřejmě tím žádoucím způsobem zániku výkonu funkce likvidátora úspěšné zakončení procesu likvidace. Nicméně i po ukončení likvidace na likvidátorovi váznou jisté povinnosti, např. povinnost podat návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku67).
1) Články staví na poznatcích uvedených a systematizovaných v:RYMEŠ, Václav. Dobrovolná likvidace společnosti s ručením omezeným z pohledu účetnictví a daní [online]. Brno, 2022 [cit. 2022-04-25]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/139413. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.
S ohledem na zaměření příspěvku autoři cílí na obecnější prvky týkající se obchodních korporací s akcentem na situaci pro společnosti s ručením omezeným.
2) Přičemž tato varianta byla vyhodnocena jako efektivnější (vhodnější), než je např. fúze.
3) Viz § 168 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).
4) Viz § 185 občanského zákoníku; dále detailněji viz rovněž JOSKOVÁ, Lucie, Markéta PRAVDOVÁ a Lenka ZACHARDOVÁ.
Likvidace obchodních společností
. Praha: C. H. Beck, 2017. 202 s. ISBN 978-80-7400-646-3.
5) K danému viz § 174 a násl. občanského zákoníku a dále viz zejména úprava obsažená v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“). Z odborné literatury viz např. ŠAFRÁNEK, Jan.
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Praktický komentář.
Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7552-914-5. K účetním a daňovým aspektům blíže viz např. SKÁLOVÁ, Jana.
Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností
. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-570-5.
7) Jmenovitě § 93 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).
10) Ustanovení § 198 zákona o obchodních korporacích má dále uvedenou textaci (zvýraznění provedena autory článku):
(1)
V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce
, anebo v případě zániku právnické osoby, která je jednatelem, bez právního nástupce zvolí valná hromada do 1 měsíce nového jednatele.
(2) Zanikne-li právnická osoba, která je jednatelem, s právním nástupcem, stává se jednatelem její právní nástupce, nestanoví-li společenská smlouva jinak.
(3)
Nebude-li jednatel zvolen podle odstavce 1, jmenuje jednatele soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový jednatel, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci
.
11) Ustanovení § 241 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uvádí: „
Společník se může také domáhat zrušení společnosti u soudu z důvodů a za podmínek určených společenskou smlouvou
.“
12) Ustanovení § 215 odst. 1 zákona o obchodních korporacích má následující znění: „
Bez zbytečného odkladu poté, co je nebo mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu podle § 214, rozhodne společnost o přechodu uvolněného podílu nejméně za protiplnění ve výši vyplaceného vypořádacího podílu na zbývající společníky poměrně podle jejich podílů, na některé společníky nebo jen na jednoho z nich, jinak sníží základní
kapitál
o vklad společníka, jehož účast ve společnosti zanikla; nesplní-li společnost tuto povinnost, soud ji i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci. Tato rozhodnutí náleží do působnosti valné hromady.
13) Viz např. zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
16) Řada pravidel je však pochopitelně s ohledem na předchozí uvedené platná i pro jiné právní formy, event. právnické osoby jako takové.
24) Viz § 241 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, kde se uvádí:
§ 241:
1. Dohoda společníků o zrušení společnosti má formu veřejné listiny.
2. Společník se může také domáhat zrušení společnosti u soudu z důvodů a za podmínek určených společenskou smlouvou
.“
25) Viz § 190 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích, který stanoví: „
Do působnosti valné hromady patří:
… f)
rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, určí-li tak společenská smlouva
“.
26) Dané ustanovení má následující znění: „
Do působnosti valné hromady patří: …
f)
rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, určí-li tak společenská smlouva“.
27) JOSKOVÁ, Lucie, Markéta PRAVDOVÁ a Lenka ZACHARDOVÁ.
Likvidace obchodních společností
. Praha: C. H. Beck, 2017. 202 s. ISBN 978-80-7400-646-3. str. 6.
31) Viz § 191 odst. 3 občanského zákoníku, který vymezuje situace, kdy je možné jmenovat likvidátorem člena statutárního orgánu, či § 191 odst. 4 občanského zákoníku, kdy je stanovena možnost jmenovat likvidátora z řad insolvenčních správců.
32) K základním podmínkám možnosti výkonu činnosti člena statutárního orgánu viz § 46 zákona o obchodních korporacích. Jmenovitě ustanovení § 46 odst. 1 uvádí: „
Osoba, která je členem orgánu a je do funkce volena, jmenována či jinak povolávána (dále jen „člen voleného orgánu“), musí být také bezúhonná podle zákona o živnostenském podnikání a nesmí u ní existovat překážka provozování živnosti
.“
33) Viz § 152 odst. 2 ve spojení s § 15 odst. 2 a § 30 odst. 1 občanského zákoníku.
34) K danému viz § 6 a související zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“). Pro funkci likvidátora je tak překážkou odsouzení za trestný čin spáchání v souvislosti s podnikáním (viz § 6 odst. 2 živnostenského zákona).
35) Blíže viz § 8 a související živnostenského zákona.
36) K dané otázce blíže viz § 63 a související zákona o obchodních korporacích. Ustanovení § 63 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zakotvuje, že: „
Soud může i bez návrhu rozhodnout, že člen statutárního orgánu obchodní
korporace
, který v posledních 3 letech před zahájením řízení opakovaně nebo závažně porušil své povinnosti při výkonu funkce, nesmí až po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o vyloučení vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní
korporace
(dále jen ‚vyloučení člena statutárního orgánu‘)
“.
Ve spojitosti s výkonem funkce likvidátora je tak mj. situace, kdy osoba porušovala své povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.
37) Z důvodu absence specifického právního titulu se nabízí užití smlouvy dle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích.
39) Analogicky viz § 154 občanského zákoníku.
43) K širšímu pojednání o daných povinnostech viz např. JOSKOVÁ, Lucie, Markéta PRAVDOVÁ a Lenka ZACHARDOVÁ.
Likvidace obchodních společností
. Praha: C. H. Beck, 2017. 202 s. ISBN 978-80-7400-646-3.
44) Viz § 198 odst. 2 občanského zákoníku, jenž stanoví: „
Likvidátor zveřejní bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou alespoň s dvoutýdenním odstupem oznámení podle odstavce 1 společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od druhého zveřejnění
.“
45) K danému viz § 206 občanského zákoníku.
47) Viz např. § 199 odst. 1 občanského zákoníku; detailněji viz následující články ze série.
48) Detailněji viz např. POKORNÁ, Jarmila, Ivan FUČÍK, Michal JANOVEC, Jitka PEŠIČKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Zrušení a zánik obchodní
korporace
s likvidací [e-pub]. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 172 s. [cit. 2022-08-04]. ISBN 978-80-7598-816-4.
49) Má postavení fakticky rovné postavení člena statutárního orgánu.
51) JOSKOVÁ, Lucie, Markéta PRAVDOVÁ a Lenka ZACHARDOVÁ.
Likvidace obchodních společností
. Praha: C. H. Beck, 2017. 202 s. ISBN 978-80-7400-646-3, kap. 4.1.2, str. 48.
52) Ibid, str. 48.
53) Ustanovení § 199 zákona o obchodních korporacích má následující znění (zvýraznění provedeno autory příspěvku):
Neurčí-li společenská smlouva jinak
, jednatel nesmí
a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo
c) účastnit se na podnikání jiné obchodní
korporace
jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání
.“
54) POKORNÁ, Jarmila, Ivan FUČÍK, Michal JANOVEC, Jitka PEŠIČKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Zrušení a zánik obchodní
korporace
s likvidací [e-pub]. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 172 s. [cit. 2022-08-04]. ISBN 978-80-7598-816-4. str. 105–106.
55) Viz pravidlo obsažené v § 195 občanského zákoníku.
56) Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích (dále jen „nařízení vlády č. 351/2013 Sb.“)
Jedná se o předpis, kterým se provádějí mj. vybraná ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
57) Blíže viz § 8 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve spojení s § 5-7 daného předpisu.
58) Viz § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, kde se uvádí: „
Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti; bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnosti. Nerozhodl-li nejvyšší orgán společnosti jinak, je schválená smlouva účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce, podle toho, který z těchto dnů nastal později.
60) Dle POKORNÁ, Jarmila, Ivan FUČÍK, Michal JANOVEC, Jitka PEŠIČKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Zrušení a zánik obchodní
korporace
s likvidací [e-pub]. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 172 s. [cit. 2022-08-04]. ISBN 978-80-7598-816-4.
61) Dle JOSKOVÁ, Lucie, Markéta PRAVDOVÁ a Lenka ZACHARDOVÁ.
Likvidace obchodních společností
. Praha: C. H. Beck, 2017. 202 s. ISBN 978-80-7400-646-3.
62) Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.02.2011, sp. zn. 29 Cdo 4193/2009. Přestože se jedná o stanovisko vydané ještě před reformací soukromoprávní úpravy, odborníci považují toto usnesení stále za
relevantní
(vyhovující); dle POKORNÁ, Jarmila, Ivan FUČÍK, Michal JANOVEC, Jitka PEŠIČKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Zrušení a zánik obchodní
korporace
s likvidací [e-pub]. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 172 s. [cit. 2022-08-04]. ISBN 978-80-7598-816-4.
Právní věta uváděná k danému usnesení v systému ASPI (Wolters Kluwer ČR) má následující znění:
K záloze na odměnu likvidátora
Nejedná se zásadně o porušení povinností likvidátora, jestliže část aktiv (peněžních prostředků) společnosti předběžně vyčlení k jejich následnému vyplacení jako zálohy na svou odměnu. Dokud mu však právo na vyplacení zálohy na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle § 71 odst. 6 obchodního zákoníku nevznikne, není oprávněn si zálohu vyplatit.
66) Dle POKORNÁ, Jarmila, Ivan FUČÍK, Michal JANOVEC, Jitka PEŠIČKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Zrušení a zánik obchodní
korporace
s likvidací [e-pub]. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 172 s. [cit. 2022-08-04]. ISBN 978-80-7598-816-4.
67) Viz § 207 občanského zákoníku, kde se stanoví: „
Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli, nebo jejím odmítnutím. Likvidátor podá do třiceti dnů od skončení likvidace návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA