Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně dle směrnice Rady (EU) 2021/514 (DAC 7)

Vydáno: 18 minut čtení

Směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. 3. 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (dále jen ,,DAC 7“), upravuje pravidla pro posílení transparentnosti ve vztahu k digitálním platformám, které se nacházejí uvnitř EU i mimo její působnost. Jejím cílem zejména bude, aby příjmy získané jejich prostřednictvím nezůstaly nenahlášeny a nezdaněny. Poskytovatelé těchto platforem působící ve více zemích zde vytváří tzv. virtuální tržiště, která se řídí jejich pravidly a jejichž prostřednictvím nabízejí své zboží a služby dalším subjektům. Je proto nezbytné stanovení oznamovací povinnosti, na jejímž základě budou tyto digitální platformy oznamovat jak příjmy podniků, tak jednotlivců získané prostřednictvím těchto platforem.

Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně dle směrnice Rady (EU) 2021/514 (DAC 7)
Jaroslav
Dombrowski,
Ing.
Gabriela
Buchtová
Ekonomika se digitalizuje a v posledních letech rychle roste a ekonomické činnosti se přesouvají na tzv. digitální platformy (internetová tržiště). Nabízenými službami prostřednictvím provozovatelů platforem vzniká pro správce daně složité prostředí, které je obtížné k vymáhání daňových pravidel a zajištění dodržování stanovených daňových předpisů. Většina příjmů, popř. základů daně prodejců na digitálních platformách protéká přes hranice a orgány daňové správy členských států Evropské unie nemají zpravidla dostatečné informace k tomu, aby mohly správně vyměřit daň v souvislosti s příjmy dosaženými v jejich zemi z obchodních činností prováděných prostřednictvím digitálních platforem.
Vzhledem k výše uvedenému nelze řádně provádět tyto kontrolní činnosti týkající se daňových povinností daňových rezidentů,1) kteří vykonávají činnosti skrze tyto platformy, kdy jsou jejich příjmy tvořící základ daně dosahovány prostřednictvím digitálních platforem zřízených v jiném státě nebo jurisdikci. Správa daní zde však není zkomplikována jen ve výše uvedeném důsledku popsaného přeshraničního rozměru služeb nabízených prostřednictvím platforem, ale může mít též zcela vliv i na poskytování služeb tuzemské platformy.
DAC 7 si zde klade za cíl také předcházet daňovým podvodům a daňovým únikům, což značí, že všechny e-shopy, online tržiště, sharingové služby a další digitální platformy budou mít povinnost sbírat informace o vybraných činnostech, prodejcích a jejich tržbách a na pravidelné bázi je hlásit správci daně.
Zákon č. 373/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
V souvislosti s implementací směrnice DAC 7 do české legislativy byl zákonodárcem novelizován zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správ