Dobrovolná likvidace společnosti s ručením omezeným - část III

Vydáno: 24 minut čtení

Tento příspěvek je posledním článkem z tříčlánkové série, která je zaměřena na problematiku dobrovolné likvidace. Záměrem příspěvku je za užití sumačních tabulek podat přehled vybraných povinností a úkonů vztahujících se k dobrovolné likvidaci, a to jak z pohledu soukromoprávního, tak i veřejnoprávního 1) . Záměrem tohoto příspěvku je poskytnout pohled na stěžejní úkony, které jsou spojeny s procesem likvidace, a specifikovat jejich související atributy (lhůty, odpovědnost, výstup/y). Text příspěvku je tematicky řazen do tří základních částí: a) vstup do likvidace, b) průběh likvidace a c) ukončení likvidace.

Dobrovolná likvidace společnosti s ručením omezeným – část III
doc. Mgr. Ing.
Karel
Brychta,
Ph.D.,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí
Bc.
Václav
Rymeš,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, absolvent studijního programu Účetnictví a daně
 
Vstup do likvidace
Tabulka níže (viz Tabulka 2-1) uvádí souhrn dílčích úkonů, kterými jsou zrušení obchodní
korporace
, vlastní jmenování likvidátora, návrh na zápis do veřejného rejstříku ve věci vstupu obchodní
korporace
do likvidace a základní požadavky váznoucí k zajištění dokumentace coby podkladu pro zahájení likvidace.
Tabulka 1:
Vstup do likvidace – zahajovací kroky2)
Vstup do likvidace – zahajovací kroky
Dílčí úkony
Právní úprava
Vybrané klíčové činnosti
a odpovědnost
Dokument/výstup úkonu/úkonů
Zrušení obchodní
korporace
§ 187 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
Klíčovým prvkem je stanovení „správného“ dne zrušení – tj. dne vstupu do likvidace3).
Dané je na rozhodnutí/odpovědnosti společníků či valné hromady (možnost úpravy ve společenské smlouvě).
Rozhodnutí o zrušení společnosti (mající charakter veřejné listiny). Ta slouží jako příloha pro návrh na zápis o vstupu společnosti do likvidace.
Jmenování likvidátora
§ 189–191 občanského zákoníku
Ustanovení a povolání likvidátora (možno již před zahájením likvidace).
Likvidátora povolává příslušný orgán – společníci či valná hromada.
Smlouva o výkonu funkce s likvidátorem a jeho souhlas o provedení likvidace spolu se zmocněním.
Návrh na zápis do veřejného rejstříku o vstupu obchodní
korporace
do likvidace
§ 18 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen zákon o veřejných rejstřících),
o veřejných rejstřících
– § 17 nařízení vlády č. 351/2013 Sb4).
Podání návrhu na zápis bez zbytečného odkladu (bezprostředně po zrušení společnosti).
Úkon učiněný ve vztahu k rejstříku likvidátorem či notářem.
Vyhotovení návrhu na zápis do veřejného rejstříku.
Společnost musí od této chvíle používat dovětek „v likvidaci“.
Zajištění dokumentů společnosti jako podklad pro sestavení rozvahy a soupisu jmění
Povinnosti plynoucí primárně z účetních předpisů5).
Je