Nejčastější typy investičních příjmů a jejich zdanění - 1. část

Vydáno: 31 minut čtení

Řeč bude o nepodnikajících fyzických osobách (tzn. osobách, které nejsou OSVČ) splňujících podmínku rezidence v České republice, které mají volné finanční prostředky k investování. Abychom se mohli bavit o zdaňování jejich příjmů plynoucích z investic, musíme si nejprve shrnout, jaké možnosti finanční trh nabízí. V případě, že tato fyzická osoba investuje své prostředky tak, že dochází k navýšení jeho majetku, ať už v průběhu investice nebo při jejím ukončení, podléhá tento kladný rozdíl mezi penězi vloženými a získanými zpět zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Přitom platí, že při dodržení určitých podmínek může být toto navýšení majetku u fyzických osob od zdanění osvobozeno. V první části příspěvku se zaměříme na investice, které jsou na finančním trhu nabízeny fyzickým osobám už delší dobu a zdaňování příjmu případně jeho osvobození od daně je tak patřičně legislativně upraveno.

Nejčastější typy investičních příjmů a jejich zdanění – 1. část
Ing.
Miloš
Longin
 
Vklady v bance
Mezi nejjednodušší formu investování patří uložení peněz v některé bance (i když v tomto případě je slovo „investice“ příliš honosné, spíš by se dalo hovořit o spoření) na osobní účet. Úroky z uložených peněz v bankách většinou nedosahují ani výše 1 % na běžných účtech, maximálně jednotky procent, pokud se jedná o různé spořicí účty nebo termínované vklady, případně vkladní knížky a vkladní listy (ty už ovšem nejsou tak populární jako dříve). Přesto i toto minimální navýšení majetku podléhá zdanění.
Obdobnou úlohu jako banky plní i spotřební a úvěrní družstva (tzv. kampeličky nebo také družstevní záložny), které však poskytují finanční služby pouze svým členům – družstevníkům.
Zdanění
Úrok z osobního účtu a termínovaného vkladu je příjmem z kapitálového majetku dle § 8 odst. 1 písm. c) ZDP. V případě, že tento příjem plyne ze zdrojů na území ČR, je samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně dle § 36 odst. 2 písm. j) ZDP, tj. při jeho výplatě banka jako plátce daně srazí příjemci 15% srážkovou daň.
Úrok plynoucí z vkladní knížky, vkladního listu a vkladového certifikátu ze zdrojů na území ČR je příjmem z kapitálového majetku dle § 8 odst. 1 písm. c) a d) ZDP, přičemž je opět tento příjem základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně dle § 36 odst. 2 písm. a) nebo písm. j) ZDP, tj. při jeho výplatě banka jako plátce daně srazí příjemci 15% srážkovou daň.
Daňová povinnost je v těchto případech vyrovnána (§ 38d odst. 4 ZDP) a poplatník již daný příjem dále nezahrnuje do dílčího základu daně dle § 5 odst. 5 ZDP.
Jestliže úrokový příjem z osobního účtu, termínovaného vkladu, vkladní knížky, vkladního listu nebo vkladového certifikátu plyne ve prospěch fyzické osoby ze zdrojů v zahraničí, pak poplatník tento příjem zahrne do dílčího základu daně dle § 8 ZDP při uplatnění sazby daně dle § 16 ZDP. V daném případě je podstatné, z jakého státu úrokový příjem plyne. Většina zemí EU má totiž podle jednotného globálního standardu vypracovaného OECD povinnost provádět tzv. mezinárodní výměnu informací, kdy správce daně obdrží od zahraničního správce daně informaci, že daňovému rezidentu ČR (kdo je daňový rezident ČR stanoví § 2 odst. 2 ZDP) byly vyplaceny úroky, které mají být zdaněny ve státě rezidenta, tedy v ČR.
Pokud ale byla v zahraničí z tohoto příjmu v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění daň sražena, může si tuto daň poplatník započíst na svou daňovou povinnost podle § 38f ZDP. Tím je vyloučeno, aby byl tento příjem poplatníka zdaněn dvakrát.
 
Stavební spoření
Oblíbenou formou ukládání peněz je v České republice stavební spoření, zejména z důvodu poskytování státní podpory fyzickým osobám. Státní podpora měla podle původních záměrů motivovat občany ke spoření na vlastní bydlení nebo rekonstrukci bydlení, tuto možnost ale využívá jen malé procento lidí a většina si naspořené prostředky vybere jednorázově bez možnosti využití úvěru. V současné době činí roční státní podpora 2 000 Kč každé fyzické osobě, která si sama na své stavební spoření vložila v daném roce 20 000 Kč.
Zdanění
Úroky z vkladů ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory plynoucí fyzickým osobám jsou příjmem z kapitálového majetku podle § 8 odst. 1 písm. c) ZDP a tento