Mimořádné odpisy hmotného majetku

Vydáno: 15 minut čtení

Daňové odpisování hmotného majetku je upraveno zákonem č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a jedná se o způsob, jak uplatnit v základu daně jeho pořizovací cenu. Vždy je na rozhodnutí poplatníka, jaký způsob daňového odpisování zvolí, a zároveň je i na jeho uvážení, zda daňové odpisy v základu daně uplatní. Jedná se tedy pro poplatníka o možnost, nikoliv povinnost, pokud však ZDP nestanoví jinak. Režim daňových odpisů, kdy poplatník musí daňové odpisování zahájit, je vždy výslovně uveden v ZDP jako speciální způsob daňového odpisování spolu s dalšími podmínkami. Jedním ze speciálních způsobů daňového odpisování jsou také i mimořádné odpisy hmotného majetku vymezené v § 30a ZDP .

Mimořádné odpisy hmotného majetku
Ing.
Ludmila
Dvořáčková
 
Režim mimořádných odpisů u hmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010
Institutu mimořádných odpisů hmotného majetku bylo možné poprvé využít na základě zákona č. 216/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, pro majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. Mimořádnost navrženého způsobu odpisování hmotného majetku byla v tom, že poplatníci mohli využít kratší dobu daňového odpisování. Doba odpisování majetku zařazeného v první odpisové skupině se zkrátila ze 3 let na 12 měsíců, ve druhé odpisové skupině došlo ke zkrácení z 5 let na 24 měsíců.
Cílem zavedení tohoto daňového režimu odpisování bylo po přechodnou dobu v rámci tzv. protikrizových opatření stimulovat daňové poplatníky ke zvýšenému pořízení hmotného majetku.
Poplatníci tuto změnu vnímali jako zrychlení umoření pořizovací ceny hmotného majetku v čase a mnohdy tento způsob odpisování nazývali jako „zrychlený“, ale toto označení není správné, protože zrychlený způsob odpisování majetku je upraven v § 32 ZDP, a jedná se, vedle rovnoměrného odpisování (§ 31 ZDP), o standardní způsob odpisování hmotného majetku.
 
Režim mimořádných odpisů u hmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021
Zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, resp. pozměňovacím návrhem k tomuto zákonu, došlo k