Nový zákon o účetnictví se rozšířil ze 40 na 172 paragrafů

Vydáno: 37 minut čtení

Ze zveřejněného návrhu nového zákona o účetnictví lze mít za to, že Ministerstvo financí České republiky zůstalo u původního pojetí zákona o účetnictví , který vznikl počátkem 90. let, jehož posláním bylo stanovit práva a povinnosti účetních jednotek, ať mají jakýkoli předmět činnosti. Takový přístup je velmi náročný a vyžaduje od tvůrce nejen značné znalosti v teorii účetní vědy, ale také rozsáhlé praktické zkušenosti se všemi typy účetních jednotek. Zároveň musí zákonodárce mít nadhled, být schopen koncepčního způsobu myšlení a dokázat zobecnit na úrovni účetních zásad (principů) a účetních metod přístup k účetním jednotkám podle způsobu jejich financování. A právě účetnictví lze označit za jazyk financí.

 

Nový zákon o účetnictví se rozšířil ze 40 na 172 paragrafů
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
 
Stanovení koncepce
Zákon o účetnictví publikovaný pod č. 563/1991 Sb. byl vytvořen na bázi Čtvrté směrnice Evropské unie, přestože jsme v té době ještě nebyli jejími členy. Velmi logicky se zákon navíc inspiroval francouzským účetnictvím, vzhledem k využívání kodifikovaného práva. Zvykové právo anglické ani americké nebylo Československé, následně České republice blízké. Přesto zákon ctil kompromis mezi pojetím kodifikovaného a zvykového právního systému, stejně jako účetní
kodex
EU. Zákon vznikl a do praxe vstoupil současně s novým obchodním právem, daňovým systémem, ale také s rychlým rozvojem využívání výpočetní techniky k vedení účetnictví, sestavování účetních výkazů a k přenosu a úschově dat.
Po třiceti letech používání zákona č. 563/1991 Sb. se Ministerstvo financí rozhodlo pro vytvoření zákona nového.
 
Nově a přitom stejně?
Východiskem nového zákona o účetnictví je směrnice 2013/34/EU, která nahradila původní Čtvrtou směrnici EU. Nejsou v ní zásadní změny, snahou bylo ulevit od administrativy mikro a malým účetním jednotkám, proto směrnice stanovuje kategorizaci účetních jednotek. Za účetní jednotky považuje výhradně obchodní
korporace
, a to na rozdíl od původní Čtvrté směrnice, kterou bylo možné aplikovat i na veřejný sektor.
Stejně jako původní zákon o účetnictví i nový zákon o účetnictví se odvolává na přímou aplikaci nařízení EU č. 1606/2002, podle kterého se používají Mezinárodní účetní standardy pro podnikatele (IAS/IFRS) pro účetní jednotky, jejichž cenné papíry jsou kotované na kapitálových trzích.
Předmět právní úpravy v zákoně o účetnictví je zaměřen na vykazování účetních, jiných finančních i nefinančních informací, dále na ověřování vykazovaných informací, jejich „zpřístupnění“, vedení účetnictví a také na použití pro potřeby účetního výkaznictví státu, zejména pak k naplnění cílů účetního výkaznictví.
Jiný způsob vymezení, čemu je zákon o účetnictví určen, má však stejný cíl. Hned v úvodu však může způsobit problém pojem „zpřístupnění“, neboť tak bez dalšího lze zpřístupnit informace například na ostrově Just Room Enough Island, který patří Spojeným státům americkým a leží v souostroví Tisíc ostrovů na Řece svatého Vavřince. Protože na tomto 310 m2 velkém ostrůvku stojí dům, strom a malá pláž s posezením, lze v domě se souhlasem rodiny Sizelandových umístit, tedy „zpřístupnit“ účetní závěrku sestavenou podle nového zákona o účetnictví. Možná to bude hodně dobrodružné, ale určitě ne rychlé a pohodlné.
Na začátku vymezení cíle zákona je zřejmé převrácení přístupu k účetnictví: veď si účetnictví, jak chceš, hlavním cílem zákona je účetní výkaznictví. Proč ne. Pak ale musí být jednotlivé paragrafy definovány tak, aby byly srozumitelné, výstižné a nebylo potřeba je vysvětlovat rozsáhlými pasážemi, které zřejmě budou tvořit důvodovou zprávu. Zákony by měly být formulovány tak, aby byly aplikovatelné průměrně vzdělané osobě v daném oboru.
Při vymezení požadavků na kvalitu účetních informací zákonodárce střídá cizí slova a české pojmy, přičemž dostává sám sebe do úzkých s nahrazováním původních pojmů zákona o účetnictví pojmy novými, jako např. okamžik či nově chvíle. Uživatele zákona tak může zmást, co je delší, zda okamžik, nebo chvíle a nerozumí, proč má takovou věc vůbec řešit.
 
Známý obsah, nové pojmy?
Pokud se účetním dařilo po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku celkem spolehlivě rozlišovat závazek a dluh, nyní se dozvědí, že existuje navíc ještě účetní dluh a podmíněný dluh, přičemž platí, že rezerva je stávající spolehlivě ocenitelný dluh. Pokud by k pochopení nestačilo několik odstavců vysvětlení v důvodové zprávě, pak lze nabídnout ještě z komentáře zákonodárce rozhodovací diagram.
Obrázek č. 1: